Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  KARTA KONKURSU

  Zapraszamy do składania wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Działania 1. Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.

  CEL PROJEKTU

  Celem konkursu jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.

  DO KOGO SKIEROWANY JEST KONKURS?

  Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa

  WYDATKI, KTÓRE MOŻESZ DOFINANSOWAĆ

  1) budowa, rozbudowa, przebudowa budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury

  2) budowy, w tym rozbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę

  3) zakup nowych maszyn i urządzeń

  4) zakupu nowych środków transportu

  5) zakupu i instalacji nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie przedsiębiorstwa

  6) zakupu oprogramowania komputerowego

  Kosztem kwalifikowalnym są koszty poniesione przez wnioskodawcę nie wcześniej niż od dnia 1 lutego 2020 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

  TERMIN NABORU

  od 17 października 2022 r.
  do 18 listopada 2022 r.

  WYSOKOŚĆ DOTACJI

  do 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych

  MAX DOTACJI – 15 000 000 zł

  DLA KOGO?

  mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

  Szczegóły konkursu

  pytania i odpowiedzi

  Jaki jest maksymalny poziom dofinansowania?

  Wsparcie jest udzielane w formie refundacji części poniesionych kosztów w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowalnych. Przy tym wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi:

  1) do 3 000 000,00 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status mikroprzedsiębiorstwa;

  2) do 10 000 000,00 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status małego przedsiębiorstwa;

  3) do 15 000 000,00 zł – w przypadku w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status średniego przedsiębiorstwa .

  Minimalna wysokość wsparcia przyznawana na przedsięwzięcie wynosi 100 000,00 zł.

  Wykaz kosztów kwalifikowalnych

  Do kosztów kwalifikujących się do dofinansowanie w przedmiotowym naborze zalicza się
  przede wszystkim koszty:

  1) budowy budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania,
  magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli
  laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz
  z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną
  część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10%
  całkowitej powierzchni tych budynków;

  2) rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków
  i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania,
  przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów
  rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi
  i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej
  wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków;

  3) budowy, w tym rozbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją
  infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni
  ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych,
  instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania
  czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko – o
  ile są związane z przetwarzaniem, przechowywaniem, magazynowaniem lub wprowadzaniem
  do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury przez przedsiębiorcę ubiegającego
  się
  o wsparcie;

  4) zakupu nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, magazynowania,
  przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa
  lub akwakultury;

  5) zakupu nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy
  niskiej emisji spalin (samochody o zerowej lub niskiej emisji – zgodnie z definicją zawartą w
  art. 3(11) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1242 z dnia 20
  czerwca 2019 r.), które są przeznaczone do przewozu:
  a) produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, w tym produktów, których transport
  powinien odbywać się w szczególnych warunkach, takich jak cysterny, silosy, chłodnie i
  izotermy, baseny lub zbiorniki do transportu ryb;
  b) produktów i półproduktów w procesach technologicznych lub magazynowania, w tym
  wózków widłowych i podnośników;
  c) zwierząt przeznaczonych do uboju.

  6) zakupu i instalacji nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie
  przedsiębiorstwa;

  7) zakupu lub aktualizacji oprogramowania komputerowego, zakupu lub rozbudowy
  systemów teleinformatycznych oraz zakupu patentów, licencji, praw autorskich i znaków
  towarowych;

  8) ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak
  koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, studium wykonalności, biznesplan i
  uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi.
  Koszty te nie mogą stanowić więcej niż 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych w
  ramach przedsięwzięcia.

  Ważne informacje o konkursie

  1. Aby złożyć wniosek należy posiadać numer identyfikacyjny producenta rolnego nadawany
  przez ARiMR.
  2. Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia, których realizacja trwa nie dłużej niż 18 miesięcy
  od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem i nie dłużej niż do dnia 31
  grudnia 2025 roku.
  3. Kosztem kwalifikowalnym są koszty poniesione przez wnioskodawcę nie wcześniej niż
  od dnia 1 lutego 2020 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r. (przy założeniu, że
  projekt nie trwa dłużej niż 18 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie), przy
  czym koszty poniesione przed złożeniem wniosku będą refundowane jedynie w przypadku
  przedsięwzięć niezakończonych w dniu składania wniosku.
  4. Do kosztów NIEkwalifikowanych zalicza się:
  – podatek od towarów i usług (VAT);

  4
  – zakup samochodów osobowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, w których rząd
  siedzeń nie jest oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą
  przegrodą zamontowaną przez producenta pojazdu;
  – wynagrodzenia pracowników przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie zatrudnionych na
  umowę o pracę na czas określony i nieokreślony;
  – zakup gruntów lub innych nieruchomości.
  5. W celu zachowania przejrzystości stosowania podstaw prawnych do udzielania pomocy
  publicznej w przypadku, w którym wnioskodawca zamierza ubiegać się o udzielenie wsparcia
  na przetwarzanie produktów rolnych (objętych Załącznikiem I do TFUE) oraz na inwestycje
  w zakresie przetwarzania produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury i wytwarzania
  w ramach tego procesu produktów nierolnych (nieobjętych Załącznikiem I do TFUE), należy
  złożyć dwa odrębne wnioski o objęcie wsparciem w ramach jednego naboru. Oznacza to, że
  wnioskodawca składa odrębne wnioski o objęcie wsparciem na:
  a) zakres rzeczowy związany z przetwarzaniem produktów rolnych i wytwarzaniem w ramach
  tego procesu produktów rolnych lub wprowadzanie do obrotu produktów rolnych lub na
  przetwarzanie lub wprowadzanie do obrotu produktów rybołówstwa lub akwakultury;
  b) zakres rzeczowy związany z przetwarzaniem produktów rolnych, rybołówstwa lub
  akwakultury i wytwarzania w ramach tego procesu produktów nierolnych.
  6. Oprócz sporządzenia wniosku o dofinasowanie, w ramach opracowania dokumentacji
  aplikacyjnej, niezbędne jest także przygotowanie m.in. biznes planu wraz ze sprawozdaniami
  finansowymi, kosztorysu inwestorskiego (w przypadku, gdy przedsięwzięcie dotyczy
  budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją), a także kopie 2 ofert lub
  innych dokumentów potwierdzających rozeznanie rynku w odniesieniu do każdego
  planowanego kosztu, którego wysokość przekracza 20 tys. złotych netto, w przypadku gdy
  dotyczy to zakresu innego niż wspomniana budowa, przebudowa lub remont połączony z
  modernizacją.

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych