Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Trzy lata trwała w systemie zaprojektuj wybuduj gruntowna przebudowa oczyszczani ścieków w Trzcińsku – Zdrój.  Firma Najda Consulting Sp. z o.o. Sp. k. w 2020 roku pozyskała dofinansowanie unijne w wysokości  5 mln zł na realizację tej inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji przez okres trzech lat pełniliśmy również funkcję Inżyniera Kontraktu przekazując inwestorowi w dniu 8 września 2023 roku oczyszczalnię do użytkowania.

   


  Firma Najda Consulting Sp. z o.o. Sp. k. w 2020 roku pozyskała dofinansowanie unijne w wysokości 5 mln zł (wartość inwestycji wyniosła 7,5 mln zł) na realizację projektu pn. ”Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcińsku – Zdroju”. Warto zaznaczyć że projekt zdobył pierwsze miejsce w konkursie i otrzymał 81 punktów na 100 możliwych i tym samym uzyskał dofinansowanie.


  Więcej na ten temat dofinansowania projektu oczyszczalni:

  https://najdaconsulting.pl/oczyszczalnia-sciekow-w-trzcinsku-zdroj-jedynie-projekt-przygotowany-przez-najda-consulting-otrzymal-dofinansowanie-unijne/

   

  Zakres projektu:

  Przedmiotem projektu była modernizacja i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków znajdującej się na terenie aglomeracji Trzcińsko-Zdrój. Inwestycja ma na celu poprawę funkcjonowania systemu sanitarnego oraz osiągnięcie wymaganych ustawodawstwem parametrów oczyszczania nieczystości płynnych, który jest jednym z ważniejszych celów rozwoju gminy Trzcińsko-Zdrój i dotyczy całej społeczności lokalnej. Największym problemem na obszarze aglomeracji był system oczyszczania ścieków niezgodny z dyrektywą 91/271/EWG. Przestarzała infrastruktura zwiększała ryzyko zagrożenia środowiskowego, poprzez konieczność transportu zanieczyszczeń oraz niezadowalających parametrów oczyszczania ścieków.

   

  Zadania zaplanowane i realizowane w projekcie

   

  1. Prace przygotowawcze:

   • studium wykonalności
   • PFU,
   • dokumentacja projektowa

  2. Roboty budowlane:

   • roboty rozbiórkowe
   • bioreaktor nr 1
   • bioreaktor nr 2
   • stacja zlewcza ścieków dowożonych
   • zbiornik retencyjny
   • sitopiaskownik
   • stacja odwadniania i granulacji osadu
   • osadnik wtórny
   • przepompownia ścieków
   • urządzenia technologiczne
   • układ sterowania technologia AKPiA
   • zagospodarowanie terenu, drogi place

  3. Zarządzanie projektem:

  • usługi Inżyniera Kontraktu,

  4. Promocja projektu.

   


   Źródło finansowania projektu

  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.6 Wsparcie rozwoju oczyszczania ścieków.

  Dofinansowanie: 5 026 745,76 zł

  Całkowita wartość projektu: 7 579 250,00 zł


   

  Zakres zadań jakie został powierzony firmie Najda Consulting

   

  Do obowiązków naszej firmy na etapie opracowywania dokumentacji unijnej należało przygotowanie:

  • Programu Funkcjonalno-Użytkowego przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków,
  • Studium Wykonalności,
  • Wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami.

   

  Do obowiązków naszej firmy w ramach pełnionej funkcji Inżyniera Kontraktu należało:

  • Weryfikacja i opracowanie zmian zakresu i rozwiązań techniczno-technologicznych przyjętych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym,
  • Przygotowanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy robót w trybie zaprojektuj i wybuduj,
  • Nadzór nad pracami projektowymi oraz weryfikacja i odbiór dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego,
  • Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branżach, tj. konstrukcyjno-budowlanej, instalacji sanitarnych oraz elektrycznej,
  • Bieżąca kontrola postępu wykonywanych robót poprzez m.in. sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności ich realizacji z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
  • Rozliczanie przyznanych środków unijnych,
  • Dokonywanie odbiorów robót budowlanych, w tym odbioru końcowego oraz sprawdzenia i weryfikacji poprawności i kompletności dokumentów odbiorowych,
  • Oddanie inwestycji do użytkowania.

   


  Warto wiedzieć:

  Realizacja inwestycji związanej z modernizacją oczyszczalni ścieków we wskazanym zakresie skutkować będzie:

  1. Poprawą stanu technicznego infrastruktury oczyszczania ścieków na terenie aglomeracji Trzcińsko-Zdrój
  2. Zwiększeniem przepustowości oczyszczalni
  3. Zwiększeniem niezawodności instalacji oczyszczania i odprowadzania ścieków na skutek wprowadzenia nowej technologii i efektywnych rozwiązań
  4. Ograniczeniem ryzyka wystąpienia zagrożeń dla środowiska naturalnego i ludności poprzez zapewnienie szczelności instalacji oraz uzyskanie lepszej jakości odprowadzanych ścieków.

   

  Przeczytaj także:

  Nasza oferta na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu  https://najdaconsulting.pl/oferta/inzynier-kontraktu-i-nadzor-inwestorski/

  Nasza oferta na rozliczanie projektów https://najdaconsulting.pl/oferta/zarzadzanie-projektami/

   

  Zapraszamy do obejrzenia galerii ze zdjęciami w trakcie realizacji projektu

  Zdjęcia z budowy

  Efekt końcowy

  Inwestycja z lotu ptaka

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych