Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Ponad 19 mln zł dofinansowania unijnego dla naszych klientów na projekty w obszarze rewitalizacji!

Mamy przyjemność poinformować, że dzięki współpracy z firmą Najda Consulting kolejne podmioty uzyskały dofinansowanie unijne na realizację inwestycji zlokalizowanych na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego.

Dofinansowanie zostało przyznane  w ramach działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020:

Projekty które przygotowaliśmy zostały bardzo wysoko ocenione przez ekspertów – 4 wnioski o dofinansowanie uplasowały się w pierwszej dziesiątce najlepiej ocenionych projektów!

Gmina Wolin (2 i 9 miejsca na liście rankingowej w konkursie), Gmina Resko (3 i 21 miejsca na liście rankingowej w konkursie), Gmina Miasto Stargard (7 miejsce na liście rankingowej w konkursie), Centrum Kultury w Resku otrzymały dofinansowanie w wysokości 19 866 858,27 zł. Wartość przygotowanych przez naszą firmę projektów wyniosła 29 172 202,75 zł.

Pełna lista podmiotów, które otrzymały dofinansowanie znajduje się pod linkiem:

http://rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/93-wspieranie-rewitalizacji-w-sferze-fizycznej-gospodarczej-i

 

Szczegóły związane z naszymi projektami znajdują się poniżej.

Gmina Wolin

Projekt pn. „Zmiana zagospodarowania parku Miejskiego i utworzenie ścieżek zdrowia wraz z oświetleniem oraz Amfiteatr – Adaptacja istniejącej infrastruktury na cele kulturalne
i społeczne”
otrzymał 90,91 pkt. i zajął 2 miejsce w konkursie.

Całkowita wartość projektu to 5 221 980,00 zł; z czego dofinansowanie w ramach RPO WZ wyniesie 3 916 485,00 zł.

Zakres projektu:

 • Opracowanie kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
 • Prace budowlane związane z zagospodarowaniem terenu
 • Zmiana zagospodarowania parku miejskiego i utworzenie ścieżek zdrowia wraz z oświetleniem oraz zagospodarowanie polany
 • Amfiteatr- adaptacja istniejącej infrastruktury na cele kulturalne i społeczne
 • Rewaloryzacja zieleni parkowej w zakresie inwestycji
 • Rewitalizacja posągu Trygława wraz z otoczeniem
 • Wieża widokowa

 

Projekt pn. „Adaptacja zdegradowanego budynku przedszkola Miejskiego w Wolinie na cele edukacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu przy przedszkolu na cele edukacyjne i rekreacyjne” otrzymał 82,14 pkt. i zajął 9 miejsce w konkursie.

Całkowita wartość projektu to 3 463 912,32 zł; z czego dofinansowanie w ramach RPO WZ wyniesie 2 597 934,23 zł.

Zakres projektu:

 • przebudowa istniejącego budynku oraz rozbudowa o nową część budynku, zagospodarowanie terenu wokół przedszkola
 • Wyposażenie przebudowanego i rozbudowanego obiektu przedszkola Miejskiego w Wolinie
 • Wykonanie małej architektury tj. piaskownice, boisko, plac edukacyjny, góra wspinaczkowa, kosz, most z tunelem

Gmina Resko

Projekt pn. „Przystosowanie budynku Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka
w Resku w celu świadczenia usług w zakresie opieki żłobkowej”
 realizowany przez Gminę uzyskał 89,29 pkt. i uplasował się na 3 miejscu listy rankingowej.

Całkowity koszt wyniesie 1 884 360,13 zł natomiast wartość dofinansowania wyniesie 1 413 270,05 zł.

Zakres projektu:

 • Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Resku, dostosowanie obiektu i jego otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Wykonanie parkingu przy Przedszkolu Miejskim w Resku
 • Wykonanie zadaszenia/wiaty na wózki dziecięce
 • Wykonanie oświetlenia ekologicznego
 • Zakup wyposażenia do sal żłobkowych
 • Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Miejskim w Resku.

 

Projekt pn. „Rozwój usług o charakterze społecznym, kulturalnym i sportowym na obszarze Gminy Resko” otrzymał 74,07 pkt. i zajął 23 miejsce w konkursie.

Całkowity koszt wyniesie 5 308 677,52 zł natomiast wartość dofinansowania wyniesie 3 981 508,08 zł.

Celem przedsięwzięcia jest rozwój systemu usług o charakterze społecznym, kulturalnym, oświatowym i sportowym, poprzez modernizację i rozbudowę istniejącej infrastruktury, oraz budowę nowych obiektów przeznaczonych do świadczenia ww. usług.

Zakres projektu:

 • Budowa sceny/ muszli koncertowej w parku miejskim w Resku wraz z ekologicznym oświetleniem
 • Wykonanie ciągów komunikacyjnych pomiędzy sceną/muszlą koncertową, a budynkiem Gminnego Centrum Aktywności Lokalnej, wraz z ekologicznym oświetleniem.
 • Budowa świetlic w miejscowościach: Siwkowice i Mołstowo wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą.
 • Budowa boiska przyszkolnego w Starogardzie wraz infrastrukturą towarzyszącą

Centrum Kultury w Resku

Projekt pn. „Zwiększenie potencjału Centrum Kultury w Resku w zakresie funkcji kulturalnych, edukacyjnych i społecznych” otrzymał 72,58 pkt. i zajął 23 miejsce w konkursie.

Całkowity koszt wyniesie 5 278 881,29 zł natomiast wartość dofinansowania wyniesie 3 957 660,94 zł.

Celem przedsięwzięcia jest rozwój systemu usług o charakterze społecznym, kulturalnym, oświatowym i sportowym, poprzez modernizację istniejącej infrastruktury Centrum Kultury w Resku przy ul. Wojska Polskiego 16.

Zakres projektu:

 • Rozbudowa o dźwig platformowy i przebudowa pomieszczeń Centrum Kultury w Resku – zgodnie z zapisami programu rewitalizacji
 • Wykonane zostaną ekologiczne formy ogrzewania – pompy ciepła. Zainstalowana zostanie wentylacja wymuszona z rekuperacją
 • Modernizacja placu przy Centrum Kultury w Resku
 • Zakup wyposażenia pomieszczeń budynku Centrum Kultury w Resku
 • Wykonanie oświetlenia ekologicznego oraz udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Gmina Miasto Stargard

Projekt pn. „Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie” otrzymał 84,31 pkt. i zajął 7 miejsce w konkursie.

Całkowity koszt wyniesie 8 014 391,49 zł natomiast wartość dofinansowania wyniesie 3 999 999,97 zł.

Zakres projektu:

– odtworzenie historycznej linii zabudowy poprzez renowację budynków Książnicy Stargardzkiej i zagospodarowanie jej otoczenia

– doposażenie biblioteki w nowoczesny sprzęt i urządzenia

Projekt w pełni wpisuje się w realizację celu związanego ze zmniejszeniem zagrożenia wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne, dzięki szeregowi działań społecznych, edukacyjnych i kulturalnych, które prowadzone będą w Książnicy Stargardzkiej po renowacji.

 

Gratulujemy naszym klientom pozyskania dofinansowania na realizację inwestycji!

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski