Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Aktualne dofinansowania dla przedsiębiorców: program krajowy Inteligentny Rozwój 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek (konkurs 5: Inwestycja w miastach średnich)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs dla przedsiębiorców “Badania na rynek: Inwestycja w miastach średnich”. Dotacja dot. projektów badawczo-rozwojowych, a jej celem jest wzmocnienie konkurencyjności poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów lub procesów technologicznych. Otrzymać można aż do 70% wartości projektu! Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców z miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów z wyłączeniem miast wojewódzkich (sprawdź swoje miasto na: https://www.gov.pl/attachment/e963c47e-f0aa-424f-97a1-c0f0f788fb96).

3.2.1 Badania na rynek (Inwestycja w miastach średnich)

Rozpoczęcie naboru wniosków:

1 października 2019 r.

Zakończenie naboru wniosków:

31 października 2019 r.

Pula środków w konkursie:

– zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 18 000 000,00 zł,

– zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 182 000 000,00 zł.

Na co można aplikować?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców z miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów z wyłączeniem miast wojewódzkich

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

 1. wydatki inwestycyjne:
 • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów
 • zakup nieruchomości
 • roboty budowlane
 • budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal
 1. nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne
 2. eksperymentalne prace rozwojowe
 3. usługi doradcze

Maksymalna kwota dofinansowania:

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 000 000 zł do 50 000 000 EUR.

Dofinansowanie wyniesie do 70% wartości projektu (55% dla woj. zachodniopomorskiego), w tym:

– na eksperymentalne prace rozwojowe: max. 450 000 zł,

– na usługi doradcze: max. 500 000 zł.

Typ beneficjenta:

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa 

Kryteria punktowane:

 1. Projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych LUB Projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie wskazanym w regulaminie danego konkursu (dotyczy konkursów dedykowanych danej branży/obszarowi działalności gospodarczej)
 2. Projekt jest przygotowany do realizacji
 3. Wydatki w ramach projektu są racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu projektu oraz zgodne z obowiązującymi limitami
 4. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu
 5. Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu
 6. Projekt dotyczy jednej z dopuszczalnych w ramach poddziałania 3.2.1 POIR form inwestycji początkowej
 7. Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
 8. Innowacyjność produktu lub procesu technologicznego
 9. Opłacalność projektu i uzasadnienie jego realizacji
 10. Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację
 11. Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego
 12. Projekt polega na wdrożeniu wyników prac B+R chronionych patentem lub zgłoszonych do ochrony patentowej lub prawem ochronnym na wzór użytkowy lub dotyczących zgłoszonego wzoru użytkowego
 13. Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach poddziałania
 14. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia
 15. Przedmiot projektu mieści się w zakresie działalności objętej kodami klasyfikacji PKD/EKD określonymi w regulaminie danego konkursu (dotyczy konkursów dedykowanych danej branży/obszarowi działalności gospodarczej))
 16. Projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dotyczy konkursów ogólnych) LUB Projekt jest realizowany w lokalizacjach wskazanych w regulaminie konkursu (dotyczy konkursów dedykowanych realizacji Pakietu dla miast średnich))

Maksymalnie można uzyskać 26 pkt (w przypadku konkursów dedykowanych danej branży/obszarowi działalności gospodarczej 27 pkt).

W punktowanych kryteriach z wyjątkiem kryteriów:

 • „Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację”,
 • „Wnioskodawca jest członkiem klastra posiadającego status Krajowego Klastra Kluczowego”,
 • „Projekt polega na wdrożeniu wyników prac B+R chronionych patentem lub zgłoszonych do ochrony patentowej lub prawem ochronnym na wzór użytkowy lub dotyczących zgłoszonego wzoru użytkowego” trzeba uzyskać min. 1 pkt, żeby móc uzyskać rekomendację do dofinansowania.

#NajdaConsulting #PotęgujemyRozwój

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski