Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  🔴 31 lipca rusza kolejna runda naboru wniosków o dofinansowanie w ramach kredytu na innowacje technologiczne.  Pierwsza runda miała miejsce 1 czerwca 2020. Nabór  ogłoszony został przez Bank Gospodarstwa Krajowego na konkurs w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Formuła tego konkursu jest godna uwagi ze względu na 🔵 procedurę przekazywania uzyskanej dotacji. Wnioskodawca ubiega się o kredyt inwestycyjny, który jest przyznawany na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Podczas spłacania otrzymanego kredytu, część jego kwoty jest pokrywana  przez otrzymane dofinansowanie w formie dotacji („premia technologiczna”).  Dofinansowanie to jest przekazywane bezpośrednio do banku kredytującego.

  🔵 Drugim czynnikiem sprawiającym, że konkurs ten jest atrakcyjny są zmiany, jakie zaszły w stosunku do poprzednich naborów. W obliczu COVID-19,  Bank Gospodarstwa Krajowego wprowadził znaczące i korzystne zmiany w zasadach udzielania dofinansowania, co sygnalizowaliśmy w jednym z naszych ostatnich wpisów: W związku z pandemią – korzystne zmiany w dofinansowaniu w ramach kredytu na innowacje technologiczne

  Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące aktualnego konkursu w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 – wersja ogłoszona 18 maja 2020.

   

   

  ➡️Dla kogo przeznaczone jest dofinansowanie?

  Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  Wnioskodawca ubiegając się o dofinansowanie z tego konkursu będzie musiał wykazać, że posiada zdolność kredytową, która pozwoli na zrealizowanie zaplanowanej inwestycji. Zdolność kredytowa oceniana jest przez bank kredytujący i potwierdzona będzie w treści warunkowej umowy kredytu technologicznego lub promesy kredytu technologicznego zawartej lub wystawionej najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie w BGK.

  ➡️Poziom dofinansowania

  Wielkość  pomocy zależna jest od województwa, w którym zrealizowany będzie projekt – wg poniższej mapy:

  Pomoc ulega podwyższeniu o 20 punktów procentowych w przypadku małych przedsiębiorców oraz o 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców.

  Ogółem, pomoc ta może wynieść maksymalnie 70%.

  ➡️Na co można otrzymać dofinansowanie?

  Dofinansowanie przeznaczane jest na spłatę kredytu technologicznego. Przedmiotem dofinansowania (koszty kwalifikowalne) mogą być maszyny, linie produkcyjne, grunty, nieruchomości a także prace budowlane i adaptacyjne pomieszczeń, budynków oraz wartości niematerialne i prawne.

  Wsparcie w tym konkursie kierowane jest na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców, lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Mogą one mieć postać prawa własności przemysłowej,  wyników prac rozwojowych, wyników badań aplikacyjnych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, które umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Towary, usługi lub procesy powinny być innowacyjne co najmniej na skale przedsiębiorstwa.

  Koszty kwalifikowalne – czyli rodzaje wydatków podlegające dofinansowaniu

  1. Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej (w tym zakup prawa użytkowania wieczystego).
  2. Zakup środków trwałych – infrastruktura produkcyjna: zakup, wytworzenie, oraz montaż i uruchomienie nowych środków trwałych. Inwestycja w środki trwałe powinna mieć na celu wdrożenie innowacyjnej technologii.

  3. Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części.

  4. Nabycie usług doradczych – wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

  5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych – w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej.

  6. Koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesione do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej.

  ➡️ Alokacja przeznaczona na dofinansowanie w konkursie

   350 mln zł

  • dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 35 000 000 zł;
  • dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 315 000 000 zł.

  Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

  W ramach niniejszego konkursu nie ustala się maksymalnej kwoty dofinansowania w ramach projektu

  Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych

  Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi równowartość  50 mln euro

  ➡️ Nabory

  Wnioski o dofinansowanie projektów mogą być składane w okresie od 01 czerwca 2020 r. do 30 grudnia 2020 r., z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na 7 rund, w ramach których nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w następujących terminach:

  1. od 31.07.2020 r. do 31.08.2020 r. (runda 3);
  2. od 01.09.2020 r. do 30.09.2020 r. (runda 4);
  3. od 01.10.2020 r. do 29.10.2020 r. (runda 5);
  4. od 30.10.2020 r. do 30.11.2020 r. (runda 6);
  5. od 01.12.2020 r. do 30.12.2020 r. (runda 7).

  Zakończenie naboru Wniosków:

  30 grudzień 2020

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting