Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  W kwietniu 2022r. zostały podpisane dwie umowy na wykonanie robót budowlanych związanych z branżą hydrotechniczną oraz częścią lądową w ramach realizowanej inwestycji pn.: „Utworzenie Przystani Morskiej w Wolinie”.

   


  O podpisaniu umowy informowaliśmy w tym wpisie https://najdaconsulting.pl/umowa-na-roboty-budowlane-zwiazane-z-branza-hydrotechniczna-w-ramach-projektu-utworzenie-przystani-morskiej-w-wolinie-podpisana/


   

   

  Przekazanie placu budowy : kwiecień 2022r

  Wykonawcy robót dotrzymują terminów zawartych w harmonogramie rzeczowo-finansowym  a stan zaawansowania robót na grudzień 2022r przedstawia się następująco:

   

  Zakres robót części hydrotechnicznej

  1. Wykonane zostały prace kafarowe wysp brzegowych oraz slipu.
  2. Wykonawca wykonał pogrążanie pali stalowych pomostu stałego oraz pali kotwiących pomostu pływającego.
  3. Kontynuowane są roboty hydrotechniczne związane z budową nabrzeża wraz z wykonaniem narzutu kamiennego i montażem koszy gabionowych.
  4. Wykonano montaż pomostów stałych dla jednostek pływających.
  5. Wykonano w większości zakres robót związanych z robotami bagrowniczymi.

   

  Zakres robót części lądowej

  1. Wykonano nowe ogrodzenie terenu
  2. Wykonano korytowanie, podbudowy i większość parkingu pod przyszły parking
  3. Wykonano wykopy pod drogi dojazdowe
  4. Wykonano sieć wodociągową i kanalizacyjną w pasie drogowym drogi dojazdowej do przystani
  5. Kontynuowano na terenie przystani wykonanie sieci wodno – kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej
  6. Rozpoczęto prace związane z posadowieniem zbiornika ppoż
  7. Wykonano fundament i ściany budynku boksów dla rybaków

   

  Inżynier Kontraktu (IK): Najda Consulting Sp. z o.o. Sp. K

  Zadania IK na tej inwestycji to m.in.:

  • przeprowadzenie postępowań przetargowych, weryfikacja złożonych ofert, uczestniczenie w wyborze wykonawcy oraz przygotowanie warunków kontraktowych do umowy o roboty budowlane,
  • weryfikacja dokumentacji projektowej
  • kompleksowy nadzór pod względem technicznym, merytorycznym, organizacyjnym i czasowym nad realizacją zadania inwestycyjnego, w tym w szczególności poprzez kompleksową obsługę przez wyspecjalizowaną kadrę osób

  –           kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu,

  –           Inspektorów Nadzoru wszystkich koniecznych branż, tj. branży konstrukcyjno-  budowlanej, hydrotechnicznej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej,

  –           specjalistę do spraw rozliczeń dotacji unijnych,

  • reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  • udział w odbiorach robót budowlanych,
  • uczestnictwo w Radach Budowy,
  • weryfikacja kosztorysów powykonawczych, faktur, protokołów odbioru,
  • w zakresie rozliczeń finansowych i dotacji unijnej (m.in.: ocena poprawności sporządzanych dokumentów finansowych przez wykonawcę robót budowlanych i dostawców, przygotowywanie wniosków o transze płatnicze, przygotowywanie projektów rozliczeń z instytucją współfinansującą inwestycję)

   


   

  Inwestor: Przystań Morska Wolin Sp. z o.o.

  Wykonawca :

  1. Zakres hydrotechniczny – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „HYDROBUD” Adam Dzik
  2. Zakres części lądowej – RSK Wolin Sławomir Zinow

   

  Wartość wszystkich robót wyniesie 14 890 860,80 zł brutto


   

  Charakterystyka projektu:

  Lokalizacja  :

  Infrastruktura przystani zlokalizowana będzie na południu miasta Wolin w znacznej odległości (ok. 2km) od jego centrum. Teren znajduje się z dala od zabudowań, a dostęp do niego będzie realizowany z działki drogowej nr 153 od południa. Obszar opracowania obejmuje zarówno działki lądowe, jak działkę wodną i położony jest wzdłuż rzeki Dziwny, w obszarze wewnętrznych wód morskich.

   

  Zakres inwestycji:

  Cześć hydrotechniczna:

  – roboty palowe

  – umocnienie skarpy gabionem

  – budowa slipu

  – budowa pomostu cumowniczego stałego i pływającego

  – budowa mola stałego  z wyspami brzegowymi

  – roboty bagrownicze

  – instalacje  wodne i prądowe na pomoście

   

  Część lądowa:

  – budowa boksów rybackich

  – budowa sieci wodnych i kanalizacyjnych

  – budowa instalacji elektrycznej i oświetlenia na terenie przystani

  – zagospodarowanie terenu(drogi, parkingi, ogrodzenie, zieleń, mała architektura)

   

  Projekt pn.: „Utworzenie Przystani Morskiej w Wolinie” został dofinansowany z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach działania: Inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani oraz w celu zwiększenia efektywności energetycznej przyczyniającej się do ochrony środowiska, Priorytet 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy

   


  Przeczytaj także:  https://najdaconsulting.pl/oferta/inzynier-kontraktu-i-nadzor-inwestorski/


  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych