Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Projekty informatyczne

Polska wciąż pozostaje znacząco w tyle za innymi państwami członkowskimi UE w zakresie wykorzystania potencjału rozwoju TIK. W szczególności, UE wskazuje na:

 • niski zasięg stacjonarnej łączności szerokopasmowej,
 • względnie niską sprawność administracji publicznej,
 • względnie niski poziom wykorzystania e-administracji,
 • bardzo niski odsetek osób dorosłych angażujących się w uczenie się przez całe życie.

W tym celu w nowej perspektywie na lata 2014-2020 powstał nowy program, a mianowicie Program Operacyjny Polska Cyfrowa, którego celem jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. Jako fundamenty te przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

Główne inwestycje, które będą realizowane w ramach tego programu to:

 • poszerzanie dostępu do sieci szerokopasmowych,
 • rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych,
 • zwiększenie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych w usługach, np. e-administracja, e-integracja, e-kultura, e-zdrowie.

PO PC będzie składał się z następujących osi priorytetowych:

Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

Oś priorytetowa I. będzie realizować PI 2.1 Poszerzenie dostępu do sieci szerokopasmowych, rozwój sieci o wysokiej przepustowości i wspieranie przyjęcia nowych technologii i sieci w gospodarce cyfrowej.

Cel szczegółowy 1: Ograniczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

Interwencja będzie polegać na wsparciu projektów w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci dostępowej oraz jako uzupełnienie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym powstałej w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 – budowę, rozbudowę i przebudowę sieci szkieletowej i dystrybucyjnej zapewniającej szerokopasmowy dostęp do internetu o parametrach co najmniej 30 Mb/s.

Grupy beneficjentów: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia (w uzasadnionych przypadkach, tj. w sytuacji, gdy mechanizmy rynkowe zawiodą i przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie będą zainteresowani realizacją inwestycji na danym obszarze);

Oś priorytetowa II. E-Administracja i otwarty rząd

Wszystkie cele szczegółowe osi priorytetowej II będą realizować PI 2.3 „Wzmacnianie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych dla e-administracji, e-learningu, e-integracji, e-kultury i e-zdrowia”.

Cel szczegółowy 2: Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych

Interwencja obejmie wsparcie podmiotów publicznych w tworzeniu i rozwoju nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną, ze szczególnym uwzględnieniem usług o wysokim poziomie e-dojrzałości oraz integracji usług na wspólnej platformie elektronicznych usług administracji publicznej. Wspierane będą projekty zwiększające interoperacyjność systemów informatycznych i rejestrów publicznych, optymalizujące wykorzystanie infrastruktury, zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz przechowywania i ochrony danych, a dodatkowo – uwzględniające profesjonalne przygotowanie informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania

Grupy beneficjentów: jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe, sądy i jednostki prokuratury, konsorcja uprawnionych podmiotów z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi lub podmiotami leczniczymi o charakterze ponadregionalnym.

Cel szczegółowy 3: Poprawa cyfrowej efektywności urzędów

Celem wsparcia jest usprawnienie funkcjonowania administracji rządowej poprzez upowszechnienie standardów i dobrych praktyk w zakresach kluczowych z tego punktu widzenia, takich jak m.in.: polityka bezpieczeństwa teleinformatycznego, przetwarzanie danych osobowych, upowszechnienie systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz systemów klasy ERP, standaryzacja kluczowych interfejsów między modułami wykorzystywanego oprogramowania, zapewnienie interoperacyjności istniejących systemów oraz ich integracji na wspólnej platformie elektronicznych usług administracji publicznej, zapewnienie otwartego, bezwnioskowego dostępu do informacji sektora publicznego, kwalifikacje kadr IT.

Grupy beneficjentów: urzędy administracji rządowej. W przypadku urzędów posiadających jednostki terenowe beneficjentem aplikującym o wsparcie będzie urząd, natomiast wsparciem objęte mogą być również podległe mu jednostki terenowe.

Cel szczegółowy 4: Zwiększenie dostępności i wykorzystania informacji sektora publicznego

1) Zwiększenie dostępności informacji sektora publicznego

W ramach działania finansowane będą projekty zwiększające podaż ISP poprzez:

 • opisywanie ISP metadanymi według standardów zaproponowanych przez ministra właściwego ds. informatyzacji,
 • dostosowanie informacji do formatów umożliwiających odczyt maszynowy,
 • digitalizację ISP, w szczególności zasobów kultury,
 • poprawę jakości danych,
 • udostępnienie informacji on-line za pomocą profesjonalnych narzędzi, w szczególności interfejsów programistycznych (API) oraz repozytoriów z danymi surowymi,
 • poprawę dostępności ISP zgodnie ze standardami WCAG 2.0,
 • budowę lub rozbudowę infrastruktury na potrzeby przechowywania udostępnianych informacji.

Grupy beneficjentów: jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe, państwowe i współprowadzone z MKiDN instytucje kultury, archiwa państwowe, spółki prawa handlowego działające w sferze audiowizualnej, konsorcja uprawnionych beneficjentów z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi lub jednostkami badawczo- rozwojowymi.

2) Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego

Wsparcie polega na dostarczeniu podmiotom spoza administracji publicznej finansowej zachęty do tworzenia usług, treści i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego. Usługi takie będą mogły być oferowane przez różne podmioty, w różnych modelach organizacyjnych i biznesowych. Premiowane powinny być projekty realizujące cele publiczne, rozszerzające funkcjonalności standardowo dostępne w ramach publicznych systemów teleinformatycznych, oraz zwiększające dostępność treści i usług zgodnie ze standardami WCAG 2.0. Wspierane projekty mogą w szczególności rozwijać e-usługi publiczne poprzez: rozszerzenie funkcji e-usług oferowanych przez administrację; integrację e-usług publicznych pochodzących z różnych instytucji i jednostek sektora publicznego; łączenie e-usług publicznych z e-usługami komercyjnymi.

Grupy beneficjentów: jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy

Oś priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

Typy inwestycji:

1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych
Grupy beneficjentów: organizacje pozarządowe, JST oraz ich związki i stowarzyszenia, instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, jak również partnerstwa organizacji pozarządowych z JST.

2. Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej
Grupy beneficjentów: organizacje pozarządowe, partnerstwa powyższych z JST, instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, instytucje publiczne z obszaru nauki, edukacji i kultury oraz szkoły wyższe.

3. e–Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych.

Typy inwestycji:
Realizacja projektu e-Pionier zakłada wsparcie pomysłów rozwiązujących konkretne problemy
społeczno-gospodarcze zgłoszone przede wszystkim przez administrację publiczną, najlepiej w formule zamówień przedkomercyjnych . Dużym atutem proponowanego instrumentu będzie wsparcie w postaci wiedzy i doświadczenia partnerów prywatnych wyspecjalizowanych we wspieraniu młodych przedsiębiorców.

W ramach projektu zakłada się udzielenie wsparcia beneficjentom polegające m.in. na:
– zapewnieniu odpowiedniej grupy interdyscyplinarnej (matching) oraz objęcia jej opieką w trakcie wypracowywania pomysłu,
– weryfikacji pomysłów w fazie proof of concept, zapewnieniu usług business development, polegających na opracowaniu strategii i analiz rynku,
– świadczeniu profesjonalnych usług z zakresu rozwoju technologii, designu wypracowanego produktu, doradztwa w zakresie praw własności intelektualnej, w zakresie prawa korporacyjnego czy w zakresie controllingu i finansów przez wyspecjalizowany podmiot (Akcelerator),
– prowadzenie przez Akcelerator weryfikacji technologicznej i biznesowej proponowanych rozwiązań.

Grupy beneficjentów: Państwowa jednostka organizacyjna Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Agencja wykonawcza w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146), powołana do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.

4. Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych
Grupy beneficjentów: beneficjent projektu pozakonkursowego – jednostka administracji publicznej, której zadaniem będzie przede wszystkim opracowanie szczegółowej tematyki kampanii edukacyjnoinformacyjnych oraz wybór najbardziej efektywnej koncepcji ich realizacji przez wykonawcę lub wykonawców (np. domy mediowe, agencje reklamowe) wybranych w procedurze konkurencyjnej, opartej o przejrzyste i obiektywne kryteria.

Dofinansowanie projektów informatycznych w ramach funduszy unijnych będzie również możliwe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

OŚ  IX INFRASTRUKTURA PUBLICZNA

9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych

Typy projektów
1. Rozwój e-usług publicznych (A2C),
2. Rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych,
3. Rozwój infrastruktury informatycznej niezbędnej dla funkcjonowania e-usług publicznych (informatyzacja procesów front i back-office w tym rozwój aplikacji i systemów bazodanowych, służących poprawie efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów itp.) oraz instytucji publicznych z klientami, zapewnienie bezpieczeństwa
teleinformatycznego,
4. Digitalizacja zasobów kulturowych, naukowych oraz zapewnienie powszechnego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów –digitalizowane zasoby powinny być udostępnienie w sposób otwarty i dający możliwość ponownego wykorzystania. Utrwalenie zasobów kultury w postaci cyfrowej ma służyć zwiększeniu ich dostępności. By zapobiec powielaniu się zbiorów należy skupić się na digitalizacji nośników źródłowych, ograniczy to ryzyko wielokrotnej digitalizacji. Projekty realizowane w przedmiotowym zakresie powinny dotyczyć zasobów kultury z uregulowanymi prawami autorskimi.

Typy wnioskodawcy
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
– jednostki organizacyjne jst,
– jednostki sektora finansów publicznych,
– organizacje pozarządowe,
– instytucje kultury.