Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Inżynier Kontraktu i nadzór inwestorski

Firma Najda Consulting świadczy także usługi zawiązane z zarządzaniem budową. W ich zakres wchodzi: 

 • opracowanie koncepcji architektonicznych oraz dokumentacji budowlanych wraz z kosztorysami z uwagi na stałą współpracę ze sprawdzonymi na rynku architektami
 • opracowanie programów funkcjonalno – użytkowych zgodnie z rozporządzeniem ministerstwa
 • optymalizacje kosztów inwestycji
 • przygotowanie procedur przetargowych i zapytań ofertowych na wybór Wykonawców robót i dostawców urządzeń
 • udział w negocjacjach w wykonawcami robót
 • przygotowanie procedur zarządzania kontraktem
 • przekazanie placu budowy
 • kontrola i aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego
 • zarządzanie procesem budowy
 • prowadzenie rad budów
 • wprowadzanie zmian w trakcie realizacji inwestycji
 • nadzór inwestorski we wszystkich branżach
 • rozliczenie końcowe inwestycji
 • udział w procesie pozwolenia na użytkowanie

Usługi Inżyniera Kontraktu i nadzoru inwestorskiego

Najda Consulting od 2014 roku świadczy Usługi Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru inwestorskiego. Dla naszej firmy na stałe pracuje doświadczona kadra inżynierów budownictwa w branży:

 • konstrukcyjno-budowlanej,
 • drogowej,
 • instalacji wod-kan,
 • instalacji wentylacji i klimatyzacji,
 • gazowej
 • instalacji elektroenergetycznej.

W związku z tym możemy podjąć się również nadzoru budowlanego nad projektem, opracowania wszystkich niezbędnych procedur wyboru wykonawców zgodnych z zasadą konkurencyjności, zarządzania kontraktem, prowadzenia rad budowy, weryfikacji i opiniowania dokumentów związanych z realizacją robót budowlanych, weryfikacji robót dodatkowych, akceptacji podwykonawców oraz dokumentów niezbędnych do zabezpieczenia interesów naszych klientów. Usługi zarządzania budową prowadzimy w oparciu o uzyskane certyfikaty FIDIC i PRINCE 2.

Zobacz wszystkie certyfikaty Najda Consulting

 

OBEJRZYJ JEDEN Z NASZYCH PROJEKTÓW, gdzie pełniliśmy rolę Inżyniera Kontraktu. Pokazujemy, jak wyglądała renowacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnego Domu Kultury Kolejarza w Szczecinie przy ul. Partyzantów 2. Obecnie mieści się tam Centrum Kulturalno-Rozrywkowe „Warzelnia”. Jako Inżynier Kontraktu byliśmy odpowiedzialni za nadzór inwestorski w następujących branżach: konstrukcyjno-budowlana, elektryczna, wentylacje, instalacje: wodno-kanalizacyjne, SAP, niskich prądów, c.o.a.