Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  22.03.2021 r. rusza ostatni w obecnej perspektywie unijnej nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.1 – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – tzw. Szybka ścieżka. Jest to jeden z największych w naszym kraju programów bezzwrotnych dotacji unijnych, będący  częścią Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Celem Poddziałania 1.1.1 jest finansowanie prac badawczych  i rozwojowych (B+R) prowadzonych przez przedsiębiorstwa i konsorcja. Efektem  tych prac ma być opracowanie innowacyjnych produktów lub usług, które jednocześnie będą  wpisywały się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

  Zapraszamy już teraz do nawiązania kontaktu z naszymi ekspertami. Dzięki temu rozpoczniecie Państwo współpracę z najskuteczniejszą firmą doradczą w regionie wg ogólnopolskiego magazynu Fundusze Europejskie. Nasz Dział doradztwa unijnego i krajowego przeprowadzi wstępną ocenę szans na pozyskanie dofinansowania i zaproponuje dalsze kroki.

  Tel. 091 432 01 60 mail: office@najdaconsulting.pl

  Poniżej prezentujmy Kartę Konkursu oraz  wytyczne obowiązujące we wcześniejszych naborach

  POIR - Poddziałanie 1.1.1 - tzw. Szybka ścieżka - karta konkursu

  Aby pobrać kartę w formacie pdf kliknij: Karta Konkursu Poddziałanie 1.1.1 – tzw. Szybka ścieżka

  Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa  – tzw. Szybka Ścieżka

  Termin naboru

  Ogłoszenie konkursu  – 15 luty 2021 r.
  Rozpoczęcie naboru wniosków – 22 marca 2021 r.
  Zakończenie naboru wniosków – 4 maja 2021 r.

  Kto może składać wnioski?

  O dofinansowanie mogą się ubiegać:
  • przedsiębiorstwa,
  • konsorcja przedsiębiorstw,
  • konsorcja naukowo-przemysłowe (składających się z max. 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

  Na co można otrzymać dofinansowanie?

  Konkurs będzie polegał na wsparciu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców i konsorcja.

  Poziom dofinansowania

  Całkowita kwota wsparcia w konkursie wyniesie 300 mln PLN

  Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw na realizację poszczególnych kategorii prac w ramach projektu (intensywność pomocy publicznej) był zgodny z tabelą zamieszczoną poniżej:

  dotacje dla firm w ramach POIR - Poddziałanie 1.1.1 - tzw. Szybka ścieżka - tabela dofinansowania

  Narodowe centrum Badań i Rozwoju może zwiększyć intensywność pomocy publicznej na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe (premia), gdy przedsiębiorstwa realizują projekt w ramach tzw. skutecznej współpracy albo szeroko rozpowszechniają wyniki projektu.

  Skuteczna współpraca musi dotyczyć współpracy pomiędzy:
  • przedsiębiorstwami, z wyłączeniem współpracy o charakterze międzynarodowym, lub
  • przedsiębiorstwem i co najmniej jedną jednostką naukową.

  Premię z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu uzyska przedsiębiorstwo, które nie później niż w okresie do 3 lat od zakończenia projektu:
  • zaprezentuje wyniki projektu na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub
  • opublikuje wyniki projektu w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych (ujętych w wykazie czasopism opublikowanym przez MNiSW, którym przypisano wartość punktową 70 pkt lub 11 więcej; wykaz jest dostępny w dokumentacji konkursowej na stronie internetowej IP), lub w powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych), lub
  • w całości rozpowszechni wyniki projektu za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

  Główne koszty kwalifikowalne

  Do głównych kosztów kwalifikowalnych zalicza się:

  • Wynagrodzenia: pracownicy naukowo – badawczy (umowy o pracę, dzieło, zlecenie)
  • Podwykonawstwo: usługi merytoryczne zewnętrzne
  • Koszty bezpośrednie:

  – aparatura naukowo-badawcza i WNiP (amortyzacja lub odpłatne korzystanie),

  – budynki i grunty (maks. 10%),

  – inne (m.in. materiały, wynajem powierzchni, promocja (maks. 1%),

  – transport,

  – audyt
  • Koszty pośrednie: wynagrodzenia kadry zarządzającej oraz inne koszty związane z projektem

  Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, w które musi wpisywać się przedmiot projektu oraz proponowane rozwiązanie

  ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

  KIS 1. Zdrowe społeczeństwo

  BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA  I ŚRODOWISKOWA

  KIS 2. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego

  KIS 3. Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty  i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska

  ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

  KIS 4. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii

  KIS 5. Inteligentne i energooszczędne budownictwo

  KIS 6. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku

  GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM – WODA, SUROWCE KOPALNE, ODPADY

  KIS 7. Gospodarka o obiegu zamkniętym – woda, surowce kopalne, odpady

  INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE  (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

  KIS 8. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty  o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy  i nanoprodukty

  KIS 9. Elektronika i fotonika

  KIS 10. Inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne

  KIS 11. Elektronika drukowana, organiczna i elastyczna

  KIS 12. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych

  KIS 13. Inteligentne technologie kreacyjne

  KIS 14. Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy

  Minimalne i maksymalne wartości kosztów kwalifikowalnych projektu

  Minimalne wartości kosztów kwalifikowalnych dla Poddziałania 1.1.1 -Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa –  przedstawiają się następująco:

  • 1 mln złotych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP;
  • 2 mln złotych – w przypadku pozostałych projektów.

  Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa na jeden projekt nie może przekroczyć:

  • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, czyli gdy przedsiębiorstwo więcej niż połowę kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponosi na działania w ramach badań przemysłowych;
  • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe, czyli gdy przedsiębiorstwo więcej niż połowę kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponosi na działania w ramach eksperymentalnych prac rozwojowych;
  • 200 tys. euro (a dla przedsiębiorstwa, które prowadzi działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów – 100 tys. euro) – na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis; jest to wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie trzech lat podatkowych;
  • 2 mln euro – na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

  Uwaga: Dane dotyczące zarówno wartości kosztów kwalifikowalnych jak i maksymalnej wartości dofinansowania zostały zaczerpnięte z poprzednich konkursów. W konkursie planowanym do ogłoszenia istnieje możliwość, że kwoty te ulegną zmianie

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting