Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  31 marca wystartuje  nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

  W tym konkursie wsparcie będzie kierowane na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe)

   

   

  To ostatnia szansa na dofinansowanie w  bieżącej perspektywie dla przedsiębiorców

  w ramach POIiŚ.

   

  1.1.1 jest jednym z największych w naszym kraju programów bezzwrotnych dotacji unijnych, będący  częścią Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ).  Celem niniejszego poddziałania jest budowa lub przebudowa jednostek wytwórczych skutkujących zwiększeniem wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej.


  Poniżej prezentujemy Państwu najważniejsze założenia programu oraz przygotowaliśmy kartę projektu do pobrania, która zawiera najistotniejsze elementy.

  Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami, którzy opowiedzą o wszystkich szczegółach oraz przeprowadzą analizę możliwości otrzymania opisanego wsparcia.

   

  Pobierz kartę projektu:

  POBIERZ

   


  1. Termin naboru:
  • Rozpoczęcie naborów: 03.2021 r.
  • Zakończenie: 05.2021

   

  1. Kto może składać Wnioski:

  Dofinansowanie w ramach niniejszego projektu może być udzielone przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii (forma prawna – kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 019, kod 120, kod 121, kod 023, kod 124, kod 140).

  • spółki partnerskie (kod 115),
  • spółki akcyjne (kod 116),
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (kod 117),
  • spółki jawne (kod 118),
  • spółki komandytowe (kod 120),
  • spółki komandytowo-akcyjne (kod 121),
  • przedsiębiorstwa państwowe (kod 124),
  • spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (kod 019),
  • spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż Kodeks spółek handlowych i Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach (kod 023),
  • spółdzielnie (kod 140).

   

  1. Rodzaje Projektów, które mogą zostać objęte dofinansowaniem:
  • W ramach Poddziałania 1.1.1 związanego z budową lub przebudową instalacji skutkującą zwiększeniem mocy zainstalowanej przewiduje się, że wsparcie skierowane będzie na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe). Elementem projektu może być przyłącze do sieci elektroenergetycznej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).
  • Premiowane będą projekty o największym potencjale redukcji emisji CO2 na jednostkę dofinansowania oraz o najkorzystniejszej relacji wielkości środków unijnych przeznaczonych na uzyskanie 1 MWh energii lub 1 MW mocy zainstalowanej wynikających z budowy/ przebudowy danej instalacji

   

  1. Poziom dofinansowania:
  • Maksymalny poziom dofinansowania UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, jednak nie więcej niż 85%. Łączna wartość pomocy publicznej (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro.
  • Dofinansowanie udzielane jest w formie pomocy zwrotnej

   

  Warunki otrzymania pomocy zwrotnej:

   

  Pomoc zwrotna (P):

  • maksymalna kwota pomocy zwrotnej jaka może być przyznana na realizację projektu: 85% kosztów kwalifikowalnych,
  • okres finansowania: do 20 lat,
  • oprocentowanie: 0%,
  • karencja w spłatach rat kapitału pomocy zwrotnej: do 12 miesięcy (od daty zakończenia realizacji inwestycji).

  Istnieje możliwość uzyskania premii inwestycyjnej będącej umorzeniem części rat kapitałowych:

  Premia inwestycyjna (PI):

  • premia inwestycyjna udzielana jest w formie częściowego umorzenia udzielonej pomocy zwrotnej;
  • umorzeniu podlega spłata ostatnich rat kapitałowych pomocy zwrotnej;

  Wysokość premii inwestycyjnej:

  • w przypadku instalacji, dla których wytwórcy składają wniosek o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji, o którym mowa w art. 75 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii lub deklarację o przystąpieniu do aukcji, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, premia inwestycyjna wynosi do 5% kosztów kwalifikowanych;
  • w przypadku instalacji, dla których wytwórcy nie składają wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji, o którym mowa w art. 75 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii, ani deklaracji o przystąpieniu do aukcji, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, premia inwestycyjna wynosi do 20% kosztów kwalifikowanych. Uwaga: Po rozpoczęciu inwestycji w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej wysokość premii inwestycyjnej określonej we wniosku o dofinansowanie nie może ulec podwyższeniu. Dotyczy to również sytuacji, gdy inwestor zrezygnuje z ubiegania się o wsparcie w ramach systemu aukcyjnego.

   

  1. Koszty kwalifikowane:
  • Koszty związane z budową nowych lub przebudową jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe). Kosztem kwalifikowanym projektu może być przyłącze do sieci elektroenergetycznej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).

   

  1. Budżet projektu:

  Budżet na realizację Poddziałania 1.1.1 w ramach konkursu POIS.01.01.01-IW.03-00- 007/21 wynosi 80 mln PLN ze środków Funduszu Spójności, w tym:

  • dla projektów realizowanych na terenie województwa śląskiego 30 mln PLN
  • dla projektów realizowanych na terenie pozostałych województw 50 mln PLN;
  • W przypadku gdy alokacja, o której mowa w lit. a lub lit. b, nie zostanie wykorzystana w całości, po pozytywnej ocenie wszystkich złożonych wniosków, możliwe jest przeniesienie niewykorzystanej nadwyżki środków odpowiednio na działanie z lit. a lub lit. b.
  • Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach konkursu może ulec zwiększeniu zarówno w trakcie jak i po jego rozstrzygnięciu.

   

  1. W ramach projektu w szczególności ocenie podlegają takie kryteria jak:
  • Ponadregionalność projektu – Zakres projektu jest zgodny z przyjętą przez Radę Ministrów strategią ponadregionalną oraz jest to przedsięwzięcie o rzeczywistym potencjale ponadregionalnym, tj. cechujące się wartością dodaną wynikającą z koncentracji na zadaniach wykraczających poza obszar województwa, istotnych dla rozwoju na szerszym obszarze.
  • Zgodność projektu ze Strategią Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) – Sprawdzane jest, w jakim stopniu projekt jest zgodny lub komplementarny z celami Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego
  • Gotowość do realizacji projektu – Posiadanie niezbędnych do realizacji projektu pozwoleń i decyzji administracyjnych oraz zapewnienie środków finansowych
  • Nakład ze środków UE na 1 MWh energii wytworzonej w ciągu roku. Ocenie podlega wartość nakładów poniesionych ze środków UE rozumiana jako sumaryczna wnioskowana wartość pomocy UE, niezależnie od formy wsparcia, na 1 MWh energii wytworzonej w ciągu roku (elektrycznej)
  • Udokumentowana możliwość przyłączenia do sieci elektroenergetycznej – Ocenie podlega posiadanie przez Wnioskodawcę umowy przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
  • Produktywność wspieranej instalacji – Ocenie podlega przewidywany łączny czas wykorzystania mocy zainstalowanej dla źródła będącego przedmiotem projektu
  • Projekt realizowany w formule klastra energii lub spółdzielni energetycznej – Weryfikowane jest czy wnioskodawca przedstawił porozumienie cywilnoprawne, z którego wynika, że jest członkiem klastra energii lub odpis z rejestru przedsiębiorców w przypadku spółdzielni energetycznych.

   

  Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem


   

  Pobierz kartę projektu:

  POBIERZ

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting