Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Najda Consulting wygrywa przetarg na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu dotyczącego rewitalizacji Parku Miejskiego i Amfiteatru miasta Wolin

Z przyjemnością informujemy, że firma Najda Consulting Sp. z o.o. sp. k podpisała umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. „Zmiana zagospodarowania parku Miejskiego i utworzenie ścieżek zdrowia wraz z oświetleniem oraz Amfiteatr – Adaptacja istniejącej infrastruktury na cele kulturalne i społeczne” dla Gminy Wolin.

Wygrana przetargu na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla rewitalizacji wolińskiego Parku Miejskiego wraz Amfiteatrem pozwoli mojej spółce zaprezentować pełne spektrum naszych możliwości. Mam na myśli kilka elementów. Po naszej stronie będzie przygotowanie wstępnych założeń projektowych  dotyczących zmiany zagospodarowania parku miejskiego wraz ze ścieżkami zdrowia i małą architekturą  oraz wybór wykonawcy robót w trybie zaprojektuj i wybuduj. Mówimy tutaj o powierzchni 10 ha parku wraz z otoczeniem, co jest bez wątpienia wyzwaniem koncepcyjnym. Całość zostanie zwieńczona unikatową wieżą widokową z której będzie rozpościerał się panoramiczny widok na Zalew Szczeciński. Przysłowiową kropką nad  i będzie nasz nadzór nad rewitalizacją symbolu Wolina – czyli posągiem Trygława. Wierzę, że zmiany te zaowocują wzrostem ruchu turystycznego oraz ilością miejsc pracy, co przyczyni się znacznie do rozwoju Gminy Wolin. Cieszę się, że mogę brać udział w tych działaniach – tak jako spółka, jak i osobiście” – powiedział Andrzej Najda, prezes Najda Consulting Sp. z o.o. sp. k.

Park miejski w Wolinie – stan obecny

Zakres inwestycji

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych firma Najda Consulting Sp. z o.o. sp. k wygrała przetarg ogłoszony przez Gminę Wolin na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. “Zmiana zagospodarowania parku Miejskiego i utworzenie ścieżek zdrowia wraz z oświetleniem oraz Amfiteatr – Adaptacja istniejącej infrastruktury na cele kulturalne i społeczne”.

Rezultatem wygranej było podpisanie w maju br. umowy świadczenia usług związanych z zarządzeniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczaniem powyższego zadania inwestycyjnego.

W zakresie inwestycji zostaną zrealizowane cztery główne zadania inwestycyjne:

1) Zmiana zagospodarowania parku miejskiego i utworzenie ścieżek zdrowia wraz z oświetleniem, małą architekturą i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi;

2) Budowa wieży widokowej;

3) Prace związane z amfiteatrem letnim – adaptacja istniejącej infrastruktury amfiteatru letniego na cele kulturalne i społeczne wraz z budową widowni terenowej;

4) Rewaloryzacja zieleni parkowej.

Dzięki realizowanej inwestycji stworzona zostanie przestrzeń dla działalności kulturalnej i aktywizacyjnej dla mieszkańców oraz zapewniony będzie dostęp do atrakcyjnego miejsca rekreacyjnego, które stanowi potencjał w zakresie organizowanych wydarzeń rozrywkowych. Budowa wieży widokowej podniesie atrakcyjność turystyczną miasta Wolin.

Park miejski w Wolinie – plan rewaloryzacji

Przewidywana data zakończenia realizacji projektu

Według założeń projekt zostanie ukończony w grudniu 2022r.

Całkowita wartość projektu

Całkowita wartość projektu wynosi 5,2 mln zł, z czego dofinansowanie w ramach RPO WZ wyniesie 3,9 mln zł.

Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa IX Infrastruktura publiczna; Działanie 9.3. Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Zakres świadczonych usług przez Najda Consulting sp. z o.o. s.k jako Inżynier Kontraktu

Zakres świadczonych usług przez Inżyniera Kontraktu w ramach zawartej umowy to m.in.:

  • Weryfikacja i opracowanie zmian zakresu i rozwiązań techniczno-technologicznych przyjętych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.
  • Przygotowanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy robót w trybie zaprojektuj i wybuduj.
  • Nadzór nad pracami projektowymi oraz weryfikacja i odbiór dokumentacji projektowej, w tym projektu budowalnego oraz projektu wykonawczego.
  • Sprawowanie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach, tj. konstrukcyjno- budowlanej, instalacji sanitarnych oraz elektrycznej.
  • Bieżąca kontrola postępu wykonywanych robót poprzez mi.in. sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności ich realizacji z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
  • Rozliczanie przyznanych środków unijnych.
  • Dokonywanie odbiorów robót budowlanych, w tym odbioru końcowego oraz sprawdzenia i weryfikacji poprawności i kompletności dokumentów odbiorowych.
  • Oddanie inwestycji do użytkowania.

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski