Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Wraz z ostatnim dniem października br. rozpoczął się nabór wniosków dla przedsiębiorców w ramach Działania 1.1 Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw w Programie Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (FEPZ). Dopuszczone w nim są wszystkie typy przedsiębiorstw od mikro do dużych – choć dla tych ostatnich są pewne warunki dostępowe, o których będzie mowa dalej.

   


  Główną ideą jest dofinansowanie całego procesu powstawania innowacji: od pomysłu do wdrożenia.

  Wsparciem mogą uzyskać projekty w ramach których firmy opracują i wdrożą innowację produktową lub innowację procesową czyli innowację w procesie biznesowym w zakresie produkcji wyrobów lub usług.

  Wspominana innowacja musi dotyczyć co najmniej poziomu regionalnego.


  Jak rozumiana jest innowacja?

   

  Innowacja w niniejszym naborze rozumiana jest jako nowy lub ulepszony produkt lub proces (lub ich połączenie), który różni się znacząco od poprzednich produktów lub procesów danej jednostki i który został udostępniony potencjalnym użytkownikom (kiedy mówimy o produkcie) lub wprowadzony do użytku przez jednostkę (kiedy mówimy o procesie).

  Nabór w ramach Działania 1.1. FEPZ, podobnie jak ma to miejsce w innych regionach, przypomina rozwiązania zastosowane w dobrze znanej przedsiębiorcom – innowatorom, Ścieżce Smart. Organizujący nabór Urząd Marszałkowski zastosował podział na moduły, który choć podobny, to nie jest identyczny, jak we wspomnianej Ścieżce Smart.

   

  Moduły projektowe

  W naborze w ramach Działania 1.1. FEPZ mamy 5 modułów, z których tylko jeden jest obowiązkowy – moduł B+R.

  Poniżej opisujemy każdy z nich:

   

  Moduł B+R (obowiązkowy) – przyjęto tutaj zupełnie inne podejście w przypadku kosztów kwalifikowalnych, niż to znane z Ścieżki Smart. Koszty dzielą się na dwie kategorie:

  • bezpośrednie koszty personelu projektu

  oraz

  • pozostałe bezpośrednie koszty prac B+R oraz koszty pośrednie.

  Wielkość tych drugich bezpośrednio wynika z wielkości wydatków kwalifikowalnych  w kategorii pierwszej. Przykład:

  Personel B+R Stawka godzinowa

  (1 etat) w zł

  Liczba etatów Czas trwania

  Badań ma w module B+R

  Koszty kwalifikowane

  w zł

  Kadra badawcza 200 5 1 rok 1.720.000
  Pracownicy pomocniczy 100 5 1 rok 860.000
  Suma kosztów kwalifikowanych modułu B+R – bezpośrednie koszty personelu projektu 2.580.000

   

  Suma kosztów kwalifikowalnych w module B+R nie może przekroczyć 5 mln zł. Możemy w nich uwzględnić tylko wynagrodzenia personelu zatrudnionego w oparciu umowy o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze. Na potrzeby wniosku musimy wyliczyć godzinową stawkę wynagrodzenia dzieląc roczne koszty wynagrodzenia przez 1720 godz.

  Sumując te koszty, tak jak ma to miejsce w powyższej, uproszczonej tabeli, uzyskamy podstawę do wyliczenia górnej granicy pozostałych kosztów kwalifikowalnych, z drugiej kategorii kosztów w module B+R tj. pozostałe bezpośrednie koszty prac B+R oraz koszty pośrednie.

   

  Co wlicza się do kategorii „pozostałe bezpośrednie koszty prac B+R oraz koszty pośrednie”?

  Są to m.in.:

  • koszty personelu zatrudnionego na podstawie umów cywilno – prawnych,
  • koszty aparatury lub sprzętu (innej niż zaplanowanej do nabycia w ramach modułu zaplecze badawczo – rozwojowe) – czyli, jak wynika z niniejszego zapisu, koszty amortyzacji albo leasingu,
  • koszty badań,
  • koszty doradztwa,
  • koszty materiałów, dostaw,
  • koszty pośrednie (np. koordynatora projektu, zarządu, obsługi księgowej, energii, wody, gazu itd.)

   

  Te koszty zostaną nam wypłacone ryczałtowo i wyniosą tylko 40% kwoty bezpośrednie koszty personelu projektu.

  Wracając do powyższych przykładowych obliczeń będzie to wyglądać następująco:

  Suma kosztów kwalifikowanych modułu B+R – bezpośrednie koszty personelu projektu 2.580.000 zł
  Suma kosztów kwalifikowanych modułu B+R – maksymalny limit na pozostałe bezpośrednie koszty prac B+R oraz koszty pośrednie tj. 40% pozycji wiersz wyżej 1.032.000 zł
  Suma kosztów kwalifikowanych modułu B+R – obie kategorie 3.612.000 zł

   

  Jak widać, przykładowy projekt zmieści się w limicie 5.000.000 zł na moduł B+R. Niewątpliwą barierą będzie jednak limit 40 % na bardzo długą listę kosztów wliczonych w niniejszym naborze do pozostałe bezpośrednie koszty prac B+R oraz koszty pośrednie.

  Poziom dofinansowania dla firm w module B+R będzie wynosił maksymalnie 80 % na badania przemysłowe oraz maksymalnie 60 % na eksperymentalne prace rozwojowe i będzie zależny od statusu przedsiębiorstwa. Przy czym występujące w partnerstwie z przedsiębiorcą jednostki naukowe otrzymają do 100 % dofinansowania.

  Pozostałe moduły są fakultatywne i są to:

  • Prace przedwdrożeniowe – działania przygotowawcze do wdrożenia wyników prac B+R. Na ten moduł możemy przeznaczyć jedynie 10 % wydatków kwalifikowalnych modułu B+R i uzyskamy w jego ramach do 50 % dofinansowania.

  Wracając do przykładu powyżej:

  Suma kosztów kwalifikowanych modułu B+R – obie kategorie 3.612.000 zł
  Suma kosztów kwalifikowanych modułu prace przedwdrożeniowe – maksymalny limit 10 % 361.200 zł
  Suma kosztów kwalifikowanych całego projektu (2 moduły) 3.973.200 zł

   

  • Zaplecze badawczo rozwojowe (tylko sektor MŚP) – inwestycje związane z powstaniem lub rozwojem centrum badawczo – rozwojowego w przedsiębiorstwie, tj. wyodrębnioną organizacyjnie jednostką rozpoczynającą lub rozwijającą działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę prac badawczo – rozwojowych. Moduł również jest objęty limitem – maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych modułu musi być niższa niż wartość wydatków kwalifikowalnych modułu B+R, z zastrzeżeniem że w przypadku gdy będą Państwo realizować większą ilość modułów fakultatywnych, warunek ten dotyczy również łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych wszystkich modułów fakultatywnych.

  Oto jak wygląda to na przykładzie:

  Suma kosztów kwalifikowanych modułu B+R – obie kategorie 3.612.000 zł
  Suma kosztów kwalifikowanych modułu prace przedwdrożeniowe – maksymalny limit 10 % 361.200 zł
  Wolny limit wydatków w ramach modułu zaplecze badawczo rozwojowe 3.250.799
  Suma kosztów kwalifikowanych projektu składającego z powyższych 3 modułów 7.223.922

   

  W module zaplecze badawczo rozwojowe nie będziemy mogli dofinansować prac budowlanych związanych z dostosowaniem odpowiedniej infrastruktury do przyszłych badań.  Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w ramach tego modułu są koszty specjalistycznej aparatury naukowo – badawczej oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych do prowadzenia prac B+R. Dofinansowanie w module zaplecze badawczo rozwojowe wyniesie 60 % w przypadku firm mikro i małych oraz 50 % w przypadku średnich. 

  • Moduł rozwój kompetencji – realizację szkoleń w celu nabycia przez personel badawczy specjalistycznych kompetencji niezbędnych do realizacji zadań w ramach modułów: B+R i zaplecze badawczo – rozwojowej. W module występuje identyczny limit jak w przypadku modułu prace przedwdrożeniowe – tj. 10%. Dofinansowanie w module wyniesie maksymalnie 50 %.
  • Moduł wdrożenie wyników B+R – inwestycja mająca na celu bezpośrednie wdrożenie wyników powstałych na skutek realizacji modułu B+R do własnej działalności przedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług. Dofinansowanie w przypadku modułu wdrożenie wyników B+R udzielane jest w formie wsparcia warunkowego. Każdy przedsiębiorca, który wybierze wskaźnik rezultatu „Liczba wdrożonych wyników prac B+R” będzie musiał dokonać określonego w % zwrotu dotacji w zależności od statusu:
  • mikro i małe przedsiębiorstwa – podstawowa kwota zwrotu to 45% dofinansowania modułu,
  • średnie przedsiębiorstwa – podstawowa kwota zwrotu to 50% dofinansowania modułu,
  • duże przedsiębiorstwa – podstawowa kwota zwrotu to 55% dofinansowania modułu.

   

  Powyższe kwoty mogą zostać dodatkowo obniżone – ostateczna ich wysokość zależeć ma od stosunku udziału kwoty wydatków kwalifikowalnych modułu wdrożenie wyników B+R względem kwoty wydatków kwalifikowalnych modułu B+R. Jednakże w przypadku gdy stosunek ten wynosi mniej niż 10%, zwrot następuje w wartości stanowiącej 10% podstawowej kwoty do zwrotu. Zwrot może być dokonany jednorazowo w terminie 18 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu. Wnioskodawcy otrzymają również możliwość zawnioskowania o rozłożenie zwrotu na równe raty. Muszą to jednak uczynić nie później niż 18 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu. Okres spłaty ratalnej nie będzie mógł być dłuższy niż 30 miesięcy od dnia zakończenia realizacji Projektu i nie będzie mógł przekraczać daty 31 grudnia 2029 r. Rozłożenie na raty będzie się wiązać również z podwyższeniem kwoty zwrotu o 5 %.   Ponadto, moduł objęty jest limitem – maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych musi być niższa niż wartość wydatków kwalifikowalnych modułu B+R, z zastrzeżeniem że w przypadku realizowania większej ilość modułów fakultatywnych, warunek ten dotyczy również łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych wszystkich modułów fakultatywnych.

  Oto, jak to wygląda na przykładzie:

  Suma kosztów kwalifikowanych modułu B+R – obie kategorie 3.612.000 zł
  Suma kosztów kwalifikowanych modułu wdrożenie wyników B+R 3.611.999 zł
  Suma kosztów kwalifikowanych projektu składającego z powyższych 2 modułów 7.223.999 zł

  Wdrożenie efektów realizacji projektu, tj. wyników prac B+R, musi prowadzić do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa co najmniej na poziomie regionalnym. W ramach naboru w Działaniu 1.1 FEPZ możliwa jest również realizacja projektu w partnerstwie przemysłowo-naukowym, w którym rolę partnera wiodącego (lidera) pełni wnioskodawca.

  Duże przedsiębiorstwa (z wyłączeniem małych spółek o średniej kapitalizacji), aby otrzymać wsparcie muszą spełnić warunek, trwałej, autentycznej i faktycznej współpracy prowadzonej w okresie realizacji projektu z przedsiębiorstwami z sektora MŚP w taki sposób, aby MŚP wyraźnie korzystały ze współpracy z dużym przedsiębiorstwem w związku z realizowaną inwestycją.

  Współpraca pomiędzy dużym przedsiębiorstwem a MŚP musi dotyczyć wspólnej realizacji prac badawczo – rozwojowych, z zastrzeżeniem że MŚP powinny mieć zapewniony proporcjonalny udział w prawach majątkowych do wyników tych prac. Podczas realizacji tych prac duży przedsiębiorca powinien zapewnić MŚP dostęp do wiedzy, know-how, kadr i zaplecza B+R oraz rozwiązań organizacyjnych w przedsiębiorstwie.

   

  Wnioski w ramach Działania 1.1 Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw FEPZ składać można do 29 grudnia br. 

   

  Opracowanie:

  Robert Michalski
  Kierownik działu doradztwa unijnego i krajowego
  +48 451 146 355
  r.michalski@najdaconsulting.pl

   

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting