Określając cele projektu dla firmy produkcyjnej, która będzie ubiegała się o przyznanie dotacji unijnej, należy odnieść się do kilku obszarów możliwości wsparcia, które w obecnej perspektywie finansowej dedykowane jest firmom produkcyjnym. Dotychczas przedsiębiorstwa inne niż MŚP miały możliwość skorzystania z dotacji unijnych głównie na projekty badawczo-rozwojowe. W nowych programach krajowych na lata 2021-2027 została ta możliwość znacznie poszerzona.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

na lata 2021-2027

oraz

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko ( FEnIKS)

na lata 2021-2027

Głównym źródłem finansowania rozwoju przedsiębiorstw produkcyjnych, jest program krajowy Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027 oraz Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko ( FEnIKS) na lata 2021-2027 w których dla przedsiębiorstw przewidziano wsparcie w formie dotacji, pożyczek i gwarancji.

Więcej informacji jest dostępnych na portalu www.nowedotacjeunijne.eu

Przejdź
Przedsiębiorstwa produkcyjne w ramach poszczególnych priorytetów określonych w tych programach będą mogły dofinansować m.in.:

 • projekty modułowe związane z realizacją prac badawczo-rozwojowych, wdrożeniem innowacji, zazielenieniem czy cyfryzacją
 • robotyzacje i cyfryzacje
 • inwestycje ekologiczne
 • inwestycje w odnawialne źródła energii
 • zastosowanie w technologii produkcji najnowszych rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0 tj. robotyzacji, rozwiązań informatyki przemysłowej oraz sztucznej inteligencji
Zakres wydatków inwestycyjnych w firmach produkcyjnych może obejmować między innymi:

 • prace badawcze wraz z budową prototypów
 • budowę infrastruktury badawczej
 • budowę lub rozbudowę zakładu produkcyjnego
 • modernizację zakładu produkcyjnego
 • zakup maszyn i linii produkcyjnych
 • inwestycje w obszarze transformacji energetycznej i ochrony środowiska
 • zakup oprogramowania i sprzętu IT

Projekty modułowe

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027, Priorytet Wsparcie dla przedsiębiorców zaplanowano środki unijne, które będą przyznawane na projekty modułowe, zależnie od potrzeb danej firmy. W przypadku dużych przedsiębiorstw obligatoryjnym modułem będzie zakres związany z realizacją prac badawczo-rozwojowych. Dzięki realizacji prac B+R, dofinansować będzie można również wdrożenie innowacji poprzez realizację inwestycji związanej z wdrożeniem nowego produktu lub technologii, infrastrukturę badawczą, cyfryzację lub zazielenienie. Konkursy na tego typu projekty ogłaszane są w ramach tzw. Ścieżki Smart, gdzie wnioski o dotacje składane są do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A (PARP), a w przypadku dużych przedsiębiorstw wnioski składane są do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Kredyt ekologiczny

Jest to nowy instrument wsparcia dotacyjnego dla przedsiębiorców na inwestycje ekologiczne. Kredyt ekologiczny wspiera efektywność energetyczną przedsiębiorstwa związaną z modernizacją infrastruktury, montażem odnawialnych źródeł energii, dociepleniem obiektów hal czy wymianą maszyn produkcyjnych na bardziej energooszczędne. Zakres projektu zgłaszany do dofinansowania musi zostać poparty osiągnieciem efektu ekologicznego na poziomie min 30%. Wyliczenia te muszą zostać określone w audycie energetycznym. Dotacja wypłacana jest w postaci premii ekologicznej, przeznaczonej na spłatę części kapitału kredytu ekologicznego. Instrument ten jest dedykowany podmiotom z sektora MŚP oraz podmiotom typu small mid-caps i mid-caps. Wnioski są składane do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Kredyt technologiczny

Dofinansowanie w ramach Kredytu Technologicznego przeznaczone jest na realizacje inwestycji technologicznych w firmach produkcyjnych, których celem będzie zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.
Wsparcie publiczne stanowi tzw. premia technologiczna. Dofinansowanie unijne w tym naborze stanowi refundację części kapitałowej kredytu technologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta na realizację inwestycji. W ramach kredytu technologicznego mogą wnioskować przedsiębiorstwa produkcyjne, które posiadają wyniki prac badawczo rozwojowych i które zaplanują wdrożenie tych wyników w przedsiębiorstwie. Dzięki temu możliwe otrzymanie dofinansowania na rozbudowę hal produkcyjnych oraz ciągów technologicznych niezbędnych do wdrożenia nowych innowacyjnych rozwiązań na rynek.
Instrument ten jest dedykowany podmiotom z sektora MŚP. Wnioski są składane do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Krajowy Plan Odbudowy na lata 2021-2026

Dodatkowe środki w ramach bezzwrotnych dotacji z UE w wysokości 23,8 mld Euro dla przedsiębiorstw produkcyjnych dostępne są w Krajowym Planie Odbudowy na lata 2021-2026. Środki te są przeznaczone przede wszystkim na dodatkowe sfinansowanie przedsięwzięć związanych z:

 • odpornością i konkurencyjnością gospodarki
 • zieloną energią i zmniejszeniem energochłonności
 • transformacją cyfrową
 • robotyzacją
 • zieloną i inteligentną mobilnością

Więcej informacji jest dostępnych na portalu www.nowedotacjeunijne.eu

Przejdź

Robotyzacja i cyfryzacja

Duże przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie dotacyjne na inwestycje związane z cyfryzacją i robotyzacją w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO). W ramach tego działania będziemy mogli otrzymać dofinansowanie unijne na inwestycje w firmie związane z robotyzacją i cyfryzacją przedsiębiorstw ukierunkowanych na wdrożenie technologii Przemysłu 4.0.
Projekty firm produkcyjnych będą mogły dotyczyć takich obszarów jak robotyzacja, sztuczna inteligencja czy transformacja cyfrowa procesów, technologii, produktów lub usług. Instrument ten jest dedykowany wyłącznie dużym przedsiębiorcom. Instytucją Wdrażającą jest Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

W ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych dla poszczególnych województw wsparcie dotacyjne dla firm produkcyjnych jest skierowane głównie do firm z sektora MŚP. Obszary wsparcia dotyczą realizacji projektów badawczo rozwojowych, wdrożenia innowacji, zazielenienia, cyfryzacji, efektywności energetycznej, instalacji odnawialnych źródeł energii.
Duże firmy w ramach programów regionalnych będą mogły otrzymać wsparcie w szczególności na prowadzenie prac B+R oraz zakup infrastruktury B+R. W niektórych województwach przewidziano również wsparcie modułowe, analogiczne do Ścieżki Smart z programu FENG. Regionalne Programy Operacyjne są zarządzane przez urzędy marszałkowskie danego województwa.

Więcej informacji jest dostępnych na portalu www.nowedotacjeunijne.eu

Przejdź

W jakiej wysokości możemy uzyskać dotację unijną?

Wysokość dofinansowania oraz procent w jakim dofinansowanie może zostać przyznane firmie produkcyjnej mogą być różne. Przede wszystkim wartości te zależą od wybranego programu, wielkości przedsiębiorstwa oraz województwa w którym realizowana jest nasza inwestycja. Poniższej prezentujemy procentowy poziom dofinansowania dla poszczególnych kategorii przedsiębiorstw i województw.

Źródło – opracowanie własne

Skutecznie przygotujemy wniosek o dotację dla firm produkcyjnych

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie unijne poprzedzone jest w naszej firmie wykonaniem wstępnej weryfikacji szans na pozyskanie dofinansowania oraz rekomendacją odpowiedniego programu unijnego. Ten etap rozpoczynamy od przedstawienia formularza weryfikacyjnego, który zawiera wstępne informacje o planowanej do wdrożenia innowacji produktowej lub technologicznej, opisu inwestycji, szacunkowego budżetu, założeń technologii produkcji.

Następnie nasi specjaliści ds. projektów unijnych rekomendują odpowiedni program i konkurs do którego będziemy składali wniosek o dofinansowanie. Po zawarciu umowy z naszą firmą wyznaczamy odpowiednich specjalistów z naszego działu doradztwa unijnego do opracowania dokumentacji aplikacyjnej. Skuteczne napisanie wniosku o dotację nie ogranicza się tylko do wypełnienia odpowiedniego formularza w systemie elektronicznym. Ten etap pracy poprzedzony jest bardzo dużą ilością spotkań, wymianą informacji oraz doradztwie i koordynacji procesu przygotowania dokumentacji aplikacyjnej tak, żeby każdy szczegół w projekcie został dobrze opracowany. Więcej o naszej usłudze przygotowania projektów unijnych opisujemy na naszej stronie https://najdaconsulting.pl/oferta/przygotowanie-wnioskow-unijnych/

Podczas oceny wniosku wspieramy firmy produkcyjne na każdym etapie oceny przygotowując odpowiedzi oraz wsparcie podczas oceny przez ekspertów.

Po przyznaniu dofinansowania klient przechodzi do naszego działu rozliczeń w którym to wyznaczamy dedykowanego specjalistę ds. rozliczeń projektów unijnych, który prowadzi i rozlicza projekt. Więcej o naszej usłudze rozliczania projektów opisujemy na naszej stronie https://najdaconsulting.pl/oferta/zarzadzanie-projektami/

W przypadku dofinansowania inwestycji w przedsiębiorstwach produkcyjnych związanych z budową hal produkcyjnych świadczymy również usługę Inżyniera Kontraktu, nadzoru inwestorskiego nad budową. Tak więc firmy produkcyjne mają możliwość zaangażowania naszej firmy od momentu pozyskania dotacji do terminu oddania inwestycji do użytkowania. Więcej o naszej usłudze zarządzania budowami opisujemy na naszej stronie https://najdaconsulting.pl/oferta/inzynier-kontraktu-i-nadzor-inwestorski/

Poznaj przykładowe projekty dla firm produkcyjnych

zrealizowane z sukcesem przez naszą firmę

Filter

Nasze doświadczenie

w liczbach

303

zrealizowanych projektów

756071931

łączna wartość dofinansowań

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i uzyskaj informację o możliwych opcjach dofinansowania Twojego projektu ze środków unijnych

Nasza oferta

sprawdź pozostałe obszary działalności

Przygotowanie wniosków unijnych, analiz, studiów wykonalności

Zarządzanie projektami - rozliczenie środków unijnych

Usługi doradcze i szkoleniowe dofinansowane ze środków unijnych

Finansowanie projektów z innych źródeł

Obsługa inwestorów

Inżynier kontraktu i nadzór inwestorski

Opracowanie koncepcji projektowych i programów funcjonalno-użytkowych

Dofinansowanie unijne dla firm produkcyjnych