Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

„Go to Brand” – sfinansowanie promocji polskich marek na rynkach zagranicznych. Zdobądź 425 000 zł dotacji na ten cel!

11 lutego ruszył nabór wniosków na dofinansowanie w ramach działania „Go to Brand”. O dotację mogą ubiegać się wnioskodawcy, którzy planują promować swoje marki (produkty lub usługi) przede wszystkim na arenie międzynarodowej. Otrzymanie dofinansowania jest równoznaczne z udziałem w wybranych targach branżowych wypunktowanych w ramach Branżowych Programów Promocji 2020-2022, a także z promowaniem Marki Polskiej Gospodarki. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie MŚP, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (z wyłączeniem woj. mazowieckiego) potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru i których kod PKD wpisuje się w branże o wysokim potencjale (spis branż poniżej).

Rozpoczęcie naboru wniosków na dofinansowanie w ramach działania „Go to Brand”:

11 luty 2020

Zakończenie naboru wniosków na dofinansowanie w ramach działania „Go to Brand”:

11 marzec 2020

Projekt może być realizowany od 12 lutego 2020 do 30 czerwca 2022 roku.

Typ beneficjenta:

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa pochodzące z branż o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym:

 • biotechnologia i farmaceutyka
 • budowa i wykańczanie budowli
 • części samochodowe i lotnicze
 • maszyny i urządzenia
 • moda polska
 • IT/ICT
 • jachty i łodzie rekreacyjne
 • polskie specjalności żywnościowe
 • sprzęt medyczny
 • branże kosmetyczna
 • meblarska
 • usług prozdrowotnych

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie w konkursie:  300 000 000,00 zł.

Maksymalna kwota dotacji wynosi 425 670 zł, natomiast całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie 1 000 000 zł. Na potrzeby konkursu „Go to brand” Instytucja Zarządzająca opracowała „Wykaz standardowych kwot ryczałtowych dla kosztów projektu (załącznik nr 6). Każdej branży ze wskazanych do wzięcia udziału w konkursie przypasowano kwoty ryczałtowe w następujących kategoriach: misja wyjazdowa; misja przyjazdowa; organizacja stoiska na targach; seminaria, kongresy, konferencje; usługa doradcza, dodatkowe działania promocyjne.

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach działania „Go to Brand” można przeznaczyć na:

 • udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych i na dodatkowe działania promocyjne;
 • sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której przedsiębiorca dowie się jak wypromować swoją firmę za granicą.

Każdy z Wnioskodawców zobligowany jest do wzięcia udziału w min. 3 wydarzeniach spośród poniższych (w różnej konfiguracji):

a) misje wyjazdowe,

b) misje przyjazdowe,

c) stoiska na imprezach targowych lub targowo-konferencyjnych.

Obligatoryjnie, realizacja co najmniej jednego z ww.  działań promocyjnych (misja wyjazdowa lub stoisko) musi odbyć się na wydarzeniu odbywającym się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na którym przewidziano organizację narodowego stoiska informacyjno-promocyjnego. Każda branża w ramach właściwego sobie dokumentu „Branżowy Program Promocji 2020 – 2022” posiada wskazane konkretne wydarzenia dla tego celu (nazwa targów, miejsce, data wydarzenia).

Dodatkowo w ramach dotacji można sfinansować zakup usługi doradczej oraz inne działania promocyjne.

 

Sposób finansowania

Przewiduje się pomoc publiczną dwojakiego rodzaju: pomoc de minimis oraz pomoc publiczną. Dofinansowanie w ramach jednego projektu będzie mogło stanowić pomoc wyłącznie jednego rodzaju.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

 • w przypadku wyboru formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej do 50% kosztów kwalifikowalnych;
 • w przypadku wyboru formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis:

– do 60% – dla średniego przedsiębiorcy,

– do 75% – dla małego przedsiębiorcy,

– do 85% – dla mikroprzedsiębiorcy.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla danego projektu wynosi    1 000 000,00 zł.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 425 670,00 zł i stanowi równowartość kwoty 100 000 euro przeliczonych po kursie z dnia ogłoszenia konkursu.

 

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy publicznej zalicza się koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie, w tym koszty:

 1. zakupu gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy stoiska wystawowego oraz nabycia lub wytworzenia oraz instalacji na stoisku wystawienniczym trwałego i widocznego elementu dekoracyjnego uwzględniającego założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki
 2. podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju , tj. koszty:
  • diet,
  • noclegów,
  • przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejskiej,
  • innych niezbędnych wydatków związanych z tymi podróżami takich jak opłaty za: uzyskanie wiz, bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe;
 1. transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach, tj. koszty:
  • zakupu usług w zakresie transportu i ubezpieczenia za granicą oraz na terytorium RP pracowników wnioskodawcy oraz eksponatów, inne niż uwzględnione w kategorii kosztów, o której mowa w pkt 2,
  • odprawy celnej i spedycji,
  • bagażu i nadbagażu, inne niż uwzględnione w kategorii kosztów, o której mowa w pkt 2

 

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy de minimis zalicza się koszty:

 1. usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 2. podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, tj. koszty:
  • diet,
  • noclegów,
  • przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
  • innych niezbędnych wydatków związanych z tymi podróżami takich jak opłaty za: uzyskanie wiz, bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe;
 1. transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych, tj. koszty:
  • zakupu usług w zakresie transportu i ubezpieczenia za granicą oraz na terytorium RP osób (pracowników wnioskodawcy i innych osób uczestniczących w realizacji projektu, w tym uczestników przyjazdowej misji gospodarczej) oraz eksponatów, inne niż uwzględnione w kategorii kosztów, o której mowa w pkt 2,
  • odprawy celnej i spedycji,
  • bagażu i nadbagażu, inne niż uwzględnione w kategorii kosztów, o której mowa w pkt 2;
 1. rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego;
 2. organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie, w tym koszty:
  • wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie, w tym koszty zakupu gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy stoiska wystawowego, b) nabycia lub wytworzenia oraz instalacji na stoisku wystawienniczym trwałego i widocznego elementu dekoracyjnego uwzględniającego założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki;
 1. reklamy w mediach targowych;
 2. udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;
 3. organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej, w tym zakupu usług w tym zakresie: wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakupu usług kateringowych, zakupu usług hotelowych dla uczestników przyjazdowej misji gospodarczej
 4. informacyjno-promocyjne projektu , tj. koszty:
  • nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji obcojęzycznych lub dwujęzycznych materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak: gadżety reklamowe, materiały drukowane, np. foldery, ulotki, wizytówki,
  • produkcji i emisji spotów reklamowych i filmów informacyjno-promocyjnych promujących markę przedsiębiorcy,
  • zagranicznej reklamy prasowej, internetowej, reklamy w katalogach targowych i branżowych,
  • organizacji prezentacji produktów, kolekcji (np. w formie showroomów),
  • przygotowania obcojęzycznej strony internetowej lub obcojęzycznego modułu do istniejącej strony,
  • przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych na wyszukiwarkach internetowych i portalach społecznościowych.

Projekt podlega ocenie według spełniania następujących kryteriów wyboru:

 1. Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach poddziałania (punktacja: 0 lub 1).
 2. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia (punktacja: 0 lub 1).
 3. Projekt dotyczy marki produktowej wnioskodawcy i spełnia warunki określone w wybranym programie promocji (punktacja: 0 lub 1).
 4. Wydatki w ramach projektu są uzasadnione i racjonalne z punktu widzenia zakresu i celu projektu oraz zgodne z obowiązującymi limitami (punktacja: 0 lub 1).
 5. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu(punktacja: 0 lub 1).
 6. Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013(punktacja: 0 lub 1).
 7. Wnioskodawca na dzień składania wniosku o dofinansowanie prowadzi działalność eksportową, w tym uzyskuje przychody z eksportu produktu będącego przedmiotem eksportu (punktacja: 0 lub 1 lub 2).
 8. Produkt będący przedmiotem eksportu jest wytwarzany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (punktacja: 0 lub 1 lub 2).

W trakcie oceny projekt może uzyskać maksymalnie 10 punktów.

 

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski