Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Zdobądź z nami ostatnie dotacje unijne dla obszaru inteligentnych specjalizacji – rozpoczęcie konkursu już 21 grudnia!

20 listopada 2020 zostało opublikowane ogłoszenie o konkursie dla Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 dla  działania 1.5 – Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój inteligentnych specjalizacji.

🔵 Poniższa KARTA KONKURSU przedstawia jego główne założenia:

 

🔵 Aby zobaczyć/pobrać plik w formacie pdf kliknij: KARTA KONKURSU RPZP.01.05.00-IZ.00-32-009/20

Według aktualnego harmonogramu jest to już ostatni nabór na ten typ działań i  jednocześnie ostatnia szansa dla firm z województwa zachodniopomorskiego, by zdobyć środki unijne na rozwój inteligentnych specjalizacji.

Jako firma Najda Consulting do tej pory w ramach aktualnej perspektywy unijnej dla 18 beneficjentów działania 1.5  w obszarze inteligentnych specjalizacji pozyskaliśmy dotacje na łączną kwotę 36 611 547 zł dla projektów o łącznej wartości 102 547 207 zł.

Oto niektóre z projektów z obszaru inteligentnych specjalizacji, dla których opracowaliśmy w sukcesem dokumentację unijną (kliknij na link, aby poznać szczegóły):

➡️ Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne “Gotech” Sp. z o.o.Wartość projektu 12 414 070,20 zł; dofinansowanie 3 532 459,00 zł

➡️ Firma POLBIT Bartosz PolenderWartość projektu  5 231 511,54 zł, dofinansowanie 1.913.967,63 zł

➡️ SCANWIR Łukasz Wojtkun, Rafał Pankowski Spółka JawnaWartość projektu 3 794 000,00 zł; dofinansowanie 1 707 417,27 zł

Zważywszy na krótki czas i okres w którym będą składane wnioski, proponujemy, aby jak najszybciej skontaktować się z ekspertami Najda Consulting – najskuteczniejszej firmy doradczej w regionie wg ogólnopolskiego magazynu Fundusze Europejskie  i sprawdzić szanse Państwa firmy na pozyskanie środków.

Nasi eksperci, po zapoznaniu się z ogłoszonymi kryteriami naboru,  już opracowali wytyczne, które pomogą zdobyć jedne z ostatnich dofinansowań unijnych. Poniżej prezentujemy zasady konkursu dla projektów: Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji; Typ projektu: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw: przedsięwzięcia podejmowane wyłącznie w obszarze inteligentnych specjalizacji lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych, realizowane w okresie kryzysu wywołanego skutkami epidemii COVID-19.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi Specjalistami w celu przeprowadzenia wstępnej oceny szans na pozyskanie dofinansowania.

Tel. 091 432 01 60 mail: office@najdaconsulting.pl

 

Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie

Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

Typ projektu: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw: przedsięwzięcia podejmowane wyłącznie w obszarze inteligentnych specjalizacji lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych, realizowane w okresie kryzysu wywołanego skutkami epidemii COVID-19.

Konkurs nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-009/20 

Termin, od którego można składać wnioski

21 grudnia 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

22 lutego 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Lipiec 2021 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. W ramach niniejszego konkursu możliwe jest dofinansowanie typu projektów: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw: przedsięwzięcia podejmowane wyłącznie w obszarze inteligentnych specjalizacji lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych, realizowane w okresie kryzysu wywołanego skutkami epidemii COVID-19.
 2. Dofinansowaniu w konkursie będą podlegały projekty polegające na realizacji inwestycji przyczyniającej się do utrzymania miejsc pracy w okresie kryzysu gospodarczego wywołanego skutkami epidemii COVID-19.
 3. Dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie udzielane jest w formie pomocy zwrotnej.
 4. Wsparcie w konkursie kierowane jest wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego określonych w Wykazie inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu lub w branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości.
 5. Konkurs dedykowany jest następującym inteligentnym specjalizacjom:

a) wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,

b) zaawansowane wyroby metalowe,

c) produkty drzewno-meblarskie,

d) opakowania przyjazne środowisku,

e) produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,

f) nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,

g) multimodalny transport i logistyka,

h) produkty oparte na technologiach informacyjnych.

6. Dofinansowaniu będą podlegały projekty obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:

a) budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,

b) wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu,

c) zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,

d) zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

7. Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej w rozumieniu art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Poziomy dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

 • 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,
 • 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy stanowiący udział w wydatkach kwalifikowalnych wynosi:

 • 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,
 • 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 4 000 000,00 zł.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 500 000,00 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi

30 000 000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych 00/100).

Podstawowe warunki do spełnienia przy ubieganiu się o dotację

Przedsiębiorca ubiegający się o dofinansowanie musi spełniać jeden z następujących warunków:

1) przedsiębiorstwo działa nie krócej niż przez 3 miesiące poprzedzające miesiąc ogłoszenia naboru, a przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwie obliczone dla 3 miesięcy poprzedzających miesiąc ogłoszenia naboru wynosi co najmniej 3 etaty (EPC);

2) przedsiębiorstwo działa nie krócej niż przez 3 miesiące poprzedzające miesiąc ogłoszenia naboru, a przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwie obliczone dla 3 miesięcy poprzedzających miesiąc ogłoszenia naboru wynosi mniej niż 3 etaty (EPC) i jednocześnie zadeklaruje we wniosku o dofinansowanie, że osiągnie zatrudnienie na poziomie co najmniej 3 etatów (EPC) w momencie zakończenia projektu;

3) przedsiębiorstwo działa krócej niż przez 3 miesiące poprzedzające miesiąc ogłoszenia naboru i jednocześnie zadeklaruje we wniosku o dofinansowanie, że osiągnie zatrudnienie na poziomie co najmniej 3 etatów (EPC) w momencie zakończenia projektu

Dopuszczalna jest zmiana wartości powyższego wskaźnika o mniej niż 10% i nie będzie ona skutkować obowiązkiem zwrotu dofinansowania.

Warunkiem zachowania otrzymanego dofinansowania jest utrzymanie deklarowanego poziomu zatrudnienia bazowego w przedsiębiorstwie (wyrażonego wartością bazową ww. wskaźnika) w miesiącu zakończenia realizacji projektu oraz przez okres 24 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu. Okres 24 miesięcy liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia realizacji projektu.

Jeżeli wnioskodawca w miesiącu zakończenia realizacji projektu nie osiągnie zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie poziomu zatrudnienia bazowego, to będzie to jednoznaczne z brakiem możliwości osiągnięcia wskaźnika rezultatu „Wielkość zatrudnienia w przedsiębiorstwie utrzymana dzięki realizacji inwestycji (etaty)” i wiązać się będzie z obowiązkiem zwrotu całej kwoty otrzymanego dofinansowania.

Kryteria merytoryczne:

4.1 Odpowiedniość / Adekwatność / Trafność

 1. Wpływ projektu na stopień innowacyjności gospodarki regionu

Punkty przyznawane są za stopień, w jakim cele projektu odpowiadają zmieniającym się potrzebom i priorytetom na szczeblu regionalnym lub lokalnym w zakresie innowacyjności zachodniopomorskiej gospodarki. Należy uwzględnić aspekty takie jak zakładane wdrożenie wyników B+R, nowatorstwo zastosowanych rozwiązań, czy przedsięwzięcie jest konsekwencją dotychczasowej współpracy z jednostkami naukowymi lub zakłada taką współpracę w związku z projektem – zakres punktów 1/2/3/4/5; waga 2

 1. Komplementarność projektu – zakres punktów 0/2/3/5; waga 1
 2. Gotowość do realizacji projektu – zakres punktów 0/10; waga 1

Punkty przyznawane są za posiadanie wymaganych pozwoleń, decyzji, których uzyskanie wynika z procedur prawa budowlanego oraz posiadanie wymaganych koncesji, pozwoleń.

 1. Wpływ projektu na Strategię Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) – zakres punktów 0/1; waga 2

4.2 Skuteczność

 1. Konkurencyjność Wnioskodawcy (krajowe / światowe) – zakres punktów 0/1/2/3/4/5; waga 3
 2. Budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o design – zakres punktów0/1/2; waga 1
 3. Zabezpieczenie praw własności intelektualnej – zakres punktów 0/1/2/3/4 waga 1
 4. Wdrażanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych – zakres punktów 0/1; waga 2

4.3 Efektywność

 1. Analiza ryzyka związanego z wybraną opcją projektu – zakres punktów 0/1 waga 2
 2. Efektywność dofinansowania

W związku z dążeniem do stymulowania rozwoju jak największej liczby podmiotów gospodarczych działających w w obszarze inteligentnych specjalizacji lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych punkty przyznawane są w zależności od kwoty dofinansowania o jaką ubiega się Wnioskodawca:

 • dofinansowanie mniejsze lub równe 1 mln – 4 pkt.
 • dofinansowanie powyżej 1 mln do 2 mln zł – 3 pkt.
 • dofinansowanie powyżej 2 mln do 3 mln zł – 2 pkt.
 • dofinansowanie powyżej 3 mln zł do 3,5 mln zł – 1 pkt.
 • dofinansowanie powyżej 3,5 mln zł do 4 mln zł – 0 pkt.
 1. Innowacyjność projektu – zakres punktów 0/1/2/3/4/5; waga 3
 2. Wdrażanie wyników prac B+R

Projekt zakłada wykorzystanie w ramach projektu elementów wyników prac B+R prowadzonych przez przedsiębiorcę lub na jego zlecenie, bądź wyników zaplanowanych do zakupu w ramach projektu.

Punkty przyznawane jeśli:

 • projekt dotyczy wdrożenia przeprowadzonych samodzielnie przez wnioskodawcę wyników prac badawczo-rozwojowych – 4 pkt.
 • projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych na zlecenie przedsiębiorcy – 3 pkt.
 • projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, które zostaną zakupione w ramach realizacji projektu – 2 pkt.
 • projekt nie dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych – 0 pkt.

4.4 Użyteczność

 1. Lokalne uwarunkowania – zakres punktów 0/1/2/3/4/5; waga 1
 2. Kooperacja – zakres punktów 0/1/2/3/4/5/6; waga 1

4.5 Trwałość

 1. Wnioskodawca wykazuje ponadprzeciętną zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania rezultatów projektu ponad podstawowy okres trwałości, tj. powyżej 3 lat – 1 pkt. waga 4
 2. Produkty projektu są wytworzone za pomocą nowoczesnych technologii i/lub materiałów i/lub spełniają przyszłościowe potrzeby – wobec czego jest bardzo prawdopodobne, że rezultaty projektu będą użyteczne dla beneficjentów długo po jego zakończeniu – 1 pkt. waga 2
 3. Ocenie podlega kompleksowość, adekwatność i skuteczność zaplanowanych w ramach projektu lub już stosowanych w przedsiębiorstwie działań służących dostosowaniu przedsiębiorstwa do skutecznego przeciwdziałania negatywnym skutkom wystąpienia epidemii COVID-19, tzn. działań polegających na przebudowie lub rozbudowie infrastruktury (obiektów), adaptacji pomieszczeń, wdrożeniu rozwiązań ICT, zakupie wyposażenia (ozonatory, lampy UV, urządzenia sterylizujące, wyparzające, itp.), z wyłączeniem możliwości zakupu środków ochrony osobistej takich jak maseczki, przyłbice, płyny do dezynfekcji rąk – skala punktów 0/ 1/2/3; waga 1
 4. W projekcie zastosowano rozwiązania/technologie dostosowujące infrastrukturę do skutków zmian klimatu (np. powódź, susza), zdiagnozowanych na obszarze realizacji projektu – 1 pkt. waga 2
 5. Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć (projektów dofinansowanych z UE lub innych inwestycji o podobnym do przedmiotowego projektu charakterze), które uprawdopodabnia ponadprzeciętną trwałość projektu – 1 pkt. waga 3

Zapraszamy do obejrzenia poniższych materiałów filmowych dotyczących przygotowywanych przez nas projektów z obszaru inteligentnych specjalizacji w aktualnej perspektywie unijnej

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski