Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  KARTA KONKURSU

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków w ramach pilotażowego Programu „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej”.

  CEL PROJEKTU

  Celem pilotażu „Robogrant” jest zwiększenie konkurencyjności branży meblarskiej poprzez transformację technologiczną. Działanie pozytywnie przełoży się m.in. na jakość, elastyczność i wydajność produkcji dzięki robotyzacji i automatyzacji procesów zachodzących w przedsiębiorstwach.

  DO KOGO SKIEROWANY JEST KONKURS?

  Małe i średnie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw), które:

  • prowadzą czynną działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie produkcji mebli (dotyczy działu 31 PKD);
  • przynajmniej w dwóch z trzech zamkniętych lat obrotowych poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie grantu osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe, niż 3 mln zł.

  WYDATKI, KTÓRE MOŻESZ DOFINANSOWAĆ

  • Zakup, instalacja i uruchomienie robota przemysłowego w przedsiębiorstwie wraz z komplementarnymi maszynami i urządzeniami
  • Zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych, z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia
  TERMIN NABORU

  od 8 listopdada 2022 r.
  do 6 grudnia 2022 r.

  WYSOKOŚĆ DOTACJI

  do 85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych

  MAX DOTACJI – do 850 000,00 zł

  DLA KOGO?

  małe i średnie przedsiębiorstwa

  Szczegóły konkursu

  pytania i odpowiedzi

  Wykaz kodów PKD potencjalnych beneficjentów

  O grant w ramach pilotażu mogą ubiegać się mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący czynną działalność gospodarczą w zakresie kodu PKD należącego do działu 31 Produkcja mebli, a dokładnie prowadzący działalność w zakresie następujących podklas kodów PKD:

  • 01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych
  • 02.Z Produkcja mebli kuchennych
  • 03.Z Produkcja materaców
  • 09.Z Produkcja pozostałych mebli

  Program skierowany jest do podmiotów, które przynajmniej w dwóch z trzech ostatnich zamkniętych lat obrotowych osiągnęły przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 3 mln zł.

  Wykaz kosztów kwalifikowalnych

  Wykaz kosztów kwalifikowalnych:

  • nabycie, montaż, instalacja i uruchomienie nowych środków trwałych w postaci robotów przemysłowych (Definicja robota przemysłowego: Automatycznie sterowana, programowalna, wielozadaniowa, stacjonarna lub mobilna maszyna, o co najmniej 4 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne do celów zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:
  1. wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;
  2. jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;
  3. jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;
  4. jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym.

  Do robotów i manipulatorów nie zalicza się urządzeń sterowanych ręcznie oraz automatów do produkcji części, automatów kopiujących oraz urządzeń do ciągłego ruchu i manipulowania materiałami sypkimi i płynnymi.)

  • nabycie, montaż, instalacja i uruchomienie pozostałych nowych środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń komplementarnych do robotów przemysłowych, tj.:
   • maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych (określonych w art. 52jb ust. 4 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych);
   • maszyn, urządzeń służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym (w szczególności czujniki, sterowniki, przekaźniki, zamki bezpieczeństwa, ogrodzenia, osłony, optoelektroniczne urządzenia ochronne, kurtyny świetlne, skanery obszarowe);
   • maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania, lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer;
   • urządzeń komplementarnych do robotów przemysłowych, niezbędnych do interakcji człowiek-maszyna;
  • nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
   • będą wykorzystywane wyłącznie przez przedsiębiorcę otrzymującego pomoc,
   • będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
   • będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą otrzymującym pomoc ,
   • będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu

  Ważne informacje o konkursie

  1. Podatek od towarów i usług VAT stanowi wydatek niekwalifikowalny.
  2. Pomoc de minimis może być udzielona pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis lub pomocą de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy.
  3. Premiowane będą projekty, w których:
  • Wnioskodawca na dzień składania wniosku o powierzenie grantu nie dysponował robotem przemysłowym w przedsiębiorstwie (deklaruje dokonanie pierwszego zakupu robota w ramach projektu);
  • Wnioskodawca zapewni większy niż minimalny poziom wkładu własnego do wydatków kwalifikowanych (powyżej 30% – 1 pkt., powyżej 40% – 2 pkt.);
  • miejsce realizacji będzie zlokalizowane na terenie powiatu o wyższej stopie bezrobocia;
  • udowodniono istotny, pozytywny wpływ na procesy zachodzące w przedsiębiorstwie.
  1. Dodatkowy punkt Wnioskodawca może zdobyć, gdy przedstawi mapę drogową z identyfikacją poziomu dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, zdiagnozowaniem problemów w tym zakresie i uzasadnieniem planowanych do podjęcia w ramach składanego projektu działań.
  2. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach naboru.
  3. Miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a sam okres realizacji przedsięwzięcia nie może trwać dłużej niż 18 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu.
  4. Do dofinansowania kwalifikować się mogą wyłącznie projekty, których rozpoczęcie zaplanowano po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting