Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Najda Consulting wygrywa prestiżowy przetarg na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu: Remont zabytkowej Kolegiaty pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie

Dotychczasowe doświadczenie i wysokie kompetencje firmy Najda Consulting Sp. z o.o. sp.k. w roli Inżyniera Kontraktu przyniosły efekt w postaci wygrania prestiżowego przetargu. Oferta firmy Najda Consulting Sp. z o.o. sp.k.  wygrała konkurs na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu związanego z pracami konserwatorsko – restauratorskimi w zabytkowej Kolegiacie pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie.

Kolegiata Najświętszej Marii Panny Królowej Świata w Stargardzie – fot. http://www.parafia.stargard.pl

Projekt pn. “Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko – restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie pw. N.M.P. Królowej Świata w Stargardzie” został złożony w ramach procedury pozakonkursowej do VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wartość całkowita projektu brutto wynosi 20 773 859,98 zł, otrzymana dotacja unijna wynosi 17 604 596,05 zł.

Zakres świadczonej usługi Inżyniera Kontraktu przez firmę Najda Consulting Sp. z o.o. sp.k.

Jako firma posiadająca udokumentowane kompetencje w zakresie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu i nadzoru inwestorskiego w obiektach o charakterze zabytkowym i sakralnym zostaliśmy wybrani do pełnienia tej funkcji w przetargu ogłoszonym przez Parafię Rzymskokatolicką pw. NMP Królowej Świata.

O naszym doświadczeniu świadczą m.in. następujące inwestycje, gdzie pełniliśmy rolę Inżyniera Kontraktu:

Katedra pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie –  jeden z najważniejszych zabytków Szczecina

Parafia Rzymsko – Katolicka pw. św. Jana Ewangelisty w Szczecinie

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Gryficach

Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wielkopolskim

  • “Modernizacja i restauracja  katedry pw. Wniebowzięcia NMP w Gorzowie Wielkopolskim”

Zakres świadczonych usług dla projektu: “Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko – restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie pw. N.M.P. Królowej Świata w Stargardzie”:

Usługa Inżyniera Kontraktu będzie obejmowała wykonywanie czynności zarządzania projektem w zakresie obejmującym wykonawstwo robót budowlanych i konserwatorsko – restauracyjnych i odpowiedzialności gwarancyjnej oraz zakup i montaż organów, a w szczególności:
1) zarządzanie procesem inwestycyjnym, a w szczególności organizację, nadzór, koordynację i zakończenie całego procesu inwestycyjnego związanego z realizacją prac konserwatorsko – restauratorskich
2) przygotowanie i przeprowadzenie, przy udziale Zamawiającego, postępowań przetargowych na wybór wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych i konserwatorsko – restauratorskich
3) pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego i koordynowanie czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
4) pełnienie nadzoru konserwatorskiego nad realizacją inwestycji,
5) rozliczenie środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia na roboty budowlane i konserwatorsko – restauracyjne oraz usługi będzie:

1. Wybór wykonawcy na wykonanie i dostarczenie organów
2. Wykonanie robót konserwatorsko – restauratorskich obejmujących :
a) remont elewacji Kolegiaty
b) remont posadzki Kolegiaty
c) remont konserwatorski wystroi malarskich wnętrza
d) remont wewnętrznej instalacji elektrycznej
e) iluminacja Kolegiaty wraz z terenem przykościelnym

Termin realizacji inwestycji – czerwiec 2023 r.


Inwestycja dofinansowana z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Osi Priorytetowej 8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie 8.2 Ochrona zabytków


 

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski