Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  17 sierpnia 2020 r. rozpocznie się nabór wniosków o udzielenie grantu na kapitał obrotowy w ramach projektu „Zachodniopomorski Pakiet Grantowy”. Konkurs dedykowany jest mikro i małym przedsiębiorcom, w tym osobom samozatrudnionym, którym na skutek wystąpienia pandemii COVID-19 przychody spadły o minimum 50% w trzech kolejnych miesiącach.

  🔵 Jako Najda Consulting udzielamy pomocy przy wypełnieniu wniosku w ramach projektu „Zachodniopomorski Pakiet Grantowy”

   

  Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

  O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro/mali przedsiębiorcy, którzy posiadają siedzibę lub wykonują działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego (co najmniej od 31 grudnia 2019r.) i zanotowali spadek przychodów o minimum 50% w trzech kolejnych miesiącach po 29 lutego 2020 r. w stosunku do analogicznych trzech miesięcy roku 2019 roku

  Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

  Uzyskane dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie kapitału obrotowego, tzn. kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Jest to pomoc bezzwrotna i wypłacana w jednej transzy. Finansowanie  kapitału  obrotowego  jest  możliwe  przez  okres  maksymalnie 3 miesięcy następujących po miesiącu, w którym złożono wniosek o udzielenie grantu.

  Ile wynosi dofinansowanie?

  Wysokość wsparcia wyliczana jest na podstawie wzoru, do którego wstawić trzeba liczbę etatów w przedsiębiorstwie oraz liczbę miesięcy, podczas których będzie się pobierać dofinansowanie (tj. 1, 2 lub max. 3). Gdy liczba etatów nie jest liczbą całkowitą należy dokonać zaokrąglenia wartości w dół (np.: rzeczywiste 6,6 etatu należy zaokrąglić do 6).

  Przedsiębiorca, ubiegając się o grant, może zastosować liczbę etatów niższą niż rzeczywiste zatrudnienie w momencie składania wniosku o udzielenie grantu.

  •  Wysokość wsparcia wyliczana jest na podstawie wyniku mnożenia:

  – stawki jednostkowej = [7 845,11 zł x liczba etatów]

  – liczby miesięcy, przez które pobiera się dofinansowanie (1, 2, 3).

   

  PRZYKŁAD: Mikroprzedsiębiorca zatrudniający  6,6 osoby (w przeliczeniu na pełne etaty) wnioskujący o wsparcie na 2 miesiące otrzyma 38 433,04 zł.

  Sposób wyliczenia: [7 845,11 x 6 etatów] x 2 miesiące = 38 433,04 zł

   

  Minimalna kwota pomocy to 7 845,11 zł, czyli kwota dla osoby samozatrudnionej korzystającej z pomocy przez 1 miesiąc.

  Maksymalna kwota pomocy to 164 747,31 zł (analogicznie: mała firma zatrudniająca 49 osób korzystająca ze wsparcia przez 3 m-ce).

   

  Kryteria przyznawania dofinansowania

  O udzieleniu grantu decydować będzie:

  • kolejność zgłoszeń;
  • dostępność środków;
  • kompletność i terminowość złożonych dokumentów;
  • pozytywny wynik oceny wniosku.

  Tylko wnioski spełniające wszystkie wymogi mogą otrzymać wsparcie.

  Przedsiębiorca zobowiązany jest do wskazania we wniosku o udzielnie grantu adresu poczty elektronicznej, zapewniającego skuteczną komunikację na każdym etapie realizacji projektu grantowego.

  Na etapie oceny Wniosku o udzielenie grantu kryterium zostanie zweryfikowane w oparciu o załączniki złożone do wniosku o udzielenie grantu: formularz UOKiK, umowa o udzielenie grantu, itp. W przypadku, gdy wartość udzielonego grantu wynosi 72 000 zł i powyżej warunkiem wypłaty środków jest złożenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

  Jakie kryteria należy spełnić, aby wziąć udział w naborze ze środków Zachodniopomorskiego Pakietu Grantowego

  Aby wziąć udział w naborze, trzeba spełnić następujące kryteria:

  ☑️ być mikro/małym przedsiębiorcą,

  ☑️ posiadać siedzibę lub wykonywać działalność gospodarczą na terenie woj. zachodniopomorskiego (co najmniej od 31 grudnia 2019r.),

  ☑️ na skutek pandemii COVID-19 zanotować spadek przychodów o minimum 50% w trzech kolejnych miesiącach po 29 lutego 2020 r. w stosunku do analogicznych trzech miesięcy roku 2019 roku (np.: marzec-kwiecień-maj/ kwiecień-maj-czerwiec/ maj-czerwiec-lipiec),

  ☑️ wobec przedsiębiorstwa nie toczy się postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne, nie została ogłoszona likwiadacja,

  ☑️ na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku o udzielenie grantu przedsiębiorca nie zalega z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne,

  ☑️ przed 31 grudnia 2019 r. przedsiębiorca nie znajdował się w trudnej sytuacji, jednak w wyniku pandemii COVID-19 znalazł się w takiej sytuacji, zgodnie z  art. 2 pkt 18 Rozporządzenia nr 651/ 2014),

  ☑️ przedsiębiorca nie prowadzi działalności w zakresie:

  • produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;
  • produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;
  • obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz ich produkcji;
  • gier  losowych,  zakładów  wzajemnych,  gier  na  automatach  i  gier  na automatach o niskich wygranych;
  • produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
  • prowadzenia  działalności  jako  instytucja  finansowa,  bankowa  oraz z sektora kas spółdzielczych.

  Wnioskodawca w ramach naboru może złożyć jeden Wniosek o udzielenie grantu.

  Najda Consulting udziela pomocy przy wypełnieniu wniosku w ramach projektu „Zachodniopomorski Pakiet Grantowy”.

  W tym celu prosimy o kontakt z kierownikiem naszego biura Panią Agnieszką Ostapiuk, tel. 09 432 01 60 wew. 1 , mail: office@najdaconsulting.pl

  Dokumenty i informacje

  Regulamin konkursu znajduje się tutaj: https://www.wup.pl/images/uploads/projekt_Regulaminu_projektu_Zachodniopomorski_Pakiet_Grantowy.pdf

  Aktualne informacje o konkursie znajdują się tutaj: https://www.wup.pl/pl/projekty_wlasne_wup/granty-dla-przedsiebiorcow-wup1/

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting