Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Na przełomie 2021 – 2022 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje uruchomić kluczowe działania związane z ochroną środowiska naturalnego oraz elektromobilnością.
  W styczniu 2022 roku rozpocznie się nabór wniosków w nowym programie priorytetowym „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i  infrastruktury do tankowania wodoru”.
  Celem programu jest wsparcie rozwoju infrastruktury do ładownia pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru, aby zmniejszyć liczbę pojazdów emitujących CO2 i NOx, a tym samym poprawić jakość powietrza.

   

  Realizacja programu priorytetowego przyczyni się do upowszechnienia w Polsce samochodów zeroemisyjnych, a zarazem wzmocnienia krajowego przemysłu i sektora usług, zwłaszcza w branżach  działających na rzecz elektromobilności, takich jak: przemysł chemiczny, elektrotechniczny i metalowy, w tym zwłaszcza produkcja baterii i ładowarek, wytwarzanie wodoru oraz technologie informatyczne.

   

  Zakres nowego programu priorytetowego obejmie:

  1. budowę stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania;
  2. utworzenie punktu ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, wyłącznie na potrzeby własne, który nie będzie wykorzystywany do świadczenia usługi ładowania;
  3. budowę ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50kW, w której co najmniej jeden punkt umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym i ma moc nie mniejszą niż 50 kW;
  4. przebudowę ogólnodostępnej stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 50 kW oraz możliwością świadczenia usługi ładowania prądem stałym z mocą nie mniejszą niż 50 kW w przypadku co najmniej jednego punkt ładowania;
  5. budowę lub przebudowę ogólnodostępnej stacji wodoru;
  Obecnie uruchomione są nabory wniosków:

  Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru” – budowa stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania.

  Nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym.Jeden wnioskodawca może złożyć w jednym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

  Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na: budowie stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania.

  Wnioski o dofinansowanie można będzie składać od 07.01.2022 – 31. 03.2022 r. – jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

  Alokacja w ramach programu wyniesie do 70 000 000 zł. W ramach naboru 20% budżetu naboru przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

  Dotacja wyniesie do 25% kosztów kwalifikowanych w przypadku budowy stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania.

  Do grona beneficjentów należą:

  1. jednostki samorządu terytorialnego;
  2. przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 162), którzy posiadają siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. spółdzielnie w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 275, z późn. zm.);
  4. wspólnoty mieszkaniowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j.: Dz. U. 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.);
  5. rolnicy indywidulani w rozumieniu ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz.1655, z późn. zm.).

  Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru” – budowa bądź przebudowa ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW.

  Nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym. Jeden wnioskodawca może złożyć w jednym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

  Przedmiotem naboru jest:

  1. budowa ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW, w której co najmniej jeden punkt ładowania umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym i ma moc nie mniejszą niż 50 kW;
  2. przebudowa ogólnodostępnej stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW oraz możliwością świadczenia usługi ładowania prądem stałym z mocą nie mniejszą niż 50 kW w przypadku co najmniej jednego punkt ładowania;

  Wnioski o dofinansowanie należy składaćod 07.01.2022 – 31.03.2022 r. – jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

  Alokacja programu wynosi 315 mln zł. W ramach naboru 20% budżetu naboru przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

  Dofinansowanie wynosi do 30% kosztów kwalifikowanych. 

  Dofinansowanie może ulec zwiększeniu o 15 punktów procentowych, jeżeli ogólnodostępna stacja ładowania jest usytuowana w gminie, w której na dzień 31 grudnia przedostatniego roku kalendarzowym poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o  dofinansowanie: liczba mieszkańców nie przekraczała 100 000, lub zostało zarejestrowanych mniej niż 60 000 pojazdów samochodowych, lub mniej niż 400 pojazdów samochodowych przypadało na 1000 mieszkańców.

  Zwiększenie intensywności wsparcia o 15 punktów procentowych nie ma zastosowania do ogólnodostępnej stacji ładowania usytuowanej w pasie drogowym drogi ekspresowej albo autostrady.

  Do grona beneficjentów należą:

  1. jednostki samorządu terytorialnego; 
  2. przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 162), którzy posiadają siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. spółdzielnie w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 275, z późn. zm.);
  4. wspólnoty mieszkaniowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j.: Dz. U. 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.);
  5. rolnicy indywidulani w rozumieniu ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz.1655, z późn. zm.).

  Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru” – budowa bądź przebudowa ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 150 kW.

  Nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym. Jeden wnioskodawca może złożyć w jednym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

  Przedmiotem naboru jest dofinansowanie:

  1. budowy ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 150 kW, w której co najmniej jeden punkt ładowania umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym i ma moc nie mniejszą niż 150 kW
  2. przebudowy ogólnodostępnej stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 150 kW oraz możliwością świadczenia usługi ładowania prądem stałym z mocą nie mniejszą niż 150 kW w przypadku co najmniej jednego punkt ładowania.

  Wnioski o dofinansowanie można składa od 07.01.2022 – 31.03.2022 r. – jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

  Alokacja programu wynosi 315 mln zł. W ramach naboru 20% budżetu naboru przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

  Dofinansowanie wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych.

  Do grona Beneficjentów należą:

  1. jednostki samorządu terytorialnego;
  2. przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 162), którzy posiadają siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. spółdzielnie w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 275, z późn. zm.);
  4. wspólnoty mieszkaniowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j.: Dz. U. 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.);
  5. rolnicy indywidulani w rozumieniu ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz.1655, z późn. zm.).

  Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru” – budowa lub przebudowa ogólnodostępnych stacji wodoru

  Wnioski o dofinansowanie można składa od 07.01.2022 – 31.03.2022 r. – jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

  W ramach programu będzie można dofinansować projekty polegające na budowie lub przebudowie ogólnodostępnej stacji wodoru. Poprzez ogólnodostępną stację wodoru należy rozumieć zespół urządzeń, w tym punkt tankowania wodoru wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą oraz zbiornikami magazynowymi, służący do tankowania wodoru.

  Infrastruktura tankowania wodoru objęta finansowaniem będzie wykorzystywać co najmniej niskoemisyjny wodór w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje oraz zmieniającego Rozporządzenie (UE) 2019/2088 r.

  Wnioski o dofinansowanie można składa od 07.01.2022 – 31.03.2022 r. – jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

  Alokacja programu wynosi 100 mln zł. 

  Dofinansowanie wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych.

  Do grona Beneficjentów należą:

  1. jednostki samorządu terytorialnego;
  2. przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 162), którzy posiadają siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. spółdzielnie w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 275, z późn. zm.);
  4. wspólnoty mieszkaniowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j.: Dz. U. 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.);
  5. rolnicy indywidulani w rozumieniu ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz.1655, z późn. zm.).

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting