Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  20 lipca 2023r., Wykonawcy robót uzyskali pozwolenie na użytkowanie Przystani Morskiej w Wolinie. Od kwietnia 2022r., równocześnie realizowane były dwa zakresy inwestycji, które dotyczyły budowy części hydrotechnicznej i lądowej Przystani Morskiej w Wolinie. Wszystkie roboty zostały zakończone w terminie a całość prac trwała czternaście miesięcy. Wartość inwestycji wyniosła 14,8 mln zł.  Firma Najda Consulting sp. z o.o. sp.k pełniła funkcję Inżyniera Kontraktu tej inwestycji.

   


  Dziękujemy za współpracę przy tej inwestycji Panu Jarosławowi Tarnowskiemu prezesowi zarządu Przystań Morska Wolin sp. z o.o. oraz wszystkim osobom zaangażowanym z Najda Consulting sp. z o.o. sp.k.
  W szczególności dziękujemy osobom z Najda Consulting które były odpowiedzialne za przygotowanie i realizację tej inwestycji.

  Poniżej przybliżamy jak przebiegał cały proces przygotowania i realizacji inwestycji związanej z budową Przystani Morskiej w Wolinie.

   

  Przygotowanie inwestycji oraz pozyskanie dofinansowania

  W maju 2020 roku Przystań Morska Wolin sp. z o.o. podpisała umowę na dofinansowanie inwestycji – informowaliśmy o tym wydarzeniu w tym w wpisie https://najdaconsulting.pl/spektakularny-sukces-najda-consulting-pozyskanie-100-dofinansowania-unijnego-w-wysokosci-13-mln-zl-dla-przystan-morska-wolin-sp-z-o-o/

  Kwota netto tej inwestycji to blisko 13 mln zł, która  została w 100% dofinansowana ze środków unijnych. Nasza firma miała duży wkład w ten etap przygotowania finansowania inwestycji, ponieważ przygotowaliśmy wniosek o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności, dzięki któremu Przystań Morska Wolin sp. z o.o. otrzymała stuprocentowe dofinansowanie unijne na ten cel.

  Warto wspomnieć przy tej okazji że w zakresie prac przygotowawczych byliśmy również odpowiedzialni za przygotowanie koncepcji projektowej.

   

  Podpisanie umowy na Inżyniera Kontraktu

  30 lipca 2020 roku firma Najda Consulting sp. z o.o. sp.k podpisała umowę na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu.  O tym wydarzeniu informowaliśmy w tym wpisie https://najdaconsulting.pl/najda-consulting-podpisuje-umowe-na-pelnienie-funkcji-inzyniera-kontraktu-w-unikatowym-projekcie-budowy-przystani-morskiej-w-wolinie/

   

  Podpisanie umów o roboty budowlane z wykonawcami robót części hydrotechnicznej oraz lądowej

  W kwietniu 2022r zostały podpisane dwie umowy na wykonanie infrastruktury Przystani Morskiej w Wolinie – roboty hydrotechniczne oraz roboty związane z częścią lądową przystani.

  Wykonawcą robót części hydrotechnicznej było Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Hydrobud Adam Dzik. Natomiast Wykonawcą robót części lądowej była firma  RSK Wolin Sławomir Zinow.

   

  Wykonawcy wykonali inwestycję w czternaście miesięcy uzyskując 20 lipca pozwolenie na użytkowanie inwestycji.

   

  Najważniejsze informacje o zakresie projektu

   

  Inwestor: Przystań Morska Wolin Sp. z o.o.

  Wartość inwestycji: Wartość wszystkich robót wyniosła 14 890 860,80 zł brutto

  Inżynier Kontraktu : Najda Consulting Sp. z o.o. Sp. K

   

  Zakres inwestycji:

  1. Cześć hydrotechniczna

  – roboty palowe

  – umocnienie skarpy gabionem

  – budowa slipu

  – budowa pomostu cumowniczego stałego i pływającego

  – budowa mola stałego  z wyspami brzegowymi

  – roboty bagrownicze

  – instalacje  wodne i prądowe na pomoście

   

  2. Część lądowa

  – budowa boksów rybackich

  – budowa sieci wodnych i kanalizacyjnych na terenie przystani

  – budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogowym drogi dojazdowej do przystani

  – budowa instalacji elektrycznej i oświetlenia na terenie przystani

  – budowa zbiornika ppoż

  – zagospodarowanie terenu(drogi, parkingi, ogrodzenie, zieleń, mała architektura)

   

  Zadania IK na tej inwestycji to m.in.:

  • przeprowadzenie postępowań przetargowych na wybór wykonawców robót
  • weryfikacja dokumentacji projektowej
  • kompleksowy nadzór inwestorski pod względem technicznym, merytorycznym, organizacyjnym i czasowym nad realizacją zadania inwestycyjnego, w tym w szczególności poprzez kompleksową obsługę przez wyspecjalizowaną kadrę osób

  –          kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu,

  –          Inspektorów Nadzoru wszystkich koniecznych branż, tj. branży konstrukcyjno-    budowlanej, hydrotechnicznej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej,

  –          specjalistę do spraw rozliczeń dotacji unijnych,

  • reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem
  • udział w odbiorach robót budowlanych
  • uczestnictwo w Radach Budowy
  • weryfikacja kosztorysów powykonawczych, faktur, protokołów odbioru,
  • w zakresie rozliczeń finansowych i dotacji unijnej (m.in.: ocena poprawności sporządzanych dokumentów finansowych przez wykonawców robót budowlanych, przygotowywanie wniosków o zaliczki, przygotowywanie wniosków rozliczeniowych z instytucją współfinansującą inwestycję)

   

  Projekt pn.: „Utworzenie Przystani Morskiej w Wolinie” został dofinansowany z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach działania Inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani oraz w celu zwiększenia efektywności energetycznej przyczyniającej się do ochrony środowiska,
  Priorytet 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

  Przebudowa

  Efekt końcowy

  Ujęcia z drona

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych