Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Już pierwszego kwietnia rusza dodatkowy nabór wniosków dla przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego. Przedmiotem dofinansowania mogą być projekty badawczo – rozwojowe, a do zdobycia w pierwszym etapie prac badawczych jest nawet 85% dofinansowania. W ramach projektu można sfinansować m.in wynagrodzenia personelu, koszty aparatury i sprzętu, koszty badań oraz koszty operacyjne.

   

  W tym samym wniosku możemy dofinansować również koszty niezbędne do uruchomienia wyników prac badawczych, w tym m.in. zakup maszyn i urządzeń, budowę hali.

  W pierwszej kolejności premiowane będą projekty wpisujące się z Katalog Inteligentnych Specjalizacji naszego województwa. W ramach konkursu przewidziana jest także pula środków na przedsięwzięcia wykraczające poza obszary inteligentnych specjalizacji oraz branże bezpośrednio z nimi powiązane w ramach globalnych łańcuchów wartości.

  Nasza firma miała przyjemność napisać wiele wniosków w ramach tego poddziałania, które otrzymały dofinansowanie. W naszym portfolio znajdują się m.in. projekty dla takich firm jak Cleverbroker sp. z o.o sp.k, SUN&MORE sp. z o.o., Elektryka Morska, V4S sp. z o.o, American Lens Poland Sp. z o.o. oraz Athena Eco Group sp. z o.o. s. k.

   

  ZOBACZ NASZE DOŚWIADCZENIE W PROJEKTACH B+R DLA PRZEDSIĘBIORSTW

   

  Athena Eco Group

  Cleverbroker Sp. z o.o. s.k.

  American Lens Poland Sp. z o.o.

  V4S Sp. z o.o.

  SUN&MORE Sp. z o.o.

   

  Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje na temat naboru oraz udostępniamy kartę projektu do pobrania.

   

  Pobierz Kartę projektu:

  POBIERZ

   

  Termin, od którego można składać wnioski :1 kwietnia 2021 r.

  Termin, do którego można składać wnioski: 30 kwietnia 2021

  Termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2021 r.

   

  Kto może składać wnioski?

  W ramach działania 1.1 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
  • duże przedsiębiorstwa,
  • partnerstwa naukowo-przemysłowe składające się z co najmniej jednego przedsiębiorstwa oraz co najmniej jednej jednostki naukowej będącej podmiotem tworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki, w których liderem jest przedsiębiorstwo. Partnerstwo może składać się nie więcej niż z 4 podmiotów.

   

  Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • W ramach niniejszego konkursu możliwe jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników ich w działalności gospodarczej.
  • Wsparcie w konkursie kierowane będzie przede wszystkim na przedsięwzięcia podejmowane w ramach inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego określonych w „Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego”

   

  Preferowane specjalizacje:

   

  1. Wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
  2. Zaawansowane wyroby metalowe,
  3. Produkty drzewno-meblarskie
  4. Opakowania przyjazne środowisku,
  5. Produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
  6. Nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
  7. Multimodalny transport i logistyka,
  8. Produkty oparte na technologiach informacyjnych.

   

  W ramach konkursu przewidziana jest także pula środków na przedsięwzięcia wykraczające poza obszary inteligentnych specjalizacji oraz branże bezpośrednio z nimi powiązane w ramach globalnych łańcuchów wartości.

   


  Projekty ubiegające się o dofinansowanie każdorazowo muszą zawierać komponent B+R, obejmujący badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe (prace B+R co najmniej od II TRL) albo tylko eksperymentalne prace rozwojowe (prace B+R co najmniej od VII TRL) i zakładać wypracowanie technologii/rozwiązania gotowego do wdrożenia, co oznacza, iż prace B+R przewidziane w projekcie muszą kończyć się osiągnięciem IX TRL


  Lokalizacja siedziby/zakładu/oddziału wnioskodawcy (lidera), w którym prowadzone będą prace B+R, musi zostać odzwierciedlona w dokumencie rejestrowym wnioskodawcy i musi znajdować się w województwie zachodniopomorskim.


  W przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oprócz komponentu B+R, projekt może zawierać także komponent wdrożeniowy, obejmujący inwestycje w maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, budynki, budowle i grunty – niezbędne do wdrożenia do działalności własnej przedsiębiorstwa wyników prac B+R powstałych na skutek realizacji komponentu B+R.

   

  Wydatki kwalifikowane:

  • wynagrodzenie personelu zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie.
  • wynagrodzenie osób zatrudnionych w oparciu o umowę cywilno-prawną: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie,
  • koszty aparatury i sprzętu służącego celom badawczym – w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu, tj. koszty amortyzacji odpowiadające zakresowi i okresowi wykorzystania do realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości lub wyliczone proporcjonalnie do udziału w projekcie koszty ponoszone w wyniku odpłatnego korzystania z aparatury i sprzętu służącego celom badawczym np. najem, leasing
  • koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu
  • koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, koszty wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu.
  • koszty ogólne i inne koszty operacyjne ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu
  • koszty prac przedwdrożeniowych wnioskodawcy/lidera (dotyczy sektora MŚP) nieprzekraczające 20% wydatków kwalifikowalnych komponentu B+R

   

   

  Maksymalny poziom dotacji wynosi:

   

  1. w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe (od II do VI poziomu TRL):
  • mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,
  • średnie przedsiębiorstwa – 60%,
  • duże przedsiębiorstwa – 50%.

   

  1. w przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe ( od VII do Ix poziomu TRL):
  • mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,
  • średnie przedsiębiorstwa – 35%,
  • duże przedsiębiorstwa – 25%,

   

  1. w przypadku pomocy de minimis na koszty pośrednie:
  • mikro i małe przedsiębiorstwa – 50%,
  • średnie przedsiębiorstwa – 50%,
  • duże przedsiębiorstwa – 50%.

   

  Uwaga: Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 15 % wydatków kwalifikowalnych w projekcie i przeznaczone są na:

   

  – Koszty osobowe dotyczące personelu projektu zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę, rozumiane jako:

  • koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innych osób zaangażowanych w zarządzanie projektem i jego rozliczaniem (zatrudnionych przez wnioskodawcę), o ile to zatrudnienie jest niezbędne dla realizacji projektu, w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych
  • koszty zarządu (koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy, których zakresy czynności nie są przyporządkowane wyłącznie do obsługi projektu, np. kierownika jednostki),
  • pozostałe koszty personelu zaangażowanego przez wnioskodawcę, na potrzeby funkcjonowania jednostki do obsługi administracyjnej, kadrowej, finansowo – księgowej, prawnej, który poza bieżącą działalnością w ww. zakresie jest wsparciem w związku z realizowanym projektem.

   

  – Koszty wynajmu i utrzymania pomieszczeń, w zakresie związanym z obsługą administracyjną projektu, rozumiane jako:

  • koszty wynajmu, amortyzacji powierzchni biurowych,
  • opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków,
  • koszty utrzymania czystości pomieszczeń,
  • koszty ochrony pomieszczeń,
  • koszty okresowej konserwacji i przeglądu urządzeń,,

   

  – Inne koszty administracyjne, związane z obsługą administracyjną projektu, pod warunkiem że ich stawki odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku, rozumiane jako:

  • koszty ubezpieczeń majątkowych,
  • koszty usług pocztowych, kurierskich, telefonicznych, internetowych, BHP,
  • wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego, przeznaczonego do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych,
  • koszty materiałów i artykułów biurowych,
  • koszty usług powielania dokumentów.

   

  – Koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu.

   

  – W przypadku pomocy publicznej na koszty dotyczące prac przedwdrożeniowych (nieprzekraczające 20% wydatków kwalifikowalnych komponentu B+R):

  • mikro i małe przedsiębiorstwa – 50%,
  • średnie przedsiębiorstwa – 50%.

  W zakres prac przedwdrożeniowych wchodzą:

  • koszty uzyskania, walidacji i ochrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności opłaty urzędowe związane z uzyskaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy/przemysłowy, konieczne do poniesienia koszty zawodowego pełnomocnika w zakresie przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej oraz reprezentację przed organem, koszty tłumaczenia – do momentu dokonania zgłoszenia do właściwego urzędu ochrony własności przemysłowej.
  • koszty usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji. W ramach niniejszej kategorii kwalifikowalne są koszty usług związanych z opracowaniem dokumentacji wdrożeniowej, testami, certyfikacją oraz badaniami rynku: świadczonych przez podmioty trzecie, niemających charakteru ciągłego ani okresowego, niezwiązanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, usługi prawnicze lub reklama

   

  – w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej na komponent wdrożeniowy:

  • 55% wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw
  • 45% wydatków kwalifikowalnych w przypadku  średnich przedsiębiorstw.

   

  Maksymalne kwoty:

  Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu może wynosić 9 000 000,00 zł z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych komponentu B+R wynosi 5 000 000,00 zł.

  Kwota wydatków kwalifikowanych większa niż 5 000 000,00 zł jest możliwa wyłącznie w projekcie, w ramach którego przewidziano wydatki kwalifikowalne na komponent wdrożeniowy. Komponent wdrożeniowy może stanowić uzupełnienie projektu, tzn. wartość wydatków  kwalifikowanych komponentu wdrożeniowego musi stanowić mniej niż 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

  Uwaga:

  Poziom dofinansowania na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe można zwiększyć o 15% do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

  1. projekt zakłada efektywną współpracę między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę (będącą jednostką naukową zgodnie z zapisami regulaminu konkursu), jeżeli ta ostatnia ponosi, co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań,
  2. wyniki projektu zostaną szeroko rozpowszechnione podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego na zasadach określonych w regulaminie.

   

  1. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi
  • 24 365 880,00 zł,
  • w tym maksymalnie 12 182 940,00 zł  na przedsięwzięcia wykraczające poza obszary inteligentnych specjalizacji oraz branże bezpośrednio z nimi powiązane.

   

  Pobierz Kartę projektu:

  POBIERZ

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting