Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  KARTA KONKURSU

  Zapraszamy do składania wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Działanie A1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu.

  CEL PROJEKTU

  Celem konkursu jest finansowanie takich inwestycji jak: budowa budynków przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, infrastruktura oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, magazynów energii, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów na biomasę, zakup nowych maszyn i urządzeń do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, systemy i oprogramowania IT.

  DO KOGO SKIEROWANY JEST KONKURS?

  Wsparcie może być udzielone mikro małym, średnim i dużym przedsiębiorcom.

  Kody PKD: 46.21.Z; 46.22.Z; 46.23.Z; 46.31.Z; 46.32.Z; 46.33.Z; 46.34.B; 46.36.Z; 46.37.Z; 46.38.Z; 52.10.B; 52.24.A, 52.24.B, 52.24.C; 68.20.Z; 82.92.Z

  WYDATKI, KTÓRE MOŻESZ DOFINANSOWAĆ

  Wsparcia udziela się na:

  1. budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, przebudowę lub remont:
  • budynków i budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych – artykułów rolno- spożywczych,
  • obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością w zakresie przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych – artykułów rolno-spożywczych, oraz gospodarowania odpadami i ochroną środowiska;
  1. zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przy-gotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych – artykułów rolno-spożywczych
  2. zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej oraz do przewozu i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych – artykułów rolno-spożywczych
  TERMIN NABORU

  od 1 czerwca 2023 r.
  do 30 czerwca 2023 r.

  WYSOKOŚĆ DOTACJI
  WYSOKOŚĆ DOTACJI

  od 250.000 zł

  MAX DOTACJI – 15 000 000 zł

  DLA KOGO?

  mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

  Szczegóły konkursu

  pytania i odpowiedzi

  Kto może być beneficjentem?

  Wsparcie może być udzielone podmiotom, jeżeli: wykonują działalność w zakresie przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury i posiadają status mikro-, małego, średniego lub dużego przedsiębiorcy;

  Wykaz kosztów kwalifikowalnych

  Wsparcie jest udzielane w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:

  • budowy budynków i budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych – artykułów rolno-spożywczych, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków
  • rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków i budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych – artykułów rolno-spożywczych, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków;
  • budowy, w tym rozbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, agregatów prądotwórczych, magazynów energii, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko – o ile są związane z przechowywaniem, magazynowaniem, pakowaniem, przeładunkiem, przygotowaniem do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych – artykułów rolno-spożywczych
  • zakupu nowych maszyn i urządzeń do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych – artykułów rolno-spożywczych;
  • zakupu nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin określone w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem, które są przeznaczone do przewozu:
   • produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych – artykułów rolno-spożywczych, w tym produktów, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach, takich jak cysterny, silosy, chłodnie i izotermy, baseny lub zbiorniki do transportu ryb,
   • produktów w procesach technologicznych lub magazynowania, w tym wózków widłowych i podnośników,
   • zwierząt;
  • zakupu i instalacji na terenie, na którym są usytuowane budynki, budowle lub obiekty infrastruktury, nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych;
  • zakupu lub aktualizacji oprogramowania komputerowego, zakupu nowego sprzętu informatycznego do zarządzania procesami logistycznymi, zakupu lub rozbudowy systemów teleinformatycznych lub zakupu patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych oraz aparatury pomiarowej i kontrolnej lub wdrożenia certyfikowanych systemów zarządzania jakością
  • ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, studium wykonalności, biznesplanu i uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz koszty związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi. Koszty ogólne, nie mogą stanowić więcej niż 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych w ramach przedsięwzięcia.

  Ważne informacje o konkursie

  • We wniosku można kwalifikować poniesione już wcześniej wydatki- po 1.02.2020r
  • Kosztem kwalifikowalnym są koszty poniesione przez wnioskodawcę nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r.
  • Wsparcie jest udzielane w formie płatności końcowej, która jest wypłacana po zrealizowaniu przedsięwzięcia, albo w formie płatności częściowych wypłacanych po zakończeniu każdego z etapów przedsięwzięcia.
  • Wsparcie jest przyznawane, jeżeli przedsięwzięcie będzie realizowane nie więcej niż w czterech etapach
  • Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacona zaliczka w wysokości do 50% wartości wsparcia, jeżeli wnioskodawca wystąpił o przyznanie tej zaliczki i jej wypłatę we wniosku o objęcie wsparciem, a przedsięwzięcie nie zostało rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o objęcie wsparciem.

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting