Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

„Poprawa standardu oraz rozszerzenia zakresu świadczonych usług Spółki Ekologia Fair Play w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi”

Opis projektu usług świadczonych przez Spółkę Ekologia Fair Play 

Przeczytaj opis innego projektu: Produkcja unikatowego produktu Pomorza Zachodniego opartego na wyjątkowej ekologicznej recepturze

Beneficjent:

Ekologia Fair Play Plewko-Grzegorczyk S.C.

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4 Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami.

Opis projektu :

Projekt polegał na przygotowaniu i realizacji inwestycji mającej na celu rozszerzenie katalogu usług świadczonych przez Spółkę Ekologia Fair Play w dziedzinie gospodarki odpadami przemysłowymi niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne. W wyniku realizacji projektu utworzone zostały: punkt neutralizacji odpadów płynnych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, punkt unieszkodliwiania opakowań zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi w celu poddania ich procesom odzysku bądź recyklingu, zakupiona została instalacja do przetwarzania odpadów sztucznych. Wykonano również roboty budowlane związane z modernizacją budynku hali magazynowej w której inwestor prowadzi działalność.

Całkowita wartość inwestycji: 1 437 104,70 zł
Wysokość dofinansowania: 806 958,38 zł

 

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski