Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Szanowni Państwo,

  2022 rok to przede wszystkim bardzo duże zaangażowanie naszej firmy w zarządzanie projektami oraz ich rozliczanie –  w tym obszarze działania mieliśmy zdecydowanie najwięcej pracy. W 2022 roku rozliczaliśmy aż 32 projekty o wartości 318 mln zł. Dziękuję naszym klientom za zaufanie a zespołowi za świetną pracę!

   W 2022 roku pełniliśmy funkcję Inżyniera Kontraktu oraz sprawowaliśmy nadzór inwestorski nad osiemnastoma budowami o wartości 292 mln zł. W tym obszarze musieliśmy się zmierzyć wraz z wykonawcami i Inwestorami z bardzo dużym nieoczekiwanym skokiem cen wywołanym wojną na Ukrainie

  W 2022 roku rozwijaliśmy nasz firmowy projekt: nowy portal eksperckiwww.nowedotacjeunijne.eu , gdzie nasi analitycy rozkładają na czynniki pierwsze najważniejsze informacje o wprowadzanych zmianach w nowych programach unijnych na lata 2021-2027. Portal cieszy się sporym zainteresowaniem – dziękujemy za zaufanie i zapraszamy nowych czytelników – serdecznie zapraszam do śledzenia.

  Na nowy rok, życzę Państwu pomyślności, spokoju oraz realizacji celów biznesowych. 

  Andrzej Najda

   


  Top projekty 2022 w Najda Consulting

   

  Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach

  Projekt pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje” otrzymał dofinansowanie unijne w wysokości 37 845 628,76 zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Wartość projektu wynosi  73 948 245,63 zł.

  W ramach projektu zostanie zmodernizowany węzeł mechaniczny, biologiczny i osadowy. Roboty obejmować będą modernizację istniejących obiektów oraz budowę nowoprojektowanych obiektów w celu zwiększenia przepustowości oczyszczalni ścieków do 53 883 RLM.

  Firma Najda Consulting pełni dla tej inwestycji rolę Koordynatora Projektu w ramach powołanej Jednostki Realizującej Projekt.

   

  Więcej o inwestycji: https://najdaconsulting.pl/postepy-robot-zwiazane-z-przebudowa-i-rozbudowa-oczyszczalni-sciekow-w-miedzyzdrojach/

   

  Budowa pod klucz nowej siedziby jednostek organizacyjnych Enei Operator w Stargardzie

  W ramach inwestycji zostaną wykonane:

  • budowa budynku biurowo-socjalnego wraz z niezbędnymi instalacjami i przyłączami;
  • budowa budynków pomocniczych wraz z niezbędnymi instalacjami przyłączami;
  • zagospodarowanie terenu działek w zakresie dróg, placów manewrowych, miejsc parkingowych, chodników, terenów zielonych itp.
  • wykonanie niezbędnych przyłączy – w tym w szczególności przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,   elektroenergetycznego, technicznego, oświetlenia terenu wraz z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • wykonanie niezbędnych instalacji – w tym w szczególności instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, CO,  elektroenergetycznej, technicznej, wentylacji i klimatyzacji, oświetlenia, przeciwpożarowej, niskoprądowych itp.

  W oparciu o powyższy zakres robót firma Najda Consulting sp z o.o. sp. k, pełni funkcję Inżyniera Kontraktu. W ramach świadczonych usług pełnimy nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno– budowlanej, sanitarnej i elektrycznej zgodnie z prawem budowlanym. Do naszych zadań należy również zatwierdzanie wniosków materiałowych, opiniowanie projektów technicznych, odbiór robót, kontrola prac zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym.

  Więcej o inwestycji: https://najdaconsulting.pl/najda-consulting-pelni-funkcje-inzyniera-kontraktu-przy-budowie-nowej-siedziby-rejonu-dystrybucji-enea-operator-w-stargardzie/

   

  Kolegiata Najświętszej Marii Panny Królowej Świata

  Projekt pn.: „Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko – restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie pw. N.M.P. Królowej Świata w Stargardzie” otrzymał dofinansowanie unijne w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

  Wartość całkowita projektu brutto wynosi 20 773 859,98 zł, otrzymana dotacja to kwota  17 604 596,05 zł.

  Kolegiata Najświętszej Marii Panny Królowej Świata należy do grona  najcenniejszych zabytków Pomorza Zachodniego. Obiekt ten został wpisany nie tylko do rejestru zabytków woj. Zachodniopomorskiego, ale także jest zabytkiem klasy światowej. Kolegiata otrzymała bowiem kategorię „0” –  czyli jest zabytkiem klasy zerowej, najcenniejszej. O wyjątkowości tej sakralnej budowli stanowi najwyższe  w Polsce sklepienie nawy głównej: 30, 20 m. oraz cenne polichromie kościoła. Kolegiata wraz ze średniowiecznymi murami obronnymi została także uznana za Pomnik Historii zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 17 września 2010 r.

  Świadczona przez nas usługa Inżyniera Kontraktu obejmuje wykonywanie czynności zarządzania projektem w zakresie obejmującym wykonawstwo robót budowlanych i konserwatorsko – restauracyjnych i odpowiedzialności gwarancyjnej oraz zakup i montaż organów, a w szczególności:
  1) zarządzanie procesem inwestycyjnym, a w szczególności organizację, nadzór, koordynację i zakończenie całego procesu inwestycyjnego związanego z realizacją prac konserwatorsko – restauratorskich
  2) przygotowanie i przeprowadzenie, przy udziale Zamawiającego, postępowań przetargowych na wybór wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych i konserwatorsko – restauratorskich
  3) pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego i koordynowanie czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  4) pełnienie nadzoru konserwatorskiego nad realizacją inwestycji,
  5) rozliczenie środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020.

  Więcej o inwestycjihttps://najdaconsulting.pl/imponujace-postepy-prac-w-zabytkowej-kolegiacie-pw-nmp-krolowej-swiata-w-stargardzie/

   

  Budowa elektrociepłowni przy zakładzie produkcyjnym w Runowie Pomorskim

  W czerwcu 2022r Najda Consulting sp. z o.o. sp.k podpisała umowę z Biomasa Partner Group sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu inwestycji związanej z budową elektrociepłowni przy zakładzie produkcyjnym w Runowie Pomorskim, powiat łobeski. Wartość inwestycji wyniesie 35 mln zł.

  Realizowana inwestycja zakłada uruchomienie instalacji produkującej energię elektryczną o mocy 1.5 MW i produkcji energii cieplnej o mocy 4.5 MW w technologii wysokosprawnej kogeneracji z odnawialnych źródeł energii. Jednym z czynników decydujących o realizacji przedsięwzięcia jest konieczność zapewnienia energii elektrycznej oraz cieplnej na potrzeby funkcjonującego zakładu produkcyjnego, a zarazem uniezależnienie się od lokalnych dostawców energii. Realizacja projektu zapewni konkurencyjne źródło energii dla prowadzonej działalności, co w efekcie zmniejszy zapotrzebowanie na energię z zewnątrz, przyczyniając się do poprawy środowiska naturalnego.

  W szczególności Inżynier Kontraktu będzie zarządzał procesem realizacji inwestycji oraz wykonywał nadzór inwestorski w branżach:

  • konstrukcyjno – budowlanej,
  • instalacji sanitarnych,
  • instalacji elektrycznych,
  • drogowej.

  Więcej o inwestycji: https://najdaconsulting.pl/najda-consulting-inzynierem-kontraktu-przy-budowie-elektrocieplowni-opalanej-biomasa-o-mocy-45-mw/

  Międzypokoleniowe centrum integracji seniora i malucha w Choszcznie

   

  Obiekt domu pomocy społecznej, który został wybudowany posiada najnowocześniejsze systemy zasilania w energię elektryczną i cieplną. Ciepło do obiektu dostarczane będzie z dwóch pomp ciepła o mocy każdej z nich po 100 kW. Ciepło do obiektu dostarczane będzie z dwunastu gruntowych odwiertów, który każdy z tych odwiertów został wykonany na głębokość 200 mb. Natomiast energia elektryczna produkowana jest z paneli fotowoltaicznych zamontowanych na dachu budynku.

  Międzypokoleniowe Centrum Integracji Seniora i Malucha będzie mogło pomieścić około 100 osób starszych, którzy będą mieli na najwyższym poziomie warunki lokalowe oraz co najważniejsze profesjonalną opiekę. Firma wprowadzi na rynek innowacyjną usługę w sektorze opieki społecznej (Domów Pomocy Społecznej, Domów Seniora), polegającej na usłudze opieki nad osobami starszymi oraz aktywizacją osób zamieszkujących w Międzypokoleniowym Centrum Integracji poprzez ich integrację z dziećmi w wieku przedszkolnym.

  Najda Consulting  pełniła funkcję Inżyniera Kontraktu, poprzez realizację następujących zadań:

  • przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót
  • przekazanie placu budowy
  • nadzór inwestorski nad budowa w branżach konstrukcyjno- budowlanej, sanitarnej, drogowej elektrycznej
  • rozliczenie  przyznanych środków unijnych

  Więcej o inwestycji:  https://najdaconsulting.pl/zakonczylismy-budowe-miedzypokoleniowego-centrum-integracji-seniora-i-malucha-w-choszcznie/

   

  Budowa nowej przystani morskiej w Wolinie

  Wartość projektu wynosi 15 mln zł brutto. Kwota netto tej inwestycji to blisko 13 mln zł, która zostanie dofinansowana w 100% ze środków unijnych.

  Firma Najda Consulting opracowała także koncepcję projektową, którą możecie Państwo zobaczyć klikając w następujący link: https://najdaconsulting.pl/koncepcja-urbanistyczno-architektoniczna-zagospodarowania-turystycznego-przystani-morskiej-w-wolinie-etap-2

  Nasza firma przygotowała również wniosek o dofinansowanie z załącznikami, dzięki któremu Spółka Przystań Morska wolin otrzymała stuprocentowe dofinansowanie unijne na ten cel.

  W niniejszym projekcie będziemy pełnić funkcję Inżyniera Kontraktu.

  Więcej na ten temat:  https://najdaconsulting.pl/najda-consulting-podpisuje-umowe-na-pelnienie-funkcji-inzyniera-kontraktu-w-unikatowym-projekcie-budowy-przystani-morskiej-w-wolinie/

  Więcej o inwestycji: https://najdaconsulting.pl/imponujace-postepy-na-budowie-nowej-przystani-morskiej-w-wolinie/

   

  Zakończenie budowy Król Plaza

  Przedmiotem projektu było kompleksowe wyposażenie nowo budowanego obiektu hotelowego z 216 pokojami wraz z instalacją minibrowaru, dzięki którym firma wprowadziła na rynek nowe produkty i usługi. Wartość budowy hotelu wraz z jego wyposażeniem wyniosła ponad 50 mln zł.

  Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 działanie 1.6 „Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia”. Projekt uzyskał 1 miejsce z wynikiem 81 punktów – więcej https://najdaconsulting.pl/ponad-10-mln-zl-dotacji-na-projekty-w-specjalnej-strefie-wlaczenia-pozyskane-przez-najda-consulting/

  Dofinansowanie: 5 873 535,25 zł

  Całkowita wartość projektu: 13 135 360,65 zł

  Do obowiązków naszej firmy należało:

  • Zarządzanie procesem wdrożenia projektu
  • Rozliczenie projektu
  • Przygotowanie wniosków o płatność
  • Przygotowanie postępowań na wybór wykonawców robót i dostawców wyposażenia.

  Więcej o inwestycji: https://najdaconsulting.pl/zakonczylismy-realizacje-projektu-aparthotelu-krol-plaza-w-jaroslawcu/

   

  Serdecznie zapraszamy do współpracy w 2023 roku!

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting