Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Już 3 czerwca 2019 rusza w województwie zachodniopomorskim kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów związanych z inteligentnymi specjalizacjami. Na badania przemysłowe można uzyskać do 80% dofinansowania, a na eksperymentalne prace rozwojowe do 60%. Cenną z punktu widzenia przedsiębiorców nowością jest dofinansowanie części wdrożeniowej. Komponent wdrożeniowy – dofinansowany do 50% – może obejmować inwestycje w maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, budynki, budowle i grunty. Szczegóły konkursu – znajdują się poniżej. Wszystkim zainteresowanym klientom służymy pomocą przy przygotowywaniu niezbędnych dokumentów do złożenia wniosku o dofinansowanie unijne.

   

  Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił ponownie konkurs na realizację prac badawczo-rozwojowych. Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ 2 projektu: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej rozpocznie się od 3 czerwca 2019 r. i będzie trwał do 29 listopada 2019 r.

  Terminy naboru wniosków

  Nabór będzie realizowany w dwóch rundach:
  a) I runda: od dnia 3 czerwca 2019 r. do dnia 2 września 2019 r.: w ramach I rundy oceniane będą projekty, które zostały opublikowane w LSI2014 od dnia 3 czerwca 2019 r. do dnia 2 września 2019 r. i których pisemny wniosek o przyznanie pomocy został dostarczony do IZ RPO WZ do dnia 9 września 2019 r.
  b) II runda: od dnia 3 września 2019 r. do dnia 29 listopada 2019 r.: w ramach II rundy oceniane będą projekty, które zostały opublikowane w LSI2014 od dnia 3 września 2019 r. do dnia 29 listopada 2019 r. do godziny 15:00, i których pisemny wniosek o przyznanie pomocy został dostarczony do IZ RPO WZ do dnia 6 grudnia 2019 r.

  Kto może się ubiegać

  W ramach 2 typu projektów Działania 1.1 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:
  a) mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014,
  b) duże przedsiębiorstwa,
  c) partnerstwa naukowo-przemysłowe składające się z co najmniej jednego przedsiębiorstwa oraz co najmniej jednej jednostki naukowej będącej podmiotem tworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu art. 7. ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 nr 1668 ze zm.), w których liderem jest przedsiębiorstwo. Partnerstwo może składać się nie więcej niż z 4 podmiotów.

  Nowość w projektach województwa zachodniopomorskiego – komponent wdrożeniowy

  Nowością jest wprowadzenie komponentu wdrożeniowego, jednakże nie dla wszystkich typów beneficjentów. W przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oprócz komponentu B+R, projekt może zawierać także komponent wdrożeniowy, obejmujący inwestycje w maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, budynki, budowle i grunty – niezbędne do wdrożenia do działalności własnej przedsiębiorstwa wyników prac B+R powstałych na skutek realizacji komponentu B+R.

  Specjalizacje objęte działaniami konkursowymi

  Wsparcie w konkursie kierowane jest wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego lub w branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości.

  Konkurs dedykowany jest następującym inteligentnym specjalizacjom:
  a) wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
  b) zaawansowane wyroby metalowe,
  c) produkty drzewno-meblarskie
  d) opakowania przyjazne środowisku,
  e) produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
  f) nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
  g) multimodalny transport i logistyka,
  h) produkty oparte na technologiach informacyjnych.

  Projekty ubiegające się o dofinansowanie każdorazowo muszą zawierać komponent B+R, obejmujący badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe (prace B+R co najmniej od II TRL) albo tylko eksperymentalne prace rozwojowe (prace B+R co najmniej od VII TRL) i zakładać wypracowanie technologii/rozwiązania gotowego do wdrożenia, co oznacza, iż prace B+R przewidziane w projekcie muszą kończyć się osiągnięciem IX TRL.

  Poziomy dofinansowań w konkursie:

  Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:
  a) w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe:
  – mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,
  – średnie przedsiębiorstwa – 60%,
  – duże przedsiębiorstwa – 50%.
  b) w przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe:
  – mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,
  – średnie przedsiębiorstwa – 35%,
  – duże przedsiębiorstwa – 25%,
  c) w przypadku pomocy de minimis na koszty pośrednie:
  – mikro i małe przedsiębiorstwa – 50%,
  – średnie przedsiębiorstwa – 50%,
  – duże przedsiębiorstwa – 50%.
  d) w przypadku pomocy publicznej na koszty dotyczące prac przedwdrożeniowych:
  – mikro i małe przedsiębiorstwa – 50%,
  – średnie przedsiębiorstwa – 50%.
  e) w przypadku dofinansowania nienoszącego znamion pomocy publicznej dla jednostek naukowych będących partnerami w ramach partnerstwa naukowo-przemysłowego na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych pod warunkiem, że projekt w tej części realizowany jest w ramach ich działalności niegospodarczej: do 100%.
  f) w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej na komponent wdrożeniowy:
  – 55% wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw
  – 45% wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

  Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu może wynosić 9 000 000,00 zł, z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych komponentu B+R wynosi 5 000 000,00 zł.


  Nie znasz POZIOMÓW GOTOWOŚCI TECHNOLOGICZNEJ? Opisujemy je w tym artykule:

  Sięgnij po poziom NASA z Najda Consulting


  Poziom dofinansowania w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15% do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:
  a) projekt zakłada efektywną współpracę między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę (będącą jednostką naukową zgodnie z zapisami regulaminu konkursu), jeżeli ta ostatnia ponosi, co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań,
  b) wyniki projektu zostaną szeroko rozpowszechnione podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

  Kwota wydatków kwalifikowanych większa niż 5 000 000,00 zł jest możliwa wyłącznie w projekcie, w ramach którego przewidziano wydatki kwalifikowalne na komponent wdrożeniowy. Komponent wdrożeniowy może stanowić uzupełnienie projektu, tzn. wartość wydatków kwalifikowanych komponentu wdrożeniowego musi stanowić mniej niż 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

  Dostępna pula środków na konkurs w ramach działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

  Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 46 386 000,00 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100), z czego:
  a) na rundę I konkursu przeznacza się środki w wysokości 30 000 000,00 zł,
  b) na rundę II konkursu przeznacza się środki w wysokości 16 386 000,00 zł.

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting