Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Przedstawiamy aktualnie dostępne dla przedsiębiorców konkursy na dofinansowanie projektów na poziomie krajowym.  Dofinansowanie możemy otrzymać z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na kredyt na innowacje oraz badania na rynek. Poniżej najważniejsze informacje o dostępnych konkursach.

  Bank Gospodarstwa Krajowego – działanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”

  Data publikacji ogłoszenia: 03.09.2018

  Otwarcie naboru wniosków: 08.10.2018

  Zamknięcie naboru wniosków: 26.04.2019

   

  Dostępna alokacja środków w ramach konkursu: 350 mln PLN

  Maksymalna kwota dofinansowania: 6 mln PLN

   

  Typ beneficjenta: mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa

   

  Warunki:

  1. Wsparcie kierowane będzie na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców, lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Mogą one mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, które umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług. Wsparciem objęte będą wydatki (m.in. środki trwałe), niezbędne do wdrożenia danej technologii.

   

  1. Warunkiem koniecznym do wystąpienia przedsiębiorcy do BGK z wnioskiem o dofinansowanie jest posiadanie przez niego zdolności kredytowej, ocenionej przez bank kredytujący, potwierdzonej w treści warunkowej umowy kredytu technologicznego lub promesy kredytu technologicznego zawartej lub wystawionej najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie w BGK, stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie.

   

  Co możemy dofinansować?

  Do wydatków kwalifikowanych zalicza się wydatki na:

  1) zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego

  2) zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych

  3) zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków

  4) zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części;

  5) zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej;

  6) pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej;

  7) wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

   

  Kryteria punktowane:

  1. Zgodność technologii planowanej do wdrożenia w ramach projektu oraz przedmiotu projektu z wymogami dla poddziałania
  2. Innowacyjność technologii planowanej do wdrożenia w ramach projektu
  3. Nowość i potencjał rynkowy końcowego rezultatu projektu (towaru, procesu, usługi)
  4. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia
  5. Wydatki przeznaczone na realizację projektu zostały określone zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowalnych oraz są niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej i są powiązane funkcjonalnie a wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla poddziałania
  6. Projekt dotyczy inwestycji początkowej zgodnie z rozporządzeniem KE (UE) nr 651/2014
  7. Projekt jest zgodny z zasadą równości szans, o której mowa w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
  8. Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
  9. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu
  10. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, a projekt jest właściwie przygotowany do realizacji
  11. Przedmiotem projektu jest rozwiązanie wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje i/lub dotyczące branż wysokich lub średnio-wysokich technologii lub zaawansowanych technologicznie wiedzochłonnych usług, zgodnie z klasyfikacją Eurostat
  12. Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego

   

   

   Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – działanie 3.2.1 „Badania na rynek”

  Otwarcie naboru wniosków: 20.03.2018

  Zamknięcie naboru wniosków: 05.12.2018

   

  Dostępna alokacja środków w ramach konkursu: 679 mln PLN

  Maksymalna kwota dofinansowania: 20 mln PLN

   

  Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

  – na eksperymentalne prace rozwojowe:

  1) 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców,

  2) 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.

  Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

   

  Typ beneficjenta mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa

   

  Warunki:

  1. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług), które są wynikiem przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie, na jego zlecenie lub zakupionych wyników prac badawczo-rozwojowych.
  2. O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, którzy:
  • zamknęli jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy oraz
  • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tysięcy złotych (dotyczy mikro i małych przedsiębiorców) lub nie mniejsze niż 1 mln złotych (dotyczy średnich przedsiębiorców).

   

  Co możemy dofinansować?

  1. Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się koszty:
  • nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
  • nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1;
  • nabycia robót i materiałów budowlanych;
  • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
  • rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu, będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego dnia zakończenia realizacji projektu;
  • rat spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, poniesionych przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu
   o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

   

  1. Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych zalicza się koszty:
  • wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przy realizacji projektu
   w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją;
  • badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu;
  • operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.
  1. Kosztami kwalifikowalnymi w zakresie usług doradczych są koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych. Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.

   

  Kryteria punktowane:

  ETAP I

  1. Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach poddziałania
  2. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia
  3. Przedmiot projektu mieści się w zakresie działalności objętej kodami klasyfikacji PKD/EKD określonymi w regulaminie danego konkursu
  4. Projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

   

  Etap II

  1. Projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych LUB Projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie wskazanym w regulaminie danego konkursu (dotyczy konkursów dedykowanych)
  2. Projekt jest przygotowany do realizacji
  3. Wydatki w ramach projektu są racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu projektu
  4. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu
  5. Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu
  6. Projekt dotyczy jednej z dopuszczalnych w ramach poddziałania 3.2.1 POIR form inwestycji początkowej
  7. Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
  8. Innowacyjność produktu
  9. Potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu
  10. Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację
  11. Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego
  12. Projekt polega na wdrożeniu wyników prac B+R chronionych patentem lub zgłoszonych do ochrony patentowej lub prawem ochronnym na wzór użytkowy lub dotyczących zgłoszonego wzoru użytkowego

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych