Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Trzy lata i trzy miesiące – tyle trwał remont i renowacja stargardzkiej Kolegiaty. 14 lipca 2023r. został podpisany protokół końcowy odbioru robót i prac jakie zostały wykonane przez Wykonawcę robót. Najda  Consulting sp. z o.o. sp.k pełniąc funkcję Inżyniera Kontraktu projektu pn.: „Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko-restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie pw. N.M.P. Królowej Świata w Stargardzie” dofinansowanego ze środków unijnych, przeprowadziła z sukcesem cały proces realizacji tej inwestycji, rozpoczynając od pozyskania środków unijnych, poprzez wybór wykonawcy robót oraz wykonawcy organów a następnie kontrolę i odbiór wszystkich prac konserwatorskich, budowlanych, elektrycznych oraz rozliczenie przyznanej dotacji unijnej. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o realizowanym remoncie stulecia stargardzkiej Kolegiaty oraz galerię zdjęć.
  Zakres projektu:

  Przedmiotem projektu były prace remontowo-budowlane i konserwatorskie w unikatowym zabytkowym obiekcie Kolegiaty pw. N.M.P. Królowej Świata w Stargardzie. Zakres rzeczowy projektu obejmował:

  • remont elewacji
  • remont posadzki
  • remont konserwatorski wystroi malarskich wnętrza
  • iluminacja Kolegiaty wraz z terenem przykościelnym
  • remont wewnętrznej instalacji elektrycznej
  • wykonanie instalacji pożarowej SAP
  • wykonanie organów dla Kolegiaty
  Źródło finansowania:

   

  Projekt jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Oś Priorytetowa 8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie 8.2 Ochrona zabytków.

  Dofinansowanie: 17 604 596,05 zł

  Całkowita wartość projektu: 20 773 859,98 zł

  Zadania zaplanowane i zrealizowane w projekcie:

  1. Opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji projektowej i konserwatorskiej.
  2. Roboty budowlane obejmujące:
  • remont elewacji
  • remont posadzki
  • remont konserwatorski wystroi malarskich wnętrza
  • iluminacja Kolegiaty wraz z terenem przykościelnym
  • remont wewnętrznej instalacji elektrycznej
  • wykonanie instalacji pożarowej SAP
  1. Wykonanie organów dla Kolegiaty.
  2. Inżynier Kontraktu wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego.
  3. Nadzór autorski.
  4. Promocja projektu.

   

  Do obowiązków naszej firmy w ramach pełnionej funkcji Inżyniera Kontraktu należało:

   

  • Zarządzanie procesem inwestycyjnym, a w szczególności organizację, nadzór, koordynację i zakończenie całego procesu inwestycyjnego związanego z realizacją prac konserwatorsko-restauratorskich.
  • Przygotowanie i przeprowadzenie, przy udziale Zamawiającego, postępowań przetargowych na wybór wykonawcy robót budowlanych i konserwatorsko-restauratorskich oraz wykonawcy organów.
  • Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego i koordynowanie czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
  • Pełnienie nadzoru konserwatorskiego nad realizacją inwestycji.
  • Rozliczenie środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020.

  Renowacja stulecia stargardzkiej Kolegiaty uznanej za Pomnik Historii to ogromne wyzwanie, którego się podjęliśmy i któremu nasz zespół podołał. Zaczynaliśmy realizacje prac konserwatorskich w kwietniu 2020r., w najgorszym momencie, panującej wówczas pandemii i bardzo dużych ograniczeń. Pozyskanie 17,6 mln dofinansowania unijnego a następnie realizacja w okresie trzech lat i trzech miesięcy wszystkich zaplanowanych prac w projekcie była przeogromnym wyzwaniem. Stargardzka Kolegiata należy do najwyżej  sklepionych świątyń(30,2 m do nawy głównej) w Polsce, gdzie prowadzone były prace konserwatorskie na sklepieniach prezbiterium i nawy głównej – dla zobrazowania skali przeprowadzonej renowacji w Kolegiacie, można porównać skalę tej renowacji do wysokości dwunastopiętrowego bloku mieszkalnego! Powierzchnia całego obiektu poddanego renowacji to 10 875 m2 – te liczby pokazują skalę przeprowadzonej renowacji. Dziękuję wszystkim osobom z Najda Consulting, które były zaangażowane w realizację tego projektu. Dziękuję ks. Januszowi Posadzy za bardzo dobrą współpracę oraz trafne podejmowanie decyzji podczas realizacji tego projektu, całemu zespołowi wykonawcy robót firmie Konsart, Tomaszowi Wolender Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków wraz z zespołem,  oraz projektantowi Sławomirowi Nowickiemu za dobrze przygotowaną dokumentację oraz konstruktywną współpracę podczas realizacji inwestycji. – Andrzej Najda, Prezes Zarządu Najda Consulting sp. z o.o. sp. k.

   


  Warto wiedzieć

  Kolegiata Najświętszej Marii Panny Królowej Świata należy do grona  najcenniejszych zabytków Pomorza Zachodniego. Obiekt ten został wpisany nie tylko do rejestru zabytków woj. Zachodniopomorskiego, ale także jest zabytkiem klasy światowej. Kolegiata otrzymała bowiem kategorię „0” –  czyli jest zabytkiem klasy zerowej, najcenniejszej. O wyjątkowości tej sakralnej budowli stanowi najwyższe  w Polsce sklepienie nawy głównej: 30, 20 m. oraz cenne polichromie w zakrystii kościoła. Kolegiata wraz ze średniowiecznymi murami obronnymi została także uznana za Pomnik Historii zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 17 września 2010 r.

  Ponadto, obiekt ten należy do Szlaku Gotyku Ceglanego i jest jednym z najcenniejszych obiektów gotyckich pobrzeża Bałtyku.


  Realizacja wszystkich działań w projekcie odbyła się w okresie od 2019 roku do 2023r. Poniżej prezentujemy nasz własny dziennik remontu stulecia:

   

   1. Pozyskanie dofinansowania unijnego
  • 01 marca 2019 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński podpisał decyzję o dofinansowaniu przygotowanego przez nas projektu.
  • Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 17 604 596,05 zł.

  Więcej: https://najdaconsulting.pl/fundusze-europejskie-dla-dziedzictwa-kulturowego-spektakularny-sukces-firmy-najda-consulting/

   

   2. Podpisanie umowy o dofinansowanie
  • 13 maja 2019 zostaliśmy zaproszeni przez wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Jarosława Sellina na podpisanie umowy o dofinansowanie.
  • W uroczystości przekazania umowy uczestniczyli także przedstawiciele lokalnych władz – wicewojewoda zachodniopomorski Marek Sobczuk, prezydent Stargardu Rafał Zając oraz wiceprezydent Ewa Sowa.

   

   

  Więcej: https://najdaconsulting.pl/wiceminister-kultury-jaroslaw-sellin-uroczyscie-przekazuje-umowe-na-dofinansowanie-unijne-prac-renowacyjnych-w-kolegiacie-pw-nmp-krolowej-swiata-w-stargardzie/

   

  3. Podpisanie umowy na Inżyniera Kontraktu
  • W maju 2019 nasza firma wygrała konkurs na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu związanego z pracami konserwatorsko – restauratorskimi.
  • To kolejny projekt po Katedrze pw. św Jakuba Apostoła w Szczecinie, Parafii Rzymsko – Katolicka pw. św. Jana Ewangelisty w Szczecinie, Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Gryficach i Katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wielkopolskim, w którym pełniliśmy funkcję Inżyniera Kontraktu.

  Więcej: https://najdaconsulting.pl/najda-consulting-wygrywa-prestizowy-przetarg-na-pelnienie-funkcji-inzyniera-kontraktu-dla-projektu-remont-zabytkowej-kolegiaty-pw-nmp-krolowej-swiata-w-stargardzie/

   

  4. Podpisanie umowy z wykonawcą robót na wykonanie  prac konserwatorskich i budowlanych
  • 20 kwietnia 2020 miała miejsce uroczystość podpisana umowy na wykonanie  kompleksowej renowacji zabytkowego kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Świata w Stargardzie. Projekt obejmuje roboty budowlane, konserwatorsko-restauratorskie oraz zakup i montaż organów.
  • Umowa o roboty budowlane została podpisana pomiędzy Parafią Rzymskokatolicką pw. NMP Królowej Świata, reprezentowaną przez proboszcza kolegiaty ks. dr Janusza Posadzy a wykonawcą robót firmą Konsart Sp. z o.o. ze Szczecina, reprezentowaną przez Jerzego Hołojucha, prezesa zarządu.

  Więcej:https://najdaconsulting.pl/umowa-remontu-stulecia-stargardzkiej-kolegiaty-podpisana-najda-consulting-pelni-funkcje-inzyniera-kontraktu-i-nadzoru-inwestorskiego-dla-projektu/

   

  5. Realizacja prac w Kolegiacie 

  Poniżej przedstawiamy artykuły prezentujące poszczególne postępy prac oraz galerie pokazujące jak zmieniała się kolegiata:

   

  Autorem części zdjęć jest projektant Sławomir Nowicki. Pozostałe pochodzą z naszych zasobów.

   

  Elewacja

  Elewacja przed renowacją

  Elewacja po renowacji

  Iliuminacja

  Iluminacja wewnętrzna

  Iluminacja zewnętrzna

  Wnętrze

  Wnętrze w trakcie renowacji

  Wnętrze po renowacji

  Organy

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting