Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  To będzie prawdziwy hit turystyczny – w Wolinie powstanie 31 metrowa wieża widokowa.

  Dzisiaj po raz pierwszy przedstawimy wizualizację nowej atrakcji turystycznej, która obok Festiwalu Wikingów z pewnością stanie się wizytówką tego regionu. 

   

   

  W maju 2020r. firma Najda Consulting Sp. z o.o. sp. k. podpisała umowę z Gminą Wolin na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. „Zmiana zagospodarowania parku Miejskiego i utworzenie ścieżek zdrowia wraz z oświetleniem oraz Amfiteatr – Adaptacja istniejącej infrastruktury na cele kulturalne i społeczne”

  Jednym z zadań firmy Najda Consulting jako Inżyniera Kontraktu było  przygotowanie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót.

  Po wyłonieniu wykonawcy w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i zawarciu z nim umowy pod koniec ubiegłego roku, cały czas trwały prace nad przygotowaniem koncepcji architektoniczno- urbanistycznej i przedstawieniem jej do akceptacji Gminie. Wynikiem tych prac jest gotowe opracowanie koncepcyjne dotyczące zagospodarowania terenu wraz z wizualizacjami przestrzeni publicznej o powierzchni 10 ha. Przestrzeń ulegnie kompleksowej modernizacji i zagospodarowaniu, i będzie służyć jako miejsce wypoczynku i rekreacji. Obecnie trwają prace projektowe oraz działania zmierzające do otrzymania pozwoleni ana budowę.

  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,  jako najkorzystniejsza, została wybrana oferta firmy: RSK Wolin Sławomir Zinow. Umowa z wykonawcą  zakłada, poza opracowaniem koncepcji architektonicznej, opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej (w tym projektu architektoniczno-budowalnego oraz zagospodarowania działki), uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie robót budowlanych, takich jak np. prawomocne pozwolenie na budowę, a także wykonanie wszelkich wymaganych robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę to wrzesień br., a zakończenie całej inwestycji to październik 2022r.  Projektantem z ramienia Wykonawcy tej inwestycji jest Pracownia Architektoniczna Hamer.

  Szczegółowy opis projektu

   

   

  Zakres inwestycji

   

  Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych firma Najda Consulting Sp. z o.o. sp. k wygrała przetarg ogłoszony przez Gminę Wolin na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. „Zmiana zagospodarowania parku Miejskiego i utworzenie ścieżek zdrowia wraz z oświetleniem oraz Amfiteatr – Adaptacja istniejącej infrastruktury na cele kulturalne i społeczne”.

  Rezultatem wygranej było podpisanie w maju br. umowy świadczenia usług związanych z zarządzeniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczaniem powyższego zadania inwestycyjnego.

  W zakresie inwestycji zostaną zrealizowane cztery główne zadania inwestycyjne:

  1) Zmiana zagospodarowania parku miejskiego i utworzenie ścieżek zdrowia wraz z oświetleniem, małą architekturą i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi;

  2) Budowa wieży widokowej;

  3) Prace związane z amfiteatrem letnim – adaptacja istniejącej infrastruktury amfiteatru letniego na cele kulturalne i społeczne wraz z budową widowni terenowej;

  4) Rewaloryzacja zieleni parkowej.

  Dzięki realizowanej inwestycji stworzona zostanie przestrzeń dla działalności kulturalnej i aktywizacyjnej dla mieszkańców oraz zapewniony będzie dostęp do atrakcyjnego miejsca rekreacyjnego, które stanowi potencjał w zakresie organizowanych wydarzeń rozrywkowych. 

   

  Przewidywana data zakończenia realizacji projektu: Według założeń projekt zostanie ukończony w grudniu 2022r.

  Całkowita wartość projektu

   

  Całkowita wartość projektu wynosi 5,2 mln zł, z czego dofinansowanie w ramach RPO WZ wyniesie 3,9 mln zł.

  Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa IX Infrastruktura publiczna; Działanie 9.3. Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

  Zakres świadczonych usług przez Najda Consulting sp. z o.o. s.k jako Inżynier Kontraktu:

   

  • Weryfikacja i opracowanie zmian zakresu i rozwiązań techniczno-technologicznych przyjętych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.
  • Przygotowanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy robót w trybie zaprojektuj i wybuduj.
  • Nadzór nad pracami projektowymi oraz weryfikacja i odbiór dokumentacji projektowej, w tym projektu budowalnego oraz projektu wykonawczego.
  • Sprawowanie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach, tj. konstrukcyjno- budowlanej, instalacji sanitarnych oraz elektrycznej.
  • Bieżąca kontrola postępu wykonywanych robót poprzez mi.in. sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności ich realizacji z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
  • Rozliczanie przyznanych środków unijnych.
  • Dokonywanie odbiorów robót budowlanych, w tym odbioru końcowego oraz sprawdzenia i weryfikacji poprawności i kompletności dokumentów odbiorowych.
  • Oddanie inwestycji do użytkowania.

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting