Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje








  Planowany termin realizacji



  Firma Najda Consulting Sp. z o.o. Sp. k. w 2020 roku pozyskała dofinansowanie unijne w wysokości 7,5 mln zł na realizację projektu pn. ”Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcińsku-Zdroju”. Projekt zdobył pierwsze miejsce w konkursie i otrzymał 81 punktów na 100 możliwych i tym samym uzyskał dofinansowanie. W chwili obecnej firma Najda Consulting pełni rolę Inżyniera Kontraktu projektu, w którym realizowane są roboty budowlane.

   


  Więcej na ten temat dofinansowania projektu oczyszczalni:

    https://najdaconsulting.pl/oczyszczalnia-sciekow-w-trzcinsku-zdroj-jedynie-projekt-przygotowany-przez-najda-consulting-otrzymal-dofinansowanie-unijne/


   

  Zakres projektu:

  Przedmiotem projektu jest modernizacja i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków znajdującej się na terenie aglomeracji Trzcińsko-Zdrój. Inwestycja ma na celu poprawę funkcjonowania systemu sanitarnego oraz osiągnięcie wymaganych ustawodawstwem parametrów oczyszczania nieczystości płynnych, który jest jednym z ważniejszych celów rozwoju gminy Trzcińsko-Zdrój i dotyczy całej społeczności lokalnej. Największym problemem na obszarze aglomeracji jest system oczyszczania ścieków, który jest niezgodny z dyrektywą 91/271/EWG. Przestarzała infrastruktura zwiększa ryzyko zagrożenia środowiskowego, poprzez konieczność transportu zanieczyszczeń oraz niezadowalających parametrów oczyszczania ścieków. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości wód powierzchniowych czego dowodem jest korzyść w postaci pozytywnego wpływu na poprawę środowiskowej jakości zbiorników wodnych.

  Źródło finansowania:

  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.6 Wsparcie rozwoju oczyszczania ścieków.

   


  Dofinansowanie: 5 026 745,76 zł
  Całkowita wartość projektu: 7 579 250,00 zł

   

  Zadania zaplanowane i realizowane w projekcie:
  1. Prace przygotowawcze:
   • studium wykonalności,
   • PFU,
  2. Prace budowlane oraz projektowe:
   • dokumentacja budowlana,
   • roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe,
   • roboty żelbetowe związane z budową nowych obiektów,
   • urządzenia technologiczne,
   • obiekty kontenerowe wraz z montażem,
   • roboty budowlano-instalacyjne,
  3. Zarządzanie projektem:
   • usługi Inżyniera Kontraktu,
  4. Promocja projektu.

   

  Do obowiązków naszej firmy na etapie opracowywania dokumentacji unijnej należało przygotowanie:

  • Programu Funkcjonalno-Użytkowego przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków,
  • Studium Wykonalności,
  • Wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami.

   

  Do obowiązków naszej firmy w ramach pełnionej funkcji Inżyniera Kontraktu należy:

  • Weryfikacja i opracowanie zmian zakresu i rozwiązań techniczno-technologicznych przyjętych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym,
  • Przygotowanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy robót w trybie zaprojektuj i wybuduj,
  • Nadzór nad pracami projektowymi oraz weryfikacja i odbiór dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego,
  • Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branżach, tj. konstrukcyjno-budowlanej, instalacji sanitarnych oraz elektrycznej,
  • Bieżąca kontrola postępu wykonywanych robót poprzez m.in. sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności ich realizacji z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
  • Rozliczanie przyznanych środków unijnych,
  • Dokonywanie odbiorów robót budowlanych, w tym odbioru końcowego oraz sprawdzenia i weryfikacji poprawności i kompletności dokumentów odbiorowych,
  • Oddanie inwestycji do użytkowania.

   

  Postępy prac:

  Dnia 30.03.2021r. zawarta została umowa z Wykonawcą robót budowlanych. Roboty budowlane rozpoczęły się dnia 23.09.2022r.

  Dotychczasowe czynności firmy Najda Consulting – Inżyniera Kontraktu:

  • organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach pomiędzy Stronami,
  • nadzór nad robotami budowlanymi zadania inwestycyjnego,
  • organizowanie rad budów,
  • bieżąca weryfikacja wniosków materiałowych przez poszczególnych Inspektorów nadzoru przedkładanych do akceptacji przez Wykonawcę robót budowlanych m.in.: sanitarnej: pompy, dmuchawy, stacja zlewcza.

  Po przekazaniu placu budowy, Wykonawca robót przystąpił m.in. do następujących robót:

  • wykonanie przepompowni sieciowej PS1,
  • wykonanie płyty fundamentowej pod stację zlewczą,
  • utwardzenie terenu przy stacji zlewczej,
  • wykonanie płyty fundamentowej pod stację dmuchaw,
  • wykonanie płyty fundamentowej pod bioreaktory,
  • podbudowa pod osadniki wtórne i zbiornik osadu nadmiernego,
  • podbudowa pod płytę stacji odwadniania osadu,
  • podbudowa pod fundamenty wiaty na granulat,
  • roboty ziemne pod posadowienie zbiornika retencyjnego.

  Nadto:

  • dostarczono agregat prądotwórczy,
  • wyremontowano pomieszczenie agregatu wraz z nową bramą,
  • wykonano przyłącza wodociągowe,
  • posadowiono część studni,
  • powinny zostać zakończone wszystkie prace fundamentowe,
  • w grudniu zaplanowano również wykonać konstrukcję stalową wiaty granulatu.

   

  Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na 30.06.2023r.

   


  Warto wiedzieć:

   

  Realizacja inwestycji we wskazanym zakresie skutkować będzie:

  1. poprawą stanu technicznego infrastruktury oczyszczania ścieków na terenie aglomeracji Trzcińsko-Zdrój na skutek modernizacji i przebudowy,
  2. zwiększeniem przepustowości,
  3. zwiększeniem niezawodności instalacji oczyszczania i odprowadzania ścieków na skutek wprowadzenia nowej technologii i efektywnych rozwiązań,
  4. ograniczeniem ryzyka wystąpienia zagrożeń dla środowiska naturalnego i ludności poprzez zapewnienie szczelności instalacji oraz uzyskanie lepszej jakości odprowadzanych ścieków.

   

  Przeczytaj także:

  Więcej na temat dotacji unijnej przyznanej temu projektowi znajduje się na: https://najdaconsulting.pl/oczyszczalnia-sciekow-w-trzcinsku-zdroj-jedynie-projekt-przygotowany-przez-najda-consulting-otrzymal-dofinansowanie-unijne/

  Nasza oferta na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu  https://najdaconsulting.pl/oferta/inzynier-kontraktu-i-nadzor-inwestorski/

  Nasza oferta rozliczania projektów https://najdaconsulting.pl/oferta/zarzadzanie-projektami/

   

  Zapraszamy do obejrzenia galerii ze zdjęciami w trakcie realizacji projektu:

   

   

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych