Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Aż do 70 % dotacji będą mogły otrzymać małe lub średnie firmy w nowej odsłonie dobrze znanego z dwóch poprzednich perspektyw finansowych Unii Europejskiej Kredytu Technologicznego. Do rozdysponowania Bank Gospodarstwa Krajowego, jako Instytucja Pośrednicząca, ma aż 578 milionów złotych. Pierwszy nabór wniosków z Działania 2.32 Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 rusza 23 marca br. i potrwa maksymalnie do 31 maja br. do godz. 16:00, przy czym termin ten może zostać skrócony w przypadku złożenia wniosków na kwotę przekraczającą 200% dostępnej w konkursie alokacji.

   

  Jaki jest cel wsparcia w ramach Kredytu Technologicznego?

   

  Celem planowanych do realizacji w ramach wsparcia otrzymywanego z Kredytu Technologicznego FENG 2021-2027 jest:

  • wdrożenie przez wnioskodawcę nowej technologii: opracowanej we własnym zakresie, bądź we współpracy z jednostką naukowo-badawczą lub nabytą oraz
  • uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych (przynajmniej w skali przedsiębiorstwa) produktów lub usług.

   

  Kto może ubiegać się o wsparcie?

   

  O wsparcie ubiegać mogą się podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru i spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014 oraz posiadające zdolność kredytową, które w wyniku projektu wdrożą nową technologię, na podstawie której wprowadzą na rynek nowe lub ulepszone produkty/usługi, które wpisują się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS):

  Szczegółowa lista działalności podlegających pod ww. KIS znajduje się w dokumentacji konkursowej dla naboru prowadzonego w ramach Kredytu Technologicznego, dostępnej na stronie BGK od dnia 9 marca br.

  Przy tym przedmiot projektu nie może dotyczyć rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcie, o których mowa w:

  1) w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, w tym art. 1 i 13;

  2) w art. 7 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności;

  3) w art. 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu „Fundusz Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027”.

   

  Na co firmy z sektora MŚP mogą otrzymać wsparcie?

   

              Dofinansowanie w ramach Kredytu Technologicznego przeznaczone jest na realizacje inwestycji technologicznych, których celem będzie zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

  Wdrażana technologia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, bądź też wyników badań aplikacyjnych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Przy czym przedstawiona technologia musi być gotowa do wdrożenia – wszelkie prace badawczo-rozwojowe (B+R) muszą być zakończone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie do BGK.

   

  Co nie jest innowacją technologiczną z perspektywy Instytucji Oceniającej wnioski?

   

  Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej. Wdrożenie technologii polegać ma na takich działaniach przedsiębiorcy, w wyniku których pomysł stanowiący opisaną we wniosku o dofinansowanie nową technologię.

  Należy więc odróżnić inwestycje polegające na wdrażaniu technologii, od inwestycji polegających na zakupie i uruchomieniu gotowej linii technologicznej, w której opisywana we wniosku technologia jest już zawarta. W przypadku, gdy do realizacji danej technologii możliwe jest nabycie gotowej linii technologicznej, pracującej według tej technologii (tj. takiej, której sposób działania wprost wynika z opisu technologii objętej wnioskiem,) nie można mówić, że technologię wdraża nabywca urządzenia. W rzeczywistości wdrożenia technologii dokonał już producent urządzenia na etapie jego konstruowania. Przedsiębiorca w takiej sytuacji nie wdraża technologii, a jedynie ją stosuje, wykorzystując funkcjonalności nabywanej linii technologicznej.

   

  Co można dofinansować?

   

  Wsparcie publiczne stanowi tzw. premia technologiczna. Dofinansowanie w tym naborze stanowi refundację części kapitałowej kredytu technologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta na realizację inwestycji.

  W ramach przedmiotowego naboru dofinansowaniem można objąć wszelkie działania, które doprowadzą do osiągnięcia zamierzonego w założeniach konkursowych celu i które wpisują się w następujące kategorie wydatków kwalifikowanych:

  1) nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych (nie może przekroczyć 10 % łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych);

  2) nabycie albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1);

  3) nabycie robót i materiałów budowlanych (nie więcej niż 50% wszystkich  kosztów kwalifikowalnych);

  4) nabycie oraz ochrony  wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej, które:

  – będą wykorzystywane przez przedsiębiorcę wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc;

  – będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości;

  – zostaną nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą;

  – będą stanowić aktywa przedsiębiorcy i pozostaną związane z projektem przez okres min. 3 lat od dnia zakończenia wykonywania projektu;

  5) raty spłaty kapitału środków trwałych poniesione przez przedsiębiorcę jako korzystającego do dnia zakończenia wykonywania projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo rat spłaty kapitału środków trwałych należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu, jeżeli we wniosku o jej udzielenie finansujący jest wskazany przez przedsiębiorcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, pod warunkiem że w przypadku leasingu:

  – nieruchomości – umowa leasingu została zawarta przez firmę z sektora MŚP na okres min. 3 lat od dnia przewidywanego zakończenia realizacji inwestycji początkowej oraz inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej;

  – środków trwałych innych niż nieruchomości – umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

  6) wydatki na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne;

  7) koszty związane z uzyskiwaniem patentów  (w ramach pomocy na wspieranie innowacyjności dla mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy).

  Przy czym realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem ani też w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, a najwcześniej może do tego rozpoczęcia dojść dzień po złożeniu wniosku.

   

  Jaki jest poziom dofinansowania?

   

  Wydatki określone wcześniej w pkt. 1)-5) objęte są regionalną pomocą inwestycyjną. Oznacza to, że intensywność wsparcia tych wydatków nie może przekroczyć progów określonych w aktualnej Mapie pomocy regionalnej, określonej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 (Dz. U. 2021 poz. 2422).

  W wielkim skrócie – poziom dofinansowania uzależniony jest od statusu Wnioskodawcy (mikro, małe bądź średnie przedsiębiorstwo), a także od samej lokalizacji planowanej inwestycji. Dokładny poziom intensywności wsparcia obrazuje zamieszczona poniżej mapa, która wskazuje podstawowy poziom wsparcia. Do tego poziomu należy doliczyć jeszcze 10% w przypadku aplikowania o środki przez  średnią firmę i 20% w przypadku aplikowania o środki przez mikro lub małe przedsiębiorstwo.

  Źródło: bgk.pl

   

  Przy czym wydatki na roboty budowlane nie mogą stanowić więcej niż 50% wartości kwalifikowanej całego projektu.

   

  Z kolei wydatki na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne nie mogą przekroczyć 50% wartości tych wydatków kwalifikowanych. Przy tym dofinansowanie nie może przekroczyć 2 mln euro na przedsiębiorstwo i na projekt.

   

  Ponadto wydatki związane z uzyskiwaniem patentów (w ramach pomocy na wspieranie innowacyjności dla mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy) również nie mogą przekroczyć 50% wartości tych wydatków kwalifikowanych. Z kolei maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych w ramach tej kategorii wynosi 500 000 zł.

   

  Jak działa Kredyt Technologiczny FENG?

   

  Warunkiem koniecznym do wystąpienia przedsiębiorcy do BGK z wnioskiem o dofinansowanie jest posiadanie przez niego zdolności kredytowej, ocenionej przez bank kredytujący, potwierdzonej w treści warunkowej umowy kredytu technologicznego zawartej najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie w BGK, lub promesy kredytu technologicznego wystawionej na wzorze stanowiącym załącznik do regulaminu naboru najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie w BGK. Promesa premii technologicznej lub warunkowa umowa kredytu technologicznego stanowi obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie.

  Posiadający zdolność kredytową mikro, mały lub średni przedsiębiorca (MŚP) będzie mógł zaciągnąć Kredyt Technologiczny FENG w jednym z listy 14 banków kredytujących, które podpisały z BGK umowę współpracy w ramach, tj.:

  1) Alior Bank S.A.

  2) Bank BPS S.A. wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi

  3) Bank Handlowy w Warszawie S.A.

  4) Bank Millennium S.A.

  5) Bank Ochrony Środowiska S.A.

  6) Bank Pekao S.A.

  7) Bank Spółdzielczy w Brodnicy

  8) BNP Paribas Bank Polska S.A.

  9) ING Bank Śląski S.A.

  10) mBank S.A.

  11) PKO Bank Polski S.A.

  12) Santander Bank Polska S.A.

  13) SGB-Bank S.A. wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi

  14) Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie.

  W drugim etapie, jeśli potwierdzona zostanie właściwa realizacja projektu, zaciągnięty w jednym z banków z powyższej listy Kredyt Technologiczny FENG zostanie częściowo spłacony udzieloną przez BGK premią technologiczną.

  Premia technologiczna będzie mieć formę dotacji ze środków unijnych. Wielkość premii będzie zależna m.in. od wielkości firmy oraz lokalizacji inwestycji (co określa Mapa pomocy regionalnej na lata 2021-2027, o której mowa wcześniej).

  Czyli w pierwszym etapie MŚP będzie miał do czynienia z kredytem bankowym, który jeśli zostaną spełnione zadeklarowane we wniosku parametry, zamieni się dotację w wysokości nawet do 70% wydatków kwalifikowanych.

  Co istotne, w Kredycie Technologicznym FENG nie ma konieczności posiadania wkładu własnego, pokryje on 100% wydatków kwalifikowanych. Nie będzie także górnej granicy premii technologicznej dla MŚP, co odróżnia Kredyt Technologiczny FENG od jego wcześniejszych odpowiedników, gdzie limit wynosił 6 mln zł. Tutaj limit stanowi maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych dla projektu, która wynosi aż 50 mln euro.

     Więcej informacji udzieli Państwu:

  Robert Michalski
  Kierownik działu doradztwa unijnego i krajowego
  +48 451 146 355
  r.michalski@najdaconsulting.pl


  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting