Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Referencje

WYKAZ PROJEKTÓW, KTÓRE PRZYGOTOWAŁA FIRMA NAJDACONSULTING I KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO; JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JST
Lp.INWESTORRODZAJ
INWESTYCJI
PROGRAM DOFINANSOWANIAWARTOŚĆ
INWESTYCJI
WARTOŚĆ DOTACJI
203. Gmina Międzyzdroje, woj. zachodniopomorskie Gmina Międzyzdroje 4.9Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjałyRegionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych 7 573 123,32 3 476 063,60
202. Centrum Kultury 105 w Koszalinie, woj. zachodniopomorskie Referencje Centrum Kultury 105 Koszalin interregPark rekreacyjno-kulturowy w Neubrandenburgu i KoszalinieProgram Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 3 279 424,19 EUR 2 790 000,00 EUR
201. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Międzyzdrojach, woj. zachodniopomorskiereferencje ZWiK Międzyzdroje POIŚ 2.3Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji MiędzyzdrojeProgram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 62 920 159,73 32 655 165,10
200. Gmina Miasto Stargard, woj. zachodniopomorskieGM Stargard RPO 2.6Modernizacja energetyczna obiektów edukacyjnychRegionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 4 198 812,13 3 568 990,24
199. Powiat Choszczno, woj. zachodniopomorskiePowiat Choszczno RPO 9.8Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół nr 1 w ChoszcznieRegionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego 3 190 075,30 2 711 564,00
198. Powiat Choszczno, woj. zachodniopomorskiePowiat Choszczno RPO 9.8Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół nr 2 ChoszcznieRegionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego 5 176 066,68 4 399 656,67
197. Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja, woj. zachodniopomorskieZakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł 3 219 411,84 1 225 194,66
196. Gmina Kołbaskowo, woj. zachodniopomorskieGmina Kołbaskowo RPO 2.10Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. SmolęcinRegionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł 4 349 998,32 1 620 643,03
195. Powiat Drawski, woj. zachodniopomorskieZwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na wybranych budynkach użyteczności publicznej Powiatu DrawskiegoRegionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł 1 151 198,03 828 862,58
194. Gmina Resko, woj. zachodniopomorskiereferencje Gmina Resko rpo 4.1Dziedzictwo Borków – prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie ReskoRegionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1 Dziedzictwo narodowe 3 233 981,33 2 748 884,11
193. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, woj. zachodniopomorskieRZGW Szczecin 5.7Modernizacja oznakowania nawigacyjnego szlaków żeglownych na śródlądowych drogach wodnych Szczecińskiego Węzła Wodnego wraz ze sprzętem do obsługiRegionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.7 Budowa, rozbudowa lub modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury szlaków żeglownych, utrzymanie dróg wodnych prowadzących do portów, monitoring dróg wodnych, w tym związany z systemami zarządzania ruchem 860 130,00 730 594,42
192. Powiat Drawski, woj. zachodniopomorskiePowiat Drawski RPO 2.5Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w DarskowieRegionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej 2248707,33 1911401,23
191. Powiat Drawski, woj. zachodniopomorskiePowiat Drawski RPO 8.9Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiegoRegionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych4 456 990,003 788 441,49
190. Gmina Miejska Wałcz, woj. zachodniopomorskieGmina Miejska Wałcz – kilka programówMetalowa dźwignie region – rozwój gospodarczy obszaru powiatu wałeckiego poprzez realizację Kontraktu SamorządowegoRegionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-202015 521 060,53 13 615 308,76
189. Powiat Goleniowski, woj. zachodniopomorskiePowiat Goleniowski RPO 9.9Kompleksowa termomodernizacja i doposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. ks. J.Poniatowskiego 21 w NowogardzieRegionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych 5 277 278,82 3 240 679,75
188. Powiat Drawski , woj. zachodniopomorskiePowiat Drawski RPO 9.9Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiegoRegionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych 1 671 021,42 1 402 373,67
187. Gmina Miasto Szczecin , woj. zachodniopomorskieGmina Miasto Szczecin 2.1Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturąRegionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu 9 779 373,00 8 312 467,05
186. Gmina Miasto Szczecin , woj. zachodniopomorskieGmina Miasto Szczecin 2.1Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka IRegionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu 8 699 094,00 6 418 778,40
185. Gmina Rewal, woj. zachodniopomorskie„Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej kolei wąskotorowej w Gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu”Projekt indywidualny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Poddziałanie 5.1.1 Infrastruktura turystyki
40 931 187,0015 446 031,51
184. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., woj. zachodniopomorskiereferencje MPGK Choszczno POIiŚ 2.3“Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Gminie Choszczno”Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie: 2.3 Gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracjach40 882 027,2420 817 384,33
183. Gmina Międzyzdroje, woj. zachodniopomorskieMiędzyzdroje POIS 2.5, RPO 4.9“Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach”.Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego6 049 809,605 142 338,16
182. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, woj. zachodniopomorskiereferencje komenda“Regionalny system prewencji na zagrożenia g wywołane zmianami klimatu KWP w Szczecinie”.Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie: 3.4 Adaptacja do zmian klimatu546 448,33464 481,07
181. Gmina Miejska Wałcz, woj. zachodniopomorskie„Poprawa dostępności i jakości wychowania przedszkolnego na terenie gminy miejskiej Wałcz”.Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie: 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej1 219 216,381 032 463,65
180. Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie„Rozbudowa drogi gminnej nr 252025Z w m. Resko, ul. Stodólna”Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-20193 290 031,601 645 015,80
179. Gmina Choszczno, woj. zachodniopomorskieGmina Choszczno RPO 9.2„Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej „Szansa” w miejscowości Choszczno”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna5 324 349,324 436 874,70
178. Gmina Rewal, woj. zachodniopomorskie„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pobierowie – Gmina Rewal”Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko28 925 613,2410 839 146,61
177. Gmina Międzyzdroje,
woj. zachodniopomorskie
„Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Poddziałanie 5.1.1. Infrastruktura turystyki
22 977 212,869 167 461,14
176. Gmina Kobylanka woj. zachodniopomorskie“Budowa infrastruktury turystyczno – kulturalnej nad jeziorem Miedwie – Gmina Kobylanka”.Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – działanie 3.2 Obszary Podlegające Restrukturyzacji.14 030 000, 0010 522 500,00
175. Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Resko –obszar C i D”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków
12 596 577,009 312 062,93
174. Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie„Budowa infrastruktury drogowej dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś 1. Gospodarka – Innowacje -Technologie – działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej.28 693 217,0310 839 146,61
173. Gmina Wierzchowo,
woj. zachodniopomorskie
„Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości Żabinek i Wierzchowo oraz przebudowa stacji uzdatniania wody dla miejscowości Wierzchowo w gminie Wierzchowo”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków
9 845 089,147 676 930,94
172. Gmina Międzyzdroje, woj. zachodniopomorskie„Przebudowa ulicy Kolejowej C.K. Norwida i Stromej wraz z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej, oświetlenia grodowego”Program Wieloletni pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Województwo Zachodniopomorskie Lista B Drogi Gminne”.8 450 100,003 000 000,00
171. Gmina Golczewo, woj. zachodniopomorskie„Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Golczewo”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków.
7 420 567,334 715 071,53
170. Gmina Miejska Wałcz, woj. zachodniopomorskie„Turystyczne zagospodarowanie nabrzeża jeziora Raduń w Wałczu””Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Poddziałanie 5.1.1. Infrastruktura turystyki
7 451 112,433 696 886,21
169. Gmina Międzyzdroje, woj. zachodniopomorskie„Budowa i przebudowa ulicy Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach”Program Wieloletni pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Województwo Zachodniopomorskie Lista B Drogi Gminne”7 347 300,002 600 000,00
168. Gmina Choszczno, woj. zachodniopomorskie„Turystyczno – rekreacyjne zagospodarowanie terenów wokół jeziora Klukom oraz na Miejskiej Górze w miejscowości Choszczno”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Poddziałanie 5.1.1. Infrastruktura turystyki
6 909 780,243 422 198,68
167. Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie„Budowa wiejskich wodociągów przesyłowo-rozdzielczych w Gminie Resko na odcinkach: Łosośnica-Siwkowice-Taczały, Gardzin-Gazdno, Resko-Policko-Łabuń Wielki, Ługowina-Święciechowo, oraz Komorowo-Luboradz-Słowikowo-Policko-Resko”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 3.2.1 podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
6 467 832,573 976 126,00
166. Gmina Goleniów
woj. zachodniopomorskie
„Otwarte bramy – szlak turystyczny w Mieście Goleniów – etap I”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Poddziałanie 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym
5 545 185,312 600 559,01
165. Gmina Bielice woj. zachodniopomorskie„Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowe Chrapowo, rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielice oraz budowa sieci wodociągowej w Będgoszczy i sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej w obrębach Bielice i Parsów”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 3.2.1 podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
5 359 786,253 261 200,00
164. Gmina Resko,
woj. zachodnio-pomorskie
„Budowa hali sportowej w Resku”Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu5 741 745,101 500 000, 00
163. Gmina Stare Czarnowo
woj. zachodnio-pomorskie
„Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kołbaczu”Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu5 671 946,981 500 000, 00
162. Gmina Miejska Wałcz,
woj. zachodniopomorskie
„Budowa drogi łącznik ul. Południowa-Budowlanych oraz przebudowa skrzyżowania ul. Budowlanych-Wojska Polskiego w Wałczu”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa
4 390 148,66914 608,33
161. Gmina Miasto Stargard Szczeciński,
woj. zachodniopomorskie
„Modernizacja systemu odwadniania terenów inwestycyjnych w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych2 384 569,442 019 176,84
160. Gmina Resko,
woj. zachodniopomorskie
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami w miejscowościach Ługowina i Prusim oraz przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej w mieście Resko”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 3.2.1 podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
2 601 655,451 586 375,00
159. Gmina Bielice,
woj. zachodniopomorskie
„Utworzenie terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bielice”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie Odnowa i rozwój wsi LEADER..
637 398,62246 726,00
158. Gmina Resko,
woj. zachodniopomorskie
„Budowa pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Resko”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 3.2.1 podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej..
2 624 632,791 600 385,00
157. Gmina Międzyzdroje,
woj. zachodniopomorskie
„Rozbudowa ul. Leśnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami”Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój3 747 450,981 873 725,49
156. Gmina Choszczno,
woj. zachodniopomorskie
„Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w gminie Choszczno”Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Osi priorytetowej I- Gospodarka wodno-ściekowa738 000,00510 000,00
155. Wodociągi Rewal Sp. z o.o.
woj. zachodniopomorskie
„Rozbudowa oczyszczalni oraz rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglom. Rewal”Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Osi priorytetowej I- Gospodarka wodno-ściekowa442 800,00306 000,00
154. Gmina Międzyzdroje,
woj. zachodniopomorskie
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni na terenie aglom. Międzyzdroje”Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Osi priorytetowej I- Gospodarka wodno-ściekowa1 058 500,00731 483,74
153. Gmina Resko,
woj. zachodniopomorskie
„Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Resko”Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji57 200,0048 620,00
152. Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Resko wraz ze zjazdem z drogi gminnej”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 3.2.1 podstawowe usługi dla gospodarki wiejskiej328 000,08197 972,00
151. Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie„Budowa oświetlenia hybrydowego w miejscowościach Policko, Łabuń Mały, Łosośniczka, Słowikowo oraz na skrzyżowaniu Starogard-Sosnowo w Gminie Resko”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 3.2.1 podstawowe usługi dla gospodarki wiejskiej640 531,70390 568,00
150. “Wodociągi i Kanalizacje” Sp. z o.o. Gmina Resko,
woj. zachodniopomorskie
„Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Resku i stacji uzdatniania wody w Resku”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 3.2.1 podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
1 654 133,37985 240,00
149. Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie„Budowa oświetlenia hybrydowego w miejscowościach Policko, Łabuń Mały, Łosośniczka, Słowikowo oraz na skrzyżowaniu Starogard-Sosnowo w Gminie Resko”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 3.2.1 podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
640 531,70390 568,00
148. Gmina Resko,
woj. zachodniopomorskie
„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Resko wraz ze zjazdem z drogi gminnej”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 3.2.1 podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
328 000,05197 972,00
147. Gmina Resko,
woj. zachodniopomorskie
„Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Resko”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią2 688 840,082 000 000,00
146. Gmina Resko,
woj. zachodniopomorskie
„Ochrona zasobów naturalnych i podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń w Gminie Resko”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom3 130 660,372 541 425,69
145. Gmina Miejska Wałcz,
woj. zachodniopomorskie
“Platforma cyfrowa e-W@łcz”Dofinansowanie projektów informatycznych ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji1 168 000,00865 500,00
144. Gmina Resko,
woj. zachodniopomorskie
“Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Resko””Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion1 061 100,001 061 100,00
143. Gmina Resko,
woj. zachodniopomorskie
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Resko oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Policko w Gminie Resko”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 321
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w zakresie gospodarki wodno – ściekowej
1 631 062,60982 973,00
142. Gmina Międzyzdroje,
woj. zachodniopomorskie
„Przebudowa i remont drogi gminnej ul. Polnej wraz z remontem i przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej i linii kablowej oraz wymiana lamp oświetleniowych w miejscowości Międzyzdroje – etap I”Program Wieloletni pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój Województwo Zachodniopomorskie Lista B Drogi Gminne”3 007 819,91989 673,06
141. Wspólnota Mieszkaniowa „Zabytek” w Lipianach
woj. zachodniopomorskie
„Renowacja obiektu zabytkowego – budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 29-31 w Lipianach”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych1 000 000,00500 000,00
140. Wspólnota Mieszkaniowa „Wenecja” w Lipianach
woj. zachodniopomorskie
„Remont dachu budynku wielorodzinnego położonego w Lipianach przy ul. Sikorskiego 9, oraz termomodernizacja budynku wielorodzinnego położonego w Lipianach przy ul. Sikorskiego 7b”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych241 019,00120 509,50
139. Wspólnota Mieszkaniowa „Ratusz” w Lipianach
woj. zachodniopomorskie
„Renowacja części wspólnych budynków mieszkalnych położonych w Lipianach przy ul. Plac Wolności 5, 6, 18 i 19, Jedności Narodowej 44 i 46, Mickiewicza 15, Szkolna 15”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych755 138,79344 419,43
138. Gmina Gryfice
woj. zachodniopomorskie
“Przygotowanie do uzbrojenia strefy inwestycyjnej w Gryficach”Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych1 112 535,00945 654,75
137. Gmina Resko
woj. zachodniopomorskie
“Przebudowa i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę oraz odbudowa małego budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu, przyłączami i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Łagiewniki”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi
752 697,86462 724,00
136. Gmina Resko
woj. zachodniopomorskie
“Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Iglice”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi
391 575,05230 447,00
135. Gmina Resko
woj. zachodniopomorskie
“Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych miejscowości letniskowej Stara Dobrzyca wraz z remontem pomostu oraz budynku “Stanica” przy jeziorze Dobrzyca”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi
296 151,20175 310,00
134. Gmina Resko
woj. zachodniopomorskie
“Zagospodarowanie centrum miasta Resko poprzez budowę i modernizację oświetlenia”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi
295 803,98150 287,00
133. Gmina Bielice
woj. zachodniopomorskie
„Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowe Chrapowo oraz modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Bielice”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi
861 467,39500 000,00
132. Gmina Bielice,
woj. zachodniopomorskie
„Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Swochowo”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi
296 362,45181 076,00
131. Gmina Resko
woj. zachodniopomorskie
„Budowa ścieżki edukacji ekologicznej wzdłuż obszaru Natura 2000 „Dorzecze Regi” w Gminie Resko”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Poddziałanie 4.5.1 Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody (w tym NATURA 2000)
1 172 560,30979 842,00
130. Gmina Międzyzdroje,
woj. zachodniopomorskie
„Budowa drogi ul. Ludowa i ul. 1000-lecia Państwa Polskiego do ul. Turystycznej do ul. Pomorskiej, w tym budowa kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego w Międzyzdrojach”Program Wieloletni pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Województwo Zachodniopomorskie Lista B Drogi Gminne”2 670 600,001 335 300,00
129. Gmina Miejska Wałcz,
woj. zachodniopomorskie
„Modernizacja infrastruktury kulturalnej Wału Pomorskiego w Mieście Wałczu”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Poddziałanie 5.2.1 Rozwój o odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej
2 877 720,932 120 790,69
128. Gmina Rewal, woj. zachodniopomorskie„Budowa ścieżki rowerowej Niechorze – Pogorzelica w Gminie Rewal”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Działanie 5.3 Ścieszki rowerowe
2 662 199,001 951 997,25
127. Gmina Miejska Wałcz,
woj. zachodniopomorskie
„Zwiększenie atrakcyjności turystycznej jeziora Raduń oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę sieci ścieżek rowerowych w mieście Wałcz”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Działanie 5.3 Ścieszki rowerowe
2 047 883,491 317 020,10
126. Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie„ Budowa zespołu boisk przy gimnazjum w Resku”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Działanie 7.2 Infrastruktura sportowa
3 286 419,241 777 103,25
125. Gmina Miasto Świnoujście,
woj. zachodniopomorskie
„Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu – szkoła nowoczesna i bezpieczna”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Poddziałanie 7.1.2 Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo ponadgimnazjalne
1 202 237,35512 028,03
124. Gmina Bielice,
woj. zachodniopomorskie
„Przebudowa placu na cele rekreacyjne w miejscowości Chabowo oraz budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Linie”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie „Odnowa i rozwój wsi”
842 621,75500 000,00
123. Gmina Wierzchowo,
woj. zachodniopomorskie
„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Osieku Drawskim wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie „Odnowa i rozwój wsi”
650 185,09399 703,00
122. Gmina Resko
woj. zachodniopomorskie
„Budowa przystani kajakowych nad rzeką Regą w Resku”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie „Odnowa i rozwój wsi”
709 872,74436 397,00
121. Centrum Kultury w Resku,
woj. zachodniopomorskie
„Remont świetlicy wiejskiej oraz budowa placu zabaw dla dzieci w Lubieniu Dolnym”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie „Odnowa i rozwój wsi”
479 233,76294 610,00
120. Gmina Międzyzdroje,
woj. zachodniopomorskie
„Budowa i przebudowa ulicy Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa
7 375 360,001 500 000,00
119. Gmina Miejska Wałcz,
woj. zachodniopomorskie
„Przebudowa ulic: Kolejowej (na odcinku ul. Południowa-Wojska Polskiego) i Południowej (od torów PKP do byłej
cegielni) w Wałczu”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa
3 410 444,311 152 382,59
118. Miasto i Gmina Wolin
woj. zachodniopomorskie
„Budowa i wyposażenie Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wolinie”Projekt dofinansowany w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2005 – 2006 w roku budżetowym 26, w wysokości 100 000 zł.1 279 565,80 100 000, 00
117. Gmina Stare Czarnowo
woj. zachodnio-pomorskie
„I etap modernizacji boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kołbaczu”Projekt dofinansowany w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2005 – 2006 w roku budżetowym 2006272 565,47100 000, 00
116. Gmina Kalisz Pomorski
woj. zachodnio-pomorskie
„Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Poźrzadło Wielkie”Sektorowy Program Operacyjny “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”- działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.325 695, 00213 570, 00
115. Gmina Kalisz Pomorski,
woj. zachodnio-pomorskie
“Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Cybowo”.
“Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Studnia”.
Sektorowy Program Operacyjny “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”- działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.1) 248 442, 00 2) 369 613, 001) 162 912, 00 2) 130 504, 00
114. Gmina Resko woj. zachodniopomorskie“Modernizacja świetlicy z kawiarenką internetową w Ługowinie”,
“Modernizacja świetlicy z kawiarenką internetową oraz budowa placu zabaw dla dzieci w Gardzinie”,
“Modernizacja świetlicy z kawiarenką internetową oraz budowa placu zabaw dla dzieci w Dorowie”.
Sektorowy Program Operacyjny “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”- działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.1) 400 616, 00 2) 286 072, 00 3) 456 730, 001) 262 777,00 2) 178 240,00 3) 299 572,00
113. Gmina Bielice
woj. zachodniopomorskie
„Budowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół w Bielicach”.Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – działanie 3.5.1 Lokalna Infrastruktura Społeczna.606 798, 55455 097,00
112. Gmina Kobylanka woj. zachodniopomorskie„Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym, wykonanie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, c.o, wentylacją mechaniczną w szkole podstawowej w Kunowie gmina Kobylanka”.SAPARD
– działanie 4.3- publiczna infrastruktura turystyczna na obszarach wiejskich.
698 603, 20130 000,00
111. Gmina Kobylanka woj. zachodniopomorskie„Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej w Reptowie i Kobylance gmina Kobylanka”.SAPARD- działanie 3 – rozwój obszarów wiejskich.2 660 000, 001 330 000,00
110. Gmina Kalisz Pomorski
woj. zachodniopomorskie
„Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bralin”..Sektorowy Program operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” – działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie o ochrona dziedzictwa kulturowego..323 722, 00227 756,00
109. Gmina Resko woj.zachodniopomorskie„Budowa przystani kajakowej na rzece Redze oraz modernizacja biblioteki publicznej w Resku”.Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” – działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego521 273,00
417 018,00
108. Miasto i Gmina Resko
woj. zachodniopomorskie
„Przebudowa ulicy dojazdowej im. B. Prusa do Gimnazjum w Resku”.Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – działanie 3.1 Obszary Wiejskie.706 736, 38577 011,97
107. Miasto i Gmina Słubice
Miasto i Gmina Cybinka
Miasto i Gmina Rzepin
Miasto i Gmina Ośno Lubuskie
Gmina Górzyca
woj. Lubuskie
“Wrota Słubickie – wdrożenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w powiecie słubickim”..Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.1 771 290, 001 328 467,50
106. Gmina Banie woj. zachodniopomorskie„ Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach w zakresie ulic: Baniewickiej, Dworcowej, Gryfińskiej, części ulicy Targowej i w miejscowości Tywica oraz przebudowa Oczyszczalni ścieków w Baniach”.Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków13 778 871,298 891 075,22
105. Gmina Choszczno, woj. zachodniopomorskie„Modernizacja dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych”.Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich5 293 680,103 999 232,76
104. Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie„Gminne Centrum Aktywności Lokalnej – Rynek w Resku”.Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich5 705 882,353 999 999,89
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, STOWARZYSZENIA, INSTYTUCJE KULTURY, KOŚCIOŁY I ZWIĄZKI WYZNANIOWE, INNE
Lp.INWESTORRODZAJ

INWESTYCJI

PROGRAM DOFINANSOWANIAWARTOŚĆ

INWESTYCJI

WARTOŚĆ DOTACJI
103. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w SławnieRewitalizacja kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w SławnieRegionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1 Dziedzictwo narodowe2 982 574,612 535 188,40
102. Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w GryficachZachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remont i konserwację kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w GryficachRegionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1 Dziedzictwo narodowe3 034 801,142 579 580,91
101. Parafia pw. Św. Jakuba Apostoła w SzczecinieRekonstrukcja gotyckiego stylu świątyni poprzez renowację z przebudową, rozbudową i nadbudową północnej części Katedry Św. Jakuba Apostoła w SzczecinieRegionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1 Dziedzictwo narodowe3 649 399,992 999 989,97
100. Parafia Rzymsko – Katolickap.w. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie„Prace renowacyjne i konserwatorskie we wnętrzu zabytkowej Katedry p.w. św.Jakuba w Szczecinie”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego naobszarze metropolitalnym1 995 402,341 496 551,75
99. Parafia Rzymsko – Katolickap.w. Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie„Renowacja wnętrza XIV – wiecznego kościoła pw. św. Jana Ewangelisty ostatnim etapem prac konserwatorskich unikatowego szczecińskiego zabytku”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego naobszarze metropolitalnym4 399 252,163 299 439,12
98. Muzeum Narodowe w Szczecinie„Budowa Pawilonu wystawowego służącego celom „Centrum Dialogu Przełomy”Projekt indywidualny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013Poddziałanie 6.2.1Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym24 198 947,3214 691 958,26
97. Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie„Centrum Współpracy Nauki i Gospodarki”Projekt indywidualny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013Poddziałanie 1.2.1Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu2 500 000,001 828 687,50
96. Parafia Rzymsko – Katolickap.w. Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie„Podniesienie atrakcyjności historycznej XIV-wiecznego kościoła p.w. św. Jana Ewangelisty w Szczecinie jako unikatowego zabytku na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego”Projekt indywidualny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013Poddziałanie 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym4 000 000,002 976 210,00
95. Parafia Rzymsko – Katolickap.w. Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie„Ostatni etap remontu dachu kościoła p.w. Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie”Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Dziedzictwo Kulturowe” Priorytet 1 „Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych”1 762 760,00900 000,00
94. Parafia Rzymsko – Katolickap.w. Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie„II etap remontu dachu kościoła p.w. Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie”Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Dziedzictwo Kulturowe” Priorytet 1 „Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych”655 288, 30600 000, 00
93. Zrzeszenie Studentów Polskich
ul. Ordynacka 9
00 – 364 Warszawa
“Spotkania Euroregionalne – 36 Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej FAMA w Świnoujściu”.Program INTERREG III A Województwo Zachodniopomorskie – Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia.725 110, 24362 555,12
92. Kolegiata pw. N.M.P. Królowej Świata w Stargardzie„Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko – restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie pw. N.M.P. Królowej Świata w Stargardzie”Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.2 Ochrona zabytków20 773 859,9817 604 596,05
91. Kościół Chrześcijan Baptystów w RP Zbór w Szczecinie„ Międzynarodowe Centrum Kulturalno-Kongresowe przy ul. Stoisława 4 – rewitalizacja Kościoła Baptystów w Szczecinie”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich4 468 782,772 904 708,75
90. Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Parlinie„ Remont 2 zabytkowych kościołów filialnych w Łęczycy i Białuniu, Parafia Parlino koło Stargardu”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1 Dziedzictwo kulturowe1 261 852,551 072 574,59
MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA
Lp.INWESTORRODZAJ

INWESTYCJI

PROGRAM DOFINANSOWANIAWARTOŚĆ

INWESTYCJI

WARTOŚĆ DOTACJI
89. G + K Steelcon Sp. z o.o.“Wzrost konkurencyjności G + K Steelcon Sp. z o.o. w zakresie usług spawalniczych przy budowie jednostek pływających”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji1 393 405,50509 782,50
88. Phoenix Poland Sp. z o.o. Sp. k.„Wdrożenie innowacyjnych usług przez przedsiębiorstwo Phoenix Poland
Sp. z o.o. Sp. k. w sektorze budownictwa okrętowego”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji878 835,00392 975,00
87. Kilwater Sp. z o.o. Sp. k.„Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie systemów rurarskich na statkach przez Kilwater Sp. z o.o. Sp. k.Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji1 185 597,00530 145,00
86. Mac Drew Sp. z o.o.„Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w zakładzie produkcyjnym przedsiębiorstwa MAC DREW Sp. z o. o.”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł1 037 907,21711 302,95
85. Fundacja Dzieło Św. Jakuba, woj. zachodniopomorskie“Utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Korytowie”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna5 012 004,002 999 460,28
84. Mars Most Brdowski sp. z o.o. woj. zachodniopomorskie“Połączenie mostowo – drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.3 Schemat B Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów postoczniowych (Szczecin)39 068 550,0032 299 617,50
83. Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o.“Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku biurowego SARL w Stargardzie przy ul. Pierwszej Brygady 35”Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego1 819 846,50643 103,00
82. Enea Operator Sp. z o.o.“Projekt pilotażowy ograniczenia start mocy w użytkowanych i nowo instalowanych transformatorach SN/nn (…)”Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych183 750,0093 000,00
81. GLOBAL RA Spółka z o. o. woj. zachodniopomorskie“Innowacyjna technologia wytwarzania i dystrybucji energii cieplnej w oparciu o Gazowe Pompy Ciepła GHP w obiekcie “Laola”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie10 778 510,593 697 730,10
80. Hoker S.C. Artur Kałużny, Rafał Kaczmarek, woj. zachodniopomorskie“Wdrożenie opatentowanych rozwiązań w innowacyjnej linii do produkcji piwa w regionalnym minibrowarze”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013,Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie4 956 169,812 129 400,00
79. Agencja Finansowa Karol Tomczak woj. zachodniopomorskie“Rozwój usług pralniczych dla klientów indywidualnych i masowych w firmie Agencja Finansowa Karol Tomczak w miejscowości Międzyzdroje poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia”Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – PO RYBY w ramach środka 4.1 i działania „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”.548 444,70160 000,00
78. Agencja Finansowa Karol Tomczak woj. zachodniopomorskie“Rozwój działalności gospodarczej firmy Agencja Finansowa Karol Tomczak o usługi hotelarskie w miejscowości Międzyzdroje poprzez zakup wyposażenia”Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – PO RYBY w ramach środka 4.1 i działania „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”.458 361,35149 000,00
77. Hotel i Restauracja AURORA Sp. z o.o. woj. zachodniopomorskie“Wzrost konkurencyjności Hotelu i Restauracji Aurora Spółka z o.o. Poprzez zabudowę tarasu restauracji oraz zakup i montaż reklamy świetlnej na dach restauracji i ścianie hotelu w miejscowości Międzyzdroje”Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – PO RYBY w ramach środka 4.1 i działania „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”.1 389 900,0084 474,01
76. Hotel i Restauracja AURORA Sp. z o.o. woj. zachodniopomorskie“Budowa pawilonu szkoleniowego wraz z zapleczem gastronomicznym oraz budowa boiska treningowego do tenisa, boiska do badmintona, mega szachów, minigolfa wraz z zagospodarowaniem terenu w Międzyzdrojach przy ul. Bohaterów Warszawy 17 na działce nr ewid.214”Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – PO RYBY w ramach środka 4.1 i działania „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”.615 000,00160 000,00
75. Hotel i Restauracja AURORA Sp. z o.o. woj. zachodniopomorskie“Dywersyfikacja oferty Hotelu i Restauracji Aurora Spółka z o.o. Poprzez powiększenie pomieszczenia pizzerii, wykonanie basenu – brodzika ze strefą zabawy dla dzieci na terenie SPA w miejscowości Międzyzdroje”Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – PO RYBY w ramach środka 4.1 i działania „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”.1 236 150,00160 000,00
74. Firma Andrzej Gnitecki ANTECKI woj. zachodniopomorskie“Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Andrzej Gnitecki ANTECKI o uslugi związane z zakwaterowaniem poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku w miejscowości Międzyzdroje”Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – PO RYBY w ramach środka 4.1 i działania „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”.836 173,20160 000,00
73. Brunn Lebdowicz Spółka jawna woj. zachodniopomorskie“Budowa budynku niemieszkalnego związanego z prowadzeniem działalności w zakresie edukacji wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie 312 “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw2 687 833,00300 000,00
72. Dental Plus Med. woj. zachodniopomorskie“Wdrożenie przez firmę Dental Plus Med innowacyjnej technologii protetycznej”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie145 152,0087 091,20
71. Opieka Janusz; Usługi Transportowe Leśne „PROMEX”
woj. zachodniopomorskie
“Wdrożenie innowacyjnej technologii pozyskiwania drewna oraz produkcji granulatu z łodyg kukurydzy oraz trocin.”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie3 697 730,101 803 770,76
70. P.H. Centrum Rehabilitacyjno Ortopedyczno Stomatologiczne Michał Płatek woj. zachodniopomorskie“Wdrożenie innowacyjnego aparatu RTG w technologii wiązki stożkowej przez firmę P.H. Centrum Rehabilitacyjno Ortopedyczno Stomatologiczne Michał Płatek”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie268 800,00149 333,33
69. Hoker S.C. Artur Kałużny, Rafał Kaczmarek, woj. zachodniopomorskie“„Wzrost konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstwa Hoker S.C. dzięki inwestycji w minibrowar restauracyjny”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013,Poddziałanie 1.1.2 „Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa”4 813 131,482 000 000,00
68. GSG Akademia Rozwoju Sp. z o.o., woj. pomorskieZostań StoczniowcemProgram Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy1 667 245,34 1 583 883,06
67. FIRMA BUDOWLANA SZUBERT Sp. z o.o. , woj. zachodniopomorskieWdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji piwa i chleba w regionalnym minibrowarzeRegionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji 9 066 865,86 3 317 146,04
66. POLBIT BARTOSZ POLENDER , woj. zachodniopomorskieWdrożenie autorskich rozwiązań w zakresie systematyzacji i automatycznego wspomagania sprzedaży sprzętu ITRegionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji 5 231 511,54 1 913 967,63
65. SCANWIR Łukasz Wojtkun Rafał Pankowski Spółka Jawna, woj. zachodniopomorskieWprowadzenie na rynek zindywidualizowanych narzędzi mechanicznych dla przemysłu przetwórczego przez przedsiębiorstwo SCANWIR Łukasz Wojtkun Rafał Pankowski Spółka JawnaRegionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji 4 666 940,60 1 707 417,27
64. Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne “Gotech” Sp. z o.o. , woj. zachodniopomorskieWdrożenie innowacji w ramach budowy zakładu innowacji technologicznych wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym CzarnowieRegionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji 12 414 070,20 3 532 459,00
63. Tropicoco Sp. z o.o., woj. zachodniopomorskieBudowa największego i najnowocześniejszego aquaparku nad Morzem Bałtyckim – I etapRegionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji 14 145 000,00 4 000 000,00
62. Cezary Mazur „HYDRO-FLEX”, woj. zachodniopomorskieWprowadzenie na rynek innowacyjnych rozwiązań z branży metalowo – maszynowej przez firmę Cezary Mazur „Hydro – FlexRegionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 9 781 570,45 999 991,80
61. „MALMS” Mariusz Letkomiller , woj. zachodniopomorskieWprowadzenie na rynek nowej generacji kołnierzy stalowych w wyniku rozbudowy zakładu firmy „MALMS” w ChoszcznieRegionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy 3 926 979,16 1 755 966,28
60. Pro-Trailer Sp. z o. o. , woj. zachodniopomorskieBudowa i wyposażenie innowacyjnej fabryki przyczep firmy Pro-Trailer Sp. z o.o.Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy 16 745 466,00 7 487 810,00
59. PKS Złocieniec Sp. zoo , woj. zachodniopomorskieStworzenie zintegrowanego, niskoemisyjnego systemu publicznej komunikacji miejskiej na obszarze Strefy CentralnerjRegionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych 7 712 100,00 5 329 500,00
58. Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. , woj. zachodniopomorskieKompleksowa modernizacja energetyczna budynku biurowego SARL w Stargardzie przy ul. Pierwszej Brygady 35Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 1 819 846,50 643 103,00
57. Fabryka Domów Mobilnych i Szkieletowych „Lark Leisure Homes” Spółka z o.o., woj. zachodniopomorskie„Produkcja innowacyjnych na skalę światową domów mobilnych i szkieletowych”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia6 575 775,002 940 387,00
56. Dzieło Św. Jakuba Sp. z o.o., woj. zachodniopomorskie„Utworzenie Zakładu Przetwórstwa Rolno-Spożywczego w Korytowie, Gmina Choszczno”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia9 330 484,008 022 081,82
55. Flash Butrym sp.j., woj. zachodniopomorskie„Realizacja strategii ekspansji na rynek Czarnogóry przez firmę Flash Butrym sp.j.”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw191 404,00124 848,89
54. Mac Drew Sp. z o.o. , woj. zachodniopomorskieWdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wsporników do palet w przedsiębiorstwie MAC DREW Sp. z .o.o.Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia Regionalnego 6 189 000,00 3 404 000,00
53. Hullkon Tomasz Szczepanik,woj. zachodniopomorskie„Hala Nehringa – Fotowoltaika, planowanej do zabudowy na dachu hali zlokalizowanej przy ul. Nehringa 73 w Szczecinie”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii742 403,40513 043,00
52. GSG Akademia Rozwoju Sp. z o.o.,woj. pomorskie„Zostań spawaczem – pracuj w branży konstrukcji stalowych!”Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy999 992,50949 650,50
51. Bilfinger Mars Offshore sp. z o.o,woj. zachodniopomorskiePrace rozwojowe nad demonstratorem standardowego Jacketa wykorzystywanego jako fundament w morskiej energetyce wiatrowejProgram Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 1.1.2 Prace B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.20 055 204,558 022 081,82
50. Mechatronic Engineering Sp. z o.o.,woj. zachodniopomorskie„Utworzenie zakładu produkcyjnego urządzeń do montażu powierzchniowego podzespołów elektronicznych SMD na terenie Parku Regionalnego w Gryfinie”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji3 027 645,001 941 467,30
49. Fabryka Maszyn Budowlanych „Bumar-Hydroma” Spółka Akcyjna,woj. zachodniopomorskie„Przebudowa i wyposażenie innowacyjnej fabryki cylindrów hydraulicznych firmy FMB Baumar Hydroma S.A. w Szczecinie”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji10 981 586,464 000 000,00
48. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Stargardzie Szczecińskim,
woj. zachodniopomorskie
“Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim”.Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś 1. Gospodarka – Innowacje -Technologie – działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej.35 756 815,8614 468 159,14
47. Flash Butrym Sp. j.woj. zachodniopomorskie“Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji urządzeń scenicznych przez Flash-Butrym Sp. J.”Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”13 488 100,005 389 300,00
46. Bilfinger Crist Offshore Sp. z o.o.woj. zachodniopomorskie„Kompetentni w swoim fachu”Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy1 954 780,451 944 754,55
45. Firma NajdaConsulting z siedzibą w Szczecinie,woj. zachodniopomorskie„Od stażysty do specjalisty”Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy1 966 368,551 966 368,55
44. Promenada Sp. z o.o.woj. zachodniopomorskie„Budowa Galerii w Międzyzdrojach. Budynek Usługowy: Handlowo-Gastronomiczny wraz z punktem ratownictwa i pomocy medycznej oraz punktem doradczo -szkoleniowym”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 5.5.2. Inicjatywa JESSICA21 000 000,0012 600 000,00
43. WIDOK Kacprzak sp. z o.o. Spółka Komandytowawoj. zachodniopomorskie„Modernizacja i rozbudowa hotelu Widok wraz ze stworzeniem centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowości Wałcz”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 5.5.2. Inicjatywa JESSICA8 600 000,005 260 500,00
42. Michael Krull woj. zachodniopomorskie„Budowa budynku rehabilitacji i odnowy biologicznej”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”3 368 763,00300 000,00
41. ROGALIK Tomasz Gandurski woj. zachodniopomorskie„Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa ROGALIK Tomasz Gandusrki”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”549 163,00223 237,00
40. Piotr Mazurkiewicz woj. zachodniopomorskie„Nadbudowa budynku o funkcji zakwaterowania turystycznego”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”740 319,00300 000,00
39. FOLIOWO Jarosław Kądziela woj. dolnośląskie„Utworzenie pierwszego na obszarze Rudaw Janowickich mninibrowaru restauracyjnego wraz z bazą noclegową”Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Schemat 1.1.D1 Dotacje inwestycyjne dla MŚPzwiększające atrakcyjność turystyczną regionu3 415 246,041 537 001,74
38. Michał Jan Płatek woj. zachodniopomorskie“Rozwój działalności gospodarczej w oparciu o zakupiony innowacyjny sprzęt do pokazów oraz prezentacji kluczem do budowy pozycji konkurencyjnej oraz wzrostu zatrudnienia”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”617 616,00273 589,50
37. O. W. „Młyny” Zofia Błaszczyk woj.zachodniopomorskie“Rozbudowa budynku letniskowego o funkcji zakwaterowania turystycznego”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”643 985,00253 179,00
36. Firma Krystyna Maria Sola woj. zachodniopomorskie„Budowa mola spacerowego w Ustroniu Morskim”Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – PO RYBY w ramach środka 4.1 i działania „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”.1 200 822,06829 836,38
35. Firma „PIRANIA” Figiel, Kałużny Spółka Jawna woj. zachodniopomorskie„Remont i wyposażenie restauracji w Międzyzdrojach”Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – PO RYBY w ramach środka 4.1 i działania „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”.499 294,48172 935,93
34. Firma NajdaConsulting z siedzibą w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie„Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników firmy EkoWodrol Sp. z o.o.”Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie Rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw387 195,25387 195,25
33. Firma NajdaConsulting z siedzibą w Szczecinie,woj. zachodniopomorskie„Nie łykaj jak pelikan – szkolenia z zakresu optymalnego doinwestowania MŚP”Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie Rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw495 224,00429 350,00
32. Firma NajdaConsulting z siedzibą w Szczecinie,woj. zachodniopomorskie„4×4 biznes”Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie Rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw300 200,60270 200,00
31. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Stargardzie Szczecińskim,
woj. zachodniopomorskie
„Budowa kompostowni materiałów zielonych z możliwością zagospodarowaniaosadów ściekowych w miejscowości Łęczyca”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.211 918 172,937 173 657,37
30. Ekologia Fair Play Plewko-Grzegorczyk s.c. woj. zachodniopomorskie„Poprawa standardu oraz rozszerzenia zakresu świadczonych usług Spółki EkologiaFair Play w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami1 725 962,69875 739,37
29. Phoenix Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa„Wprowadzenie na rynek unikatowej w skali świata usługi zautomatyzowanej kontroli parametrów tulei podczas procesu honowania”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020; Działanie 1.5 inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji 3 415 467,06 1 268 914,69
28. Flash-Butrym Spółka JawnaWprowadzenie na rynek nowej generacji maszyn do dymu, baniek i piany przez esz-Butrym Sp. J.Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020; Działanie 1.5 inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji 10 933 327,45 3 999 978,54
27. Navikon SRY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością„Wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi cięcia i ukosowania kształtowników i profili w co najmniej 7 osiach metodą cięcia plazmowego oraz cięcia termicznego zgodnej z wymogami normy EN 1090-2 w klasie EXC4 przez firmę Navikon SRY sp. z o.o. w Świnoujściu”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020; Działanie 1.5 inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji 3 298 983,00 1 072 840,00
26. Hoker S.C. Artur Kałużny, Rafał Kaczmarek, woj. zachodniopomorskie„Centrum Kulturalno-Rozrywkowe„Warzelnia” – renowacja i adaptacjazabytkowego budynku przy ul.Partyzantów 2”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013,Poddziałanie 6.6.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym9 233 017,653 693 207,06
25. Przedsiębiorstwo Budowlane CIROKO Sp. z o.o. w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie„Podniesienie konkurencyjności firmyPrzedsiębiorstwo Budowlane CIROKOSp. z o.o. poprzez zakupoprogramowania wraz z właściwym dojego funkcjonowania sprzętemelektronicznym.”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013,Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa120 042,5949 197,78
24. Usługi Transportowo-Warsztatowe Piotr Tolwaj w Kołobrzegu, woj. zachodniopomorskie„Zwiększenie konkurencyjności firmy Usługi Transportowo-Warsztatowe Piotr Tolwaj poprzez zakup nowoczesnego modułu myjni bezdotykowej”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstw – Schemat B195 185,3695 992,80
23. Aesthetic Med. Prywatne Centrum Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Andrzej Dmytrzak w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie“Rozszerzenie zakresu usług i wzmocnienie konkurencyjności kliniki Aesthetic Med poprzez zakup sprzętu medycznego do zaawansowanych zabiegów w zakresie przewlekłej niewydolności żylnej”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstw – Schemat A333 940,89200 364,53
22. Hotel i Restauracja „Aurora” Sp. z o.o. w Międzyzdrojach, woj. zachodniopomorskie„Wzrost konkurencyjności poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług i produktów w Hotelu Aurora”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa3 493 815,401 718 200,00
21. Przedsiębiorstwo Importowo-Eksportowo_Usługowe “Agrykolex” Spółka z o.o. w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie“Rozbudowa salonu samochodowego SUBARU oraz wprowadzenie innowacyjnych usług lakierniczo-blacharskich”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa5 380 158,602 000 000,00
20. Firma ZUBWIT “Mętlowie” Cezary Mętel i Dariusz Mętel w Resku, woj. zachodniopomorskie„Podniesienie konkurencyjności firmy Zubwit poprzez zakup maszyn budowlanych”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa1 409 100,00 693 000,00
19. Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane „Bewako” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie,woj. zachodniopomorskie„Zakup innowacyjnego urządzenia browarniczego i uruchomienie pierwszego w Szczecinie mini browaru restauracyjnego”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstw – Schemat A1 898 822,521 000 000,00
18. Firma „Cosmedica S.C.” Rafał Kuczyński, Monika Beton w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie„Zakup innowacyjnych urządzeń w celu podniesienia konkurencyjności firmy COSMEDICA S.C.”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstw – Schemat A928 499,00456 638,84
17. Firma NajdaConsulting z siedzibą w Szczecinie,woj. zachodniopomorskie„Strategia Rozwoju Hossa Finance”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.3.1 Specjalistyczne doradztwo dla MSP36 900,0015 000,00
16. Firma NajdaConsulting z siedzibą w Szczecinie,woj. zachodniopomorskie„Rozszerzenie oferowanych usług firmy Najda Consulting – Centrum Obsługi Przedsiębiorców”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstw – Schemat B „Małe dotacje”110 930,6054 556,03
15. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Igor Frulenko w Szczecinie,woj. zachodniopomorskie„Zakup innowacyjnych urządzeń do badań endoskopowych w celu podniesienia konkurencyjności firmy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Igor Frulenko”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstw – Schemat B „Małe dotacje”184 658,00110 794,00
14. Paweł Kosik w Pogorzelicy, woj. zachodniopomorskie“Uruchomienie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, poprzez zakup wyposażenia niezbędnego do uruchomienia lokalu gastronomicznego”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”230 878,0094 622,00
13. Firma ”EURO-DENT” Artur Gliszczyński i Małgorzata Piela Spółka Cywilna w Kołobrzeguwoj. zachodniopomorskie„Inwestycje w powstanie innowacyjnej Kliniki Stomatologiczno-Ortodontycznej w Kołobrzegu przy ulicy Pomorskiej 7”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje”1 377 089,40662 297,40
12. Firma „Estetic” Piotr Jakub Zawodny w Szczecinie,
woj. zachodniopomorskie
„Wzrost konkurencyjności poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług medycyny estetycznej w Salonie Piękności „Estetic”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje”887 551.00427 097,00
11. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Sonomed” w Szczecinie,
woj. zachodniopomorskie
„Zwiększenie konkurencyjności firmy Sonomed poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje”616 320.00369 792,00
10. Firma NajdaConsulting z siedzibą w Szczecinie, ul. Walecznych 23„Wzrost jakości świadczonych usług firmy NajdaConsulting”.Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego –działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.107 116, 00 44 070, 00
9. Lepkowska Małgorzata ul. Górna 8 B74 – 111 Ustronie Morskie,woj. zachodniopomorskie„Wzrost jakości świadczonych usług poprzez inwestycje”.Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego –działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.714 748,20 196 345,00
8. Firma RS Consulting & Trading Sp. z o.o. ul. Zielona 25C/6,
73 – 140 Ińsko
Wzrost konkurencyjności firmy RS Consulting & Trading poprzez inwestycje.Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego –działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.388 086, 20154 114,00
7. Firma CARILLON Wojciech Gołębiowski
Ul. Krucza 5,71 – 747 Szczecin,
woj. zachodniopomorskie
“Rozwój firmy Carillon Wojciech Gołębiowski poprzez inwestycje”.Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego –działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.31 170, 009 774,59
6. Firma Pensjonat “Nenufar” Korebko Elżbieta
ul. Okrzei 4, 78 – 111 Ustronie Morskie,
woj. zachodniopomorskie
“Wprowadzenie usług rehabilitacyjnych i odnowy biologicznej w Pensjonacie Nenufar”.Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego –działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.714 748, 20186 630,00
5. Firma Piekarnia-Cukiernia S.C. ul. IV Dywizji 9A, 78-120 Gościno, woj. zachodniopomorskie“Wzrost konkurencyjności firmy Piekarnia-Cukiernia S.C. poprzez inwestycje”.PHARE 2003, Fundusz Dotacji Inwestycyjnych.223 320, 00 51 145,56
4. D.K. Daniel Kondaszewski Ustronie Morskie, ul. Górna 8d„Wzrost jakości świadczonych usług firmy D.K Daniel Kondaszewski poprzez inwestycje”- przebudowa pensjonatu w Ustroniu Morskim.Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego –działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.195 000, 00126.750,00
3. Firma Rafa Plandeki – Dawid Kuks z siedzibą w Gościnie, ul. Kolejowa 10 woj. zachodniopomorskie„Wzrost zdolności produkcyjnych firmy Rafa – Plandeki poprzez inwestycje”.Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego –działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.427 000, 00151 450,00
2. Firma NajdaConsulting z siedzibą w Szczecinie, ul. Walecznych 23„Wzrost jakości świadczonych usług poprzez inwestycje”.Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego –działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.43 400, 0021 700,00
1. Firma „KAMI” Zakład Produkcji Drzewnej S.C. Mirosław Krajniak, Ryszard Łaszcz, Czesław Waszczeniuk z siedzibą w Dębie, ul. Hołdownicza 17„Zwiększenie zdolności produkcyjnych firmy KAMI poprzez powiększenie parku maszynowego”.PHARE 2002 Fundusz Dotacji Inwestycyjnych.160 000, 0080 000,00