Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  28 sierpnia 2023r., odbyła się konferencja podsumowująca projekt związany z  przebudowaną oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach. Efekty tej kilkuletniej inwestycji podczas konferencji w swojej prezentacji przedstawił prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Pan Tomasz Jaworski. Po konferencji podsumowującej projekt, zaproszeni goście udali się na teren oczyszczalni, gdzie oficjalnie otwarto jedną z najważniejszych w historii gminy Międzyzdroje inwestycji.

   

   

  Autorem zdjęć jest Piotr Maciejewski.

   

   

  Początki realizacji projektu – pozyskanie dofinansowania unijnego

   

  W 2017 roku,  firma Najda Consulting została zaangażowana przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Międzyzdrojach do pozyskania dofinansowania unijnego na realizację tej wielomilionowej inwestycji. Cały proces pozyskania środków unijnych rozpoczął się w lutym 2017r od złożenia wniosku o dofinansowanie, a następnie pozytywną ocenę złożonej dokumentacji aplikacyjnej, czego konsekwencją była wydana w październiku 2017r decyzja o dofinansowaniu projektu. Warto w tym miejscu wspomnieć że projekt został bardzo wysoko oceniony przez ekspertów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wynikiem tej oceny było umieszczenie projektu na liście rankingowej Międzyzdrojów obok największych aglomeracji miast z Polski.

   

  Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje” uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Wartość dofinansowania unijnego wyniosła 37 845 628,76 zł, natomiast wartość projektu wynosi  73 948 245,63 zł.

   

  Rozpoczęcie robót związanych z przebudową oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach

   

  Po przeprowadzeniu pierwszych postępowań przetargowych nie został wyłoniony wykonawca robót z uwagi na bardzo wysokie ceny złożone przez oferentów. Dopiero po umożliwieniu przyszłemu wykonawcy przeprojektowania oczyszczalni został wyłoniony wykonawca przebudowy oczyszczalni.

   

  Cały proces budowlany związany z przebudową oczyszczalni trwał niecałe trzy lata w wyniku zrealizowanych robót budowanych oraz montażu technologii w miesiącu sierpień 2023r został zakończony pełny rozruch oczyszczalni oraz został podpisany protokół obioru końcowego robót.

   

  Rola Najda Consulting w projekcie

   

  1.Pozyskanie dofinansowania unijnego

  W pierwszym etapie realizacji projektu pozyskaliśmy 37,8 mln zł dofinansowania unijnego, bez tego niewątpliwie dużego sukcesu nie byłaby możliwość realizacji tego projektu.

   

  2. Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu w ramach powołanej Jednostki Realizującej Projekt.

  Przez cały okres realizacji projektu pełniliśmy funkcję Koordynatora Projektu. Byliśmy odpowiedzialni między innymi za:

  • zarządzanie procesem wdrożenia projektu
  • rozliczenie projektu
  • przygotowanie wniosków o płatność
  • przygotowanie wniosków o zaliczki
  • rozliczenie przyznanej dotacji oraz pożyczki z NFOŚRiGW
  • przygotowanie zmian do umowy o dofinansowanie

   

  3. Nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej

  Podczas robót budowlanych związanych z przebudową oczyszczani ścieków odpowiedzialni byliśmy również za nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno budowlanej.

   


  Opis projektu:

  Celem głównym projektu jest osiągnięcie przez aglomerację Międzyzdroje wymagań wynikających z dyrektywy unijnej 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. W ramach projektu zostały zmodernizowane istniejące obiekty oraz zostały wybudowane nowoprojektowane obiekty związane ze zwiększeniem przepustowości oczyszczalni ścieków do 53 883 RLM.

   

  W ramach projektu zostały zrealizowane następujące zadania inwestycyjne związane z wykonaniem sieci kanalizacyjnej:

  • budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Nowomyśliwskiej do skrzyżowania z ul. Garażową do skrzyżowania z ul. Wolińską
  • budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Niepodległości na odcinku od skrzyżowania  drogi ul. Wodziczki z ul. Niepodległości do skrzyżowania do skrzyżowania drogi ul. Niepodległości z drogą krajową

   

  Wykonane roboty budowlane związane z przebudową oczyszczalni zawierały następujący zakres:

  • likwidacja istniejących obiektów – kolektora dopływowego ścieków, piaskownika i poletka osadowego
  • modernizacja istniejących obiektów – pompownia główna, osadnik Imhoffa, który został zaadaptowany na zbiornik retencyjny wraz z projektowaną komorą naparową, dwa reaktory biologiczne, budynek socjalny i dyspozytornia
  • budowę nowoprojektowanych obiektów – komora rozprężna ścieków, biofiltr, instalacja separacji piasku, komora rozdziału ścieków, punkt zlewny ścieków dowożonych, budynek separacji zawiesin, pompownia pośrednia ścieków, reaktor biologiczny nr 3, pompownia wody technologicznej, zbiornik osadu zmieszanego, budynek zagęszczania osadu, komora tlenowa stabilizacji osadu, stacja dmuchaw, komora zasuw, budynek odwadniania i suszenia osadu, stanowisko odbioru osadu, pompownia odcieków, mikrosito, pomiar ilości oczyszczonych ścieków, instalacja UV dezynfekcji ścieków oczyszczonych, zbiornik osadu zhigienizowanego, filtr węglowy, sterowanie procesami technologicznymi oczyszczalni.

   

  Poza zakresem inwestycji związanej z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w ramach projektu zostały zrealizowane następujące zadania inwestycyjne:

  • budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Nowomyśliwskiej do skrzyżowania z ul. Garażową do skrzyżowania z ul. Wolińską
  • budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Niepodległości na odcinku od skrzyżowania  drogi ul. Wodziczki z ul. Niepodległości do skrzyżowania do skrzyżowania drogi ul. Niepodległości z drogą krajową

   

  Autorem zdjęć jest Piotr Maciejewski

   

  Zapraszamy także na nasz profil na portalu Facebook, gdzie umieściliśmy materiał video dotyczący wspomnianej inwestycji. 

   


  Zapraszamy do skorzystania z naszych usług  


  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting