Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  KARTA KONKURSU

  Działanie 1.6

  Wsparcie innowacyjnych inwestycji przedsiębiorstw

  CEL PROJEKTU

  Celem programu jest wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.

  DO KOGO SKIEROWANY JEST KONKURS?

  Mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa.

  WYDATKI, KTÓRE MOŻESZ DOFINANSOWAĆ

  • nabycie środków trwałych,
  • zakup robót i materiałów budowlanych,
  • zakup środków transportu (z wyłączeniem samochodów osobowych)
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych,
  • dzierżawa/najem instalacji lub maszyn dokonana na podstawie umowy leasingu finansowego,
  • nabycie nieruchomości niezabudowanej (gruntu) i/lub nabycie nieruchomości zabudowanej (gruntu z budynkiem lub budynku) – max. 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
  • zakup usług szkoleniowych.
  TERMIN NABORU

  od 29 września 2023 r.
  do 8 listopada 2023 r.

  WYSOKOŚĆ DOTACJI

  do 60 % całkowitych wydatków kwalifikowanych

  DOTACJA – do 4 000 000,00 zł

  DLA KOGO?

  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

  Szczegóły konkursu

  pytania i odpowiedzi

  Kryteria obowiązkowe

  • realizacja projektu prowadzi do stworzenia w przedsiębiorstwie co najmniej jednego miejsca pracy
  • projekt nie polega na tworzeniu lub rozbudowie obiektów handlowych detalicznych lub hurtowo-detalicznych (sklepów) oferujących asortyment artykułów żywnościowych oraz nieżywnościowych częstego zakupu,
  • projekt nie dotyczy działalności związanej z opieką zdrowotną (dział 86 Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)),
  • projekt nie dotyczy działalności związanej ze sprzedażą hurtową i detaliczną pojazdów samochodowych (grupa 45.1 Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)),
  • projekt polegający na inwestycji w bazę hotelowo-noclegową wiązać się będzie z działalnością całoroczną,
  • wydatki związane z bazą gastronomiczną stanowią uzupełnienie budżetu projektu (mniej niż 50% wydatków kwalifikowalnych).

  Pozostałe kluczowe warunki naboru konkursowego:

  • Podatek od towarów i usług VAT stanowi wydatek niekwalifikowany.
  • Miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terenie Specjalnej Strefy Wyłączenia na terenie województwa zachodniopomorskiego.Weryfikacji podlega opłacalność projektu, tj. czy realizacja projektu jest uzasadniona z punktu widzenia biznesowego.
  • Przyjęty wariant realizacji projektu został/będzie przygotowany z uwzględnieniem wpływu inwestycji na środowisko, tj. zgodnie z przepisami w zakresie ochrony środowiska: − Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, − Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko
  • Ocenie podlega czy w opisie wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca uwzględnił aspekt transgraniczny. Punkty będą przyznawane za opisane planowane lub realizowane działania dot. współpracy ponadregionalnej, transgranicznej lub ponadnarodowej.

  Premiowane będą projekty, w których:

  1. Ilość utworzonych miejsc pracy,
  2. Realizacja działania w obszarach inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego: Inteligentne metody wytwarzania wyrobów i maszyn, Przetwórstwo naturalne nowej generacji, Produkty chemiczne dla zrównoważonego rozwoju, Technologie i usługi przyszłości, Niebieska gospodarka i zielony transport, Turystyka i jakość życia,
  3. Gotowość do realizacji projektu. Punkty przyznawane są za posiadanie wymaganych pozwoleń, decyzji, których uzyskanie wynika z procedur prawa budowlanego oraz posiadanie wymaganych koncesji.
  4. Dokumenty, na podstawie których oceniane jest kryterium to m.in.:
  • pozwolenie na budowę, które musi być ostateczne,
  • zgłoszenie budowy/robót budowalnych wraz z brakiem sprzeciwu właściwego organu do planowanego przedsięwzięcia

  Załączniki obowiązkowe:

  1. Analiza finansowa (wzór) – wypełniony arkusz kalkulacyjny. Skan dokumentu nie zostanie przez nas przyjęty.
  2. Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa (wzór) – wypełniony arkusz kalkulacyjny. Skan dokumentu nie zostanie przez nas przyjęty.
  3. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową (skan): − jeśli reprezentują Państwo przedsiębiorstwo zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i Strona 6 z 33 posiadają Państwo zatwierdzone sprawozdanie finansowe, złożą Państwo następujące dokumenty za 3 ostatnie lata obrotowe:
  4. sprawozdanie finansowe – bilans, informacja dodatkowa, rachunek zysków i strat,
  5. rachunek przepływów pieniężnych (jeśli dotyczy),
  6. opinia biegłego rewidenta (jeśli dotyczy).

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych