Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Ogłoszono nabór wniosków z Funduszy Norweskich i EOG w ramach działania „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”

Pierwszy kwartał 2020 roku to czas naboru wniosków w ramach Funduszy Norweskich i EOG. Właśnie uruchomiono III edycję Programu „KULTURA”, w którym łączny budżet wynosi 56 671 000 EUR. Dofinansowanie (do 85% kosztów kwalifikowanych) można uzyskać w dwóch poddziałaniach:

→ 1.1. Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego.

→ 1.2. Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego.

 

Celem Programu jest poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej zarówno w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego, jak i w zakresie infrastruktury kulturalnej.

 

W ramach DZIAŁANIA nr 1 będzie można wdrażać:

Projekty dotyczące zachowania dziedzictwa kulturowego (Poddziałanie 1.1: Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego) – dotyczy zabytków wpisanych do rejestru zabytków prowadzonych przez Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków.

Projekty dotyczące budowy i rozbudowy nie zabytkowej infrastruktury kultury (Poddziałanie 1.2: Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego) – dotyczy infrastruktury niewpisanej do rejestru zabytków prowadzonych przez Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków.

 

Rozpoczęcie naboru wniosków:

16 stycznia 2020

Zakończenie naboru wniosków:

16 marca 2020

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie w konkursie:

56 671 000 EUR przy kursie 1 euro = 4,3166 zł

Finansowanie projektów:

 • poziom dofinansowania ze środków Programu – do 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu,
 • wymagany finansowy wkład własny – co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • minimalna wartość dofinansowania wynosi 500 000 euro,
 • maksymalna wartość dofinansowania wynosi 3 500 000 euro.

 

UWAGA: W przypadku NGO 50% wkładu własnego może mieć formę wkładu niepieniężnego (wolontariat). Wartość pracy wolontariusza jest obliczana na podstawie stawki jednostkowej (1 godzina pracy wolontariusza) równej 1/168 minimalnego wynagrodzenia, tj. 1/168*2450PLN = 14,58 PLN za 1 godzinę pracy wolontariusza.

 

Typ beneficjenta:

 • publiczne instytucje kultury,
 • archiwa państwowe,
 • publiczne szkoły artystyczne i publiczne uczelnie artystyczne,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe aktywne na polu kultury,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii.

Na co można aplikować?

Każdy projekt realizowany w ramach naboru:

 • musi składać się z obowiązkowych działań infrastrukturalnych i obowiązkowych działań miękkich,
 • może (ale nie musi) zawierać nieobowiązkowe działania miękkie.

Działania projektowe muszą być zakończone najpóźniej w dn. 30 kwietnia 2024r.

Ważne!

Projekty złożone w ramach naboru muszą:

– tworzyć nowe miejsca pracy (jako rezultat projektu),

– oferować szkolenia związane z zakresem projektu, w tym – między innymi – szkolenia zawodowe, szkolenia związane z przedsiębiorczością kulturalną, czy zarządzaniem dziedzictwem kulturowym (szkolenia muszą być realizowane w trakcie projektu),

– proponować rozwiązania efektywne energetycznie.

Powyższe elementy obowiązkowe projektów podlegają ocenie. Niespełnienie choćby jednego z nich powoduje negatywny wynik oceny (odrzucenie projektu).

 

Priorytetowo (co oznacza dodatkowe punkty na etapie oceny merytorycznej) traktowane będą projekty, które:

– są wyraźnie poświęcone wymiarowi lokalnemu, oznacza to priorytetowe traktowanie:

 • budynków/miejsc wpisanych do gminnej ewidencji zabytków,
 • budynków/miejsc ważnych dla społeczności lokalnej (o znacznej wartości dla społeczności lokalnej i mających potencjał, aby stać się miejscem integracji lokalnej),
 • projektów konsultowanych ze społecznościami lokalnymi (poprzez włączenie mieszkańców i organizacji pozarządowych na etapie tworzenia projektu),
 • wykazujących duże zapotrzebowanie na ofertę edukacyjną i kulturalną realizowaną po zakończeniu projektu (na podstawie badań zewnętrznych),

– dotyczą  ochrony zdegradowanych zabytków (tylko w przypadku Poddziałania 1.1.)

– wykorzystają w nowy sposób powierzchnię na cele działalności kulturalnej (poprzez renowację/modernizację przestrzeni, która nie była wcześniej wykorzystywana do celów kulturalnych -lub w ogóle nie była wykorzystywana -i nadanie jej nowego przeznaczenia)

– pobudzą przedsiębiorczość (głównie poprzez profesjonalizację kadry zarządzającej lub nawiązanie współpracy między sektorem kultury a sektorem kreatywnym)

– będą promować różnorodność kulturową poprzez np. promocję mniejszości etnicznych i narodowych

– przyczynią się do współpracy z Państwami-Darczyńcami.

 

 

#NajdaConsulting #PotęgujemyRozwój

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski