Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Sfinansowanie wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów – już w styczniu 2021 startuje konkurs BADANIA NA RYNEK

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła  konkurs nr 4 w 2020 r. na dofinansowanie projektów ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”. Celem konkursu Badania na rynek jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności  firm poprzez sfinansowanie wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Innowacja produktowa albo procesowa musi mieć charakter co najmniej na poziomie kraju.

Oto skrócone informacje na temat możliwości pozyskania tego dofinansowania unijnego w formie Karty Konkursu:

Karta konkursu nr 4 w 2020 r. na dofinansowanie projektów ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”

Aby pobrać Kartę konkursu dla tego dofinansowania w formacie pdf –  kliknij na link: Karta Konkursu nr 4  w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”

Ze względu na krótki okres w którym będą składane wnioski, zapraszamy do nawiązania kontaktu z naszymi ekspertami już teraz. Decydując się na ten krok, rozpoczniecie Państwo współpracę z najskuteczniejszą firmą doradczą w regionie wg ogólnopolskiego magazynu Fundusze Europejskie. Nasz Dział doradztwa unijnego i krajowego  sprawdzi szanse Państwa firmy na pozyskanie tych środków i zaproponuje dalsze kroki.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi Specjalistami w celu przeprowadzenia wstępnej oceny szans na pozyskanie dofinansowania.

Tel. 091 432 01 60 mail: office@najdaconsulting.pl

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat możliwości pozyskania dotacji unijnej w tym konkursie

konkurs BADANIA NA RYNEK 2021

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – konkurs nr 4 w 2020 r. na dofinansowanie projektów ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”

Termin naboru

Start składania wniosków – 13 stycznia 2021

Koniec przyjmowania wniosków – 17 lutego 2021

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe lub średnie firmy które:

 • zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
 • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł (mikro i małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln zł (średnie firmy),
 • prowadziły lub prowadzą prace badawczo-rozwojowe, zleciły wykonanie takich prac lub zakupiły wyniki i jednocześnie wyniki tych prac są kluczowe dla nowego produktu lub usługi.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie bądź zakupionych przez Wnioskodawcę, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów

1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 65 000 000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów złotych);

2) zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 435 000 000 zł (słownie: czterysta trzydzieści pięć milionów złotych).

Wartość wydatków kwalifikowalnych

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 1 mln zł.
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi równowartość 50 mln EUR.
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu na prace rozwojowe wynosi 1 mln zł.
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu na usługi doradcze wynosi 1 mln zł.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • na prace rozwojowe 450 tys. zł;
 • na usługi doradcze 500 tys. zł,

Koszty kwalifikowalne (wykaz)

Koszty kwalifikowalne w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się koszty:

 1. Nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych
 2. Nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1; 3) nabycia robót i materiałów budowlanych
 3. Nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

c) będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,

d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.

Koszty kwalifikowalne w zakresie prac rozwojowych

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych zalicza się koszty:

 1. Wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją
 2. Badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu
 3. Operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu

Koszty kwalifikowalne w zakresie usług doradczych

Kosztami kwalifikowalnymi w zakresie usług doradczych są koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych. Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.

Koszty kwalifikowalne w zakresie pomocy inwestycyjnej

I. Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych

Za koszty kwalifikowalne w zakresie pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych uznaje się dodatkowe koszty inwestycji niezbędne do propagowania wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Ustala się je w następujący sposób:

a) w przypadku gdy koszty inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych można wyodrębnić z całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję, na przykład jako łatwy do wyodrębnienia dodatkowy element w już istniejącym obiekcie, taki koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych stanowi koszty kwalifikowalne;

b) w przypadku gdy koszty inwestycji w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych można określić poprzez odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy, taka różnica między kosztami obu inwestycji określa koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych i stanowi koszty kwalifikowalne;

c) w przypadku niektórych małych instalacji, gdzie nie można określić mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, gdyż nie istnieją zakłady o ograniczonej wielkości, koszty kwalifikowalne stanowią całkowite koszty inwestycji w celu osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska.

Kosztów, które nie są bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu ochrony środowiska, nie uznaje się za kwalifikowalne.

II. Pomoc inwestycyjna na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów

Kosztami kwalifikowalnymi w zakresie pomocy inwestycyjnej na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów są dodatkowe koszty inwestycji konieczne do realizacji inwestycji prowadzącej do lepszej lub bardziej wydajnej działalności w zakresie recyklingu lub ponownego użycia w porównaniu z konwencjonalnym procesem związanym z działalnością w zakresie ponownego użycia i recyklingu o tej samej mocy produkcyjnej, jaki powstałby w przypadku braku pomocy.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu:

PROCENTOWY UDZIAŁ DOFINANSOWANIA WG MAPY POMOCY REGIONALNEJ

Premia:

MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA: premia +20%

ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA: premia +10%

Przykład:

Małe przedsiębiorstwo prowadzące projekt w województwie Lubelskim może otrzymać do 70 % dofinansowania.

Sposób obliczenia:
premia za rodzaj przedsiębiorstwa: 20 % + lokalizacja projektu: 50%

Szanse na pozyskanie dotacji – informacje dodatkowe

Największe szansę na otrzymanie dotacji będą miały projekty, które:

 1. Wpisują się w Krajową Inteligentną Specjalizację (poniżej znajduje się ich wykaz)

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

KIS 1. Zdrowe społeczeństwo

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA  I ŚRODOWISKOWA

KIS 2. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego

KIS 3. Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty  i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

KIS 4. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii

KIS 5. Inteligentne i energooszczędne budownictwo

KIS 6. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM – WODA, SUROWCE KOPALNE, ODPADY

KIS 7. Gospodarka o obiegu zamkniętym – woda, surowce kopalne, odpady

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE  (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

KIS 8. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty  o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy  i nanoprodukty

KIS 9. Elektronika i fotonika

KIS 10. Inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne

KIS 11. Elektronika drukowana, organiczna i elastyczna

KIS 12. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych

KIS 13. Inteligentne technologie kreacyjne

KIS 14. Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy

2. Polegające na wdrożeniu wyników prac B+R chronionych patentem lub zgłoszonych do ochrony patentowej lub prawem ochronnym na wzór użytkowy lub dotyczących zgłoszonego wzoru użytkowego

3. Dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Wnioskodawcę samodzielnie bądź na jego zlecenie oraz mają one kluczowe znaczenie dla opracowania/udoskonalenia produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu technologicznego oraz kwestie praw własności intelektualnej są uregulowane prawnie w sposób, który umożliwia Wnioskodawcy dysponowanie wynikami prac badawczo-rozwojowych
4. Posiadające wszelkie niezbędne zezwolenia do realizacji (np. Pozwolenie na budowę)
5. Polegające na wprowadzeniu Innowacji procesowej lub produktowej przez Wnioskodawcę na poziomie międzynarodowym
6. Których rozwiązania dają potencjał do rozwoju branży lub rynku
7. Dotyczące wysokich lub średniowysokich technologii lub usług wiedzochłonnych

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski