Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  ogłasza start naboru w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka Płynnościowa na podstawie Umowy Operacyjnej 2/RPZP/6120/2020/VI/DIF/286 zawartej w dniu 9 czerwca 2020 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego pełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy.

  Pożyczka Płynnościowa przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego, które doświadczyły negatywnych skutków w prowadzonej działalności gospodarczej w związku z bezprecedensową sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19. Jest to wart uwagi instrument finansowy  polegający na udzieleniu pożyczki dla której  oprocentowanie w przypadku skorzystania z pomocy de minimis wynosi 0%. W związku z tym pożyczkobiorca spłaca jedynie raty kapitałowe.

  Przypominamy, że pomoc de minimis to rodzaj wsparcia publicznego dla małych i średnich firm. Przy ustalaniu wysokości pomocy de mnimis ważne są poziomy uzyskanego wsparcia, bowiem  całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć kwoty 200 000 EUR w okresie trzech lat kalendarzowych. W przypadku przedsiębiorstw z sektora drogowego transportu towarów limit otrzymanej pomocy wynosi 100 000 EUR.

  Kto może otrzymać Pożyczkę Płynnościową

  Pożyczka Płynnościowa udzielana będzie z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców na terenie województwa zachodniopomorskiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

  Podstawowe parametry pożyczki

  • Wartość jednostkowej pożyczki: do 250.000,00 zł
  • Okres spłaty pożyczki: do 60 miesięcy
  • Okres karencji rat kapitałowo-odsetkowych: max. 6 miesięcy
  • Raz do roku na 2 miesiące, w pierwszym i drugim roku okresu spłaty Pożyczki Płynnościowej, dopuszcza się udzielenie wakacji kredytowych w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych
  • Maksymalny termin na wypłatę transzy przez Szczeciński Fundusz Pożyczkowy wynosi 90 dni.

  Oprocentowanie pożyczki

  • Korzystniejsze niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis. Oprocentowanie Pożyczki Płynnościowej udzielanej na zasadach korzystniejszych niż rynkowe jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalone zostaje w wysokości 0%.
  • korzystniejszych niż rynkowe – w wysokości i zgodnie z zasadami udzielania pomocy określonymi w rozporządzeniu COVID-19 tj. które ma pierwszeństwo wobec zasad wynikających z Umowy Operacyjnej, w szczególności w zakresie oprocentowania Jednostkowej PP. Wysokość oprocentowania w tym przypadku będzie wynosiła około 2,35 %

  Prowizje i opłaty: brak

  Na co można przeznaczyć pożyczkę

  Środki z Pożyczki Płynnościowej winny zostać przeznaczone na sfinansowanie wydatków, które nie zostały opłacone na dzień 1 lutego 2020 r. oraz przedsięwzięć, które nie zostały fizycznie zakończone lub w pełni wdrożone na dzień podjęcia decyzji o udzieleniu Pożyczki Płynnościowej (w tym związane z utrzymaniem bieżącej działalności przedsiębiorstwa Ostatecznego Odbiorcy i zapewnieniem mu płynności finansowej), tj. na wydatki bieżące, obrotowe lub inwestycyjne, w tym np.:

  • wynagrodzenia pracowników (również w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy),
  • zobowiązania publicznoprawne Ostatecznego Odbiorcy,
  • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowana infrastruktury, itp.,
  • zatowarowanie, półprodukty, itp.,
  • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Ostatecznego Odbiorcy nieopłacone na dzień 1 lutego 2020

  Aktywność na którą Pożyczka Płynnościowa nie może być przeznaczona

  Katalog działań, na które Pożyczka Płynnościowa nie może być przeznaczona  potwierdza, że proponowany instrument finansowy ma za zadanie pomóc firmom faktycznie borykającym się z bieżącym problemem płynności finansowej, będącej efektem  pandemii COVID-19.

  Działania, na które przedsiębiorstwo nie może przeznaczyć środków z Pożyczki Płynnościowej:

  • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
  • prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;
  • refinansowanie całości lub części wydatków, które na dzień 1 lutego 2020 r. zostały już poniesione (tj. opłacone);
  • refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
  • finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu;
  • finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu lub stanowiących lokatę kapitału;
  • finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;
  • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych;
  • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych;
  • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;
  • finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
  • finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
  • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
  • finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;
  • finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących  z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
  • finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
  • finansowanie inwestycji w infrastrukturę instytucji opiekuńczo – pobytowych (rozumianych zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, a w przypadku instytucji zdrowotnych – zgodnie z Policy Paper dla ochrony zdrowa na lata 2014-2020 (Krajowe Strategiczne Ramy) świadczących opiekę dla osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami psychicznymi oraz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, chyba że rozpoczęty  w nich został proces przechodzenia z opieki zinstytucjonalizowanej do opieki świadczonej w społeczności lokalnej lub proces ten zostanie rozpoczęty w okresie realizacji na nią Wydatków.

  Zabezpieczenia pożyczki

  Zabezpieczenie pożyczki – wymagane dokumenty:

  • Weksel In blanco z deklaracją wekslową
  • Poręczenie przez osoby trzecie, w tym wekslowe
  • Poręczenie banku, instytucji finansowej lub doręczeniowej
  • Zastaw rejestrowy
  • Hipoteka
  • Rygor poddania się egzekucji
  • Cesja (przelew) wierzytelności przysługujących i wymagalnych ostatecznemu odbiorcy w okresie trwania umowy inwestycyjnej
  • Inne zabezpieczenia majątkowe zaakceptowane przez fundusz

  Więcej informacji na temat Pożyczki Płynnościowej znajduje się na portalu Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego

   

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting