Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Współpraca nauka i biznes B+R

Finansowanie projektów 

Przedsiębiorcom wciąż brakuje odpowiedniego zaplecza, by zrealizować zamierzenia niezbędne do wdrożenia w swojej działalności gospodarczej nowatorskich rozwiązań w zakresie współpracy nauki z biznesem. Chodzi o przeprowadzenie prac badawczych, których celem byłoby opracowanie innowacyjnej technologii bądź produktu, testy wyników badań oraz potwierdzenie zasadności ich wdrożenia.

Zadaniem funduszy unijnych w nowej perspektywie unijnej 2014-2020 jest wspieranie projektów badawczo-rozwojowych, których celem jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych. W efekcie, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w działalności gospodarczej będzie dużo łatwiejsze.

W perspektywie finansowej 2007-2013 podjęto szereg działań mających na celu pobudzenie innowacyjności przedsiębiorstw oraz podniesienie jakości sektora nauki w Polce. Jednak w badaniach obrazujących innowacyjność krajów Unii Europejskiej, Polska zajmuje niską pozycję. Dlatego celem konsekwentnie realizowanym w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 będzie oparcie rozwoju na dalszym zwiększaniu konkurencyjności gospodarki, poprawie spójności społecznej i terytorialnej oraz podnoszeniu sprawności i efektywności państwa.

Dofinansowanie w ramach środków unijnych, których celem będzie współpraca nauki z biznesem dostępne będą przede wszystkim z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) na lata 2014-2020, a także z Regionalnych Programów Operacyjnych.

PO IR będzie wspierał prowadzenie badań naukowych, rozwój nowych, innowacyjnych technologii oraz działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Jego głównym celem będzie pobudzenie innowacyjności polskiej gospodarki, poprzez zwiększenie nakładów prywatnych na B+R oraz kreowanie popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe. Wsparcie adresowane będzie do: przedsiębiorstw (w szczególności MŚP), jednostek naukowych, klastrów, Instytucji Otoczenia Biznesu.

W ramach PO IR planuje się realizację 4 osi priorytetowych:

1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe

Przykładowe typy projektów realizowane w I osi PO IR:

 •  Badania oraz prace rozwojowe
 •  Demonstracja/Prace rozwojowe i demonstracje.

Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (w tym spółek celowych jednostek naukowych).

2. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Przykładowe typy projektów realizowane w II osi PO IR:

 •  Rozwój projektów przedsiębiorstw o wysokim potencjale innowacyjnym,
 •  Kredyt technologiczny na wdrożenie B+R,
 •  Wsparcie funduszy typu venture capital, sieci aniołów biznesu, inkubatorów technologicznych,
 •  Fundusz gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw

Typy beneficjentów: fundusze venture capital, sieci aniołów biznesu oraz ich spółki (wehikuły inwestycyjne), MŚP, inkubatory technologiczne, koordynator funduszu gwarancyjnego.

3. Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw

Przykładowe typy projektów realizowane w III osi PO IR:

 •  Tworzenie warunków infrastrukturalnych umożliwiających prowadzenie działalności B+R przez przedsiębiorstwa (laboratoria, CBR),
 •  Wsparcie rozwoju otwartych innowacji (współpraca firm dużych i MŚP na rzecz dzielenia się wiedzą i realizacji innowacyjnych projektów),
 •  Wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw,
 •  Stymulowanie współpracy nauki z biznesem – bony na innowacje,
 •  Rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług IOB,
 •  Wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw,
 •  Wsparcie przedsiębiorstw i jednostek naukowych w przygotowaniu do udziału w programach międzynarodowych,
 •  Wsparcie współpracy nauki i biznesu.

Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa, w tym MŚP, konsorcja przedsiębiorstw, jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu, klastry, jednostki administracji publicznej, w tym ich jednostki organizacyjne, lub wyłonione podmioty odpowiadające za realizację działań o charakterze systemowym.

4. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

Przykładowe typy projektów realizowane w IV osi PO IR:

 •  Finansowanie badań naukowych i konsolidacja potencjału naukowo-badawczego, np. krajowe i regionalne programy naukowo-badawcze,
 •  Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki,
 •  Wsparcie na powstawanie międzynarodowych agend badawczych,
 •  Rozwój kadr sektora B+R.

Typy beneficjentów: jednostki naukowe i ich konsorcja, naukowcy, studenci, doktoranci, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, instytucje otoczenia biznesu, klastry, jednostki administracji publicznej, w tym ich jednostki organizacyjne, lub wyłonione podmioty odpowiadające za realizację działań o charakterze systemowym.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego dofinansowanie na B+R dostępne będą w szczególności w I Osi Priorytetowej Gospodarka-Innowacje-Technologie.

OŚ  I-GOSPODARKA-INNOWACJE-TECHNOLOGIE

1.1 Projekty badawczo–rozwojowe przedsiębiorstw

Typy projektów
1. Małe projekty B+R
2. Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej

Typy wnioskodawcy
Typ projektu 1:
• mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa;
Typ projektu 2:
• mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa;
• partnerstwa przedsiębiorstw;
• partnerstwa naukowo-przemysłowe, w których liderem jest przedsiębiorstwo

1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach

Typy projektów
1. Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach,
2. Tworzenie i rozwój wspólnej infrastruktury B+R dla przedsiębiorstw.

Typy wnioskodawcy
Typ projektów 1:
• mikro, małe, średnie, duże przedsiębiorstwa
• partnerstwa przedsiębiorstw,
• partnerstwa naukowo – przemysłowe, w których liderem jest przedsiębiorstwo,
Typ projektów 2:
• instytucje otoczenia biznesu
• partnerstwo przedsiębiorstw

1.3 Rozwój publicznej infrastruktury B+R

Typy projektów
1. Inwestycje w publiczną infrastrukturę B+R na rzecz przedsiębiorstw.

Typy wnioskodawcy
• uczelnie wyższe,
• jednostki naukowe,
• konsorcja naukowo – przemysłowe ,

1.4 Wdrażanie wyników prac B+R

Typy projektów
Wsparcie w ramach przedmiotowego działania zostanie ukierunkowane na rynkowe zastosowanie przez mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa wyników projektów badawczo-rozwojowych, w szczególności finansowanych w ramach działania 1.1 RPO WZ 2014–2020.
Celem wsparcia będzie wdrożenie w przedsiębiorstwach innowacji produktowych bądź procesowych w oparciu o nowe, współtworzone przez przedsiębiorstwo rozwiązania technologiczne i innowacyjne.
Warunkiem koniecznym do spełnienia będzie zgodność projektu z regionalną strategią na rzecz inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego. Efektem tak udzielonego wsparcia będzie wzrost innowacyjności i konkurencyjności zachodniopomorskich przedsiębiorstw prowadzących prace badawczo-rozwojowe i wdrażających ich wyniki.

Wsparcie zostanie ukierunkowane na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne skutkujące wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań prowadzących m.in. do:
• wykreowania nowego dla rynku lub zasadniczo ulepszonego produktu/ usługi,
• zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
• zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Uzyskanie wsparcia w Działaniu 1.4 warunkowane będzie pomyślnym zakończeniem fazy badawczo-rozwojowej projektu realizowanego w ramach działania 1.1 lub dysponowaniem przez przedsiębiorstwo przygotowanym do wdrożenia innowacyjnym produktem/usługą/technologią/rozwiązaniem powstałym w wyniku działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa, bądź też pierwszym wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych nabytych przez przedsiębiorstwo. Warunkiem wsparcia jest wcześniejsze poddanie technologii walidacji/testom w skali demonstracyjnej w warunkach rzeczywistych produktu/usługi/technologii będącej przedmiotem wdrożenia. Wyłączone ze wsparcia w ramach niniejszego działania są inwestycje oparte na gotowym rozwiązaniu technologicznym oraz inwestycje w których wdrażanie nowego rozwiązania technologicznego nie stanowi kluczowego aspektu projektu oraz projekty zakładające kwalifikowanie do dofinansowania nakładów inwestycyjnych, które nie będą niezbędne (bądź ich skala nie będzie adekwatna) do wdrożenia wyniku prac badawczo-rozwojowych. Dodatkowo premiowane będą przedsięwzięcia, które wspierać będą współpracę w obszarze prac badawczo-rozwojowych lub transfer wyników prac badawczo-rozwojowych z uczelni zachodniopomorskich (w szczególności realizowane przez spółki spinoff i spinout).

Typy wnioskodawcy
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Zobacz nasze projekty z zakresu infrastruktury B+R

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji urządzeń scenicznych przez Flash-Butrym Sp. j.

Projekt dofinansowany w ramach Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.

Firma Flash Butrym Sp. j. działa w branży urządzeń scenicznych, w celu sprzedaży sprowadzała urządzenia z Chin, jednak z uwagi na coraz mniejszą opłacalność oraz jakość towaru podjęła decyzję o uruchomieniu nowoczesnej fabryki w woj. zachodniopomorskim. W nowej fabryce firma będzie produkować innowacyjne, dobre jakościowo produkty, dając na nie gwarancję i zapewniając szybką realizację zamówienia.

Inwestycja objeła zakup hali wraz z gruntem oraz linii technologicznej do produkcji urządzeń scenicznych. Celem realizacji projektu było wprowadzenie na rynek znacznie ulepszonych czterech grup produktów z branży oświetlenia scenicznego oraz wprowadzenie dwóch innowacyjnych technologii. W ramach projektu powstał w nowej fabryce dział badawczo-rozwojowy dzięki współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie.

Prace rozwojowe nad demonstratorem standardowego Jacketa wykorzystywanego jako fundament w morskiej energetyce wiatrowej

Projekt realizowany dla  Bilfinger Mars Offshore Sp. z o.o., dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 Działanie1.1/poddziałanie 1.1.2 Prace B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.

Celem projektu jest budowa i testowanie innowacyjnego na skalę światową demonstratora standardowego Jacketa wykorzystywanego w branży Offshore jako fundament morskich siłowni wiatrowych. Produkty i rezultaty wynikające z implementacji projektu, przyczynią się do obniżenia kosztów zakupu fundamentów jak i ich utrzymania a co za tym idzie będzie miał pozytywny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego i zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym państw członkowskich Unii Europejskiej.

bmo_foto