Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO; JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JST

najda-banerek-portfolio-ncnajda-banerki-portfolio-film-nc

Lp.INWESTORRODZAJ INWESTYCJIPROGRAM DOFINANSOWANIAWARTOŚĆ INWESTYCJIWARTOŚĆ DOTACJI
1 Gmina Międzyzdroje, woj. zachodniopomorskie Międzyzdroje POIS 2.5, RPO 4.9 „Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach”Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego 6 049 809,60 5 142 338,16
2 Gmina Miasto Stargard, woj. zachodniopomorskie GM Stargard RPO 2.6 „Modernizacja energetyczna obiektów edukacyjnych”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 4 198 812,13 3 568 990,24
3 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie „Modernizacja oznakowania nawigacyjnego szlaków żeglownych na śródlądowych drogach wodnych Szczecińskiego Węzła Wodnego wraz ze sprzętem do obsługi”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.7 Budowa, rozbudowa lub modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury szlaków żeglownych, utrzymanie dróg wodnych prowadzących do portów, monitoring dróg wodnych, w tym związany z systemami zarządzania ruchem 860 130,00 730 594,42
4 Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Międzyzdrojach, woj. zachodniopomorskie referencje ZWiK Międzyzdroje POIŚ 2.3 „Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 62 920 159,73 32 655 165,10
5 Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie referencje Gmina Resko rpo 4.1 „Dziedzictwo Borków – prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.1 Dziedzictwo kulturowe 3 233 981,33 2 748 884,11
6 Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie referencje komenda „Regionalny system prewencji na zagrożenia środowiskowe wywołane zmianami klimatu KWP w Szczecinie”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu 546 448,33 464 481,07
7 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie, woj. zachodniopomorskiereferencje MPGK Choszczno POIiŚ 2.3 „Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Gminie Choszczno”Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 40 882 027,24 20 817 384,33
8 Gmina Miejska Wałcz, woj. zachodniopomorskie „Poprawa dostępności i jakości wychowania przedszkolnego na terenie gminy miejskiej Wałcz”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej 1 219 216,38 1 032 463,65
9 Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie „Rozbudowa drogi gminnej nr 252025Z w m. Resko, ul. Stodólna”Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 3 290 031,60 1 645 015,80
10 Gmina Choszczno, woj. zachodniopomorskie Gmina Choszczno RPO 9.2 “Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej „Szansa” w miejscowości Choszczno”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna 5 324 349,32 4 436 874,70
11 Gmina Miasto Szczecin, woj. zachodniopomorskie Referencje GM Szczecin – budowa dróg rowerowych ul. 26 Kwietnia “Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu 9 779 373,00 8 312 467,05
12 Gmina Miasto Szczecin, woj. zachodniopomorskie Referencje GM Szczecin – budowa dróg rowerowych ul. Ku Słońcu “Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu 8 699 094,00 6 418 778,40
13 Powiat Drawski, woj. zachodniopomorskie Powiat Drawski RPO 9.9 “Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych 1 671 021,42 1 402 373,67
10 Powiat Goleniowski, woj. zachodniopomorskie Powiat Goleniowski RPO 9.9 “Kompleksowa termomodernizacja i doposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. ks. J.Poniatowskiego 21 w Nowogardzie”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych 5 277 278,82 3 240 679,75
11 Gmina Miejska Wałcz, woj. zachodniopomorskie referencje Gmina Wałcz KS “Metalowa dźwignia regionu – rozwój gospodarczy obszaru powiatu wałeckiego poprzez realizację Kontraktu Samorządowego”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 15 524 060,53 13 615 308,76
12 Powiat Drawski, woj. zachodniopomorskie Powiat Drawski RPO 8.9 „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych 4 456 990,00 3 788 441,49
13 Powiat Drawski, woj. zachodniopomorskie Powiat Drawski RPO 2.5 “Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej 2 248 707,33 1 911 401,23
14 Centrum Kultury 105 w Koszalinie, woj. zachodniopomorskie Referencje Centrum Kultury 105 Koszalin interreg “Park rekreacyjno-kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie”Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska
15 Gmina Międzyzdroje, woj. zachodniopomorskie Międzyzdroje POIS 2.5, RPO 4.9 “Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych 7 573 123,32 3 476 063,60
16Gmina Rewal, woj. zachodniopomorskiepdf_icon

Referencje

 „Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej kolei wąskotorowej w Gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu”Projekt indywidualny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013Poddziałanie 5.1.1 Infrastruktura turystyki 40 931 187,0015 446 031,51
10Gmina Międzyzdroje, woj. zachodniopomorskiepdf_icon

Referencje

 „Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013Poddziałanie 5.1.1. Infrastruktura turystyki22 977 212.869 167 461,14
11Mars Most Brdowski sp. z o.o. woj. zachodniopomorskiepdf_icon

Referencje

 „Połączenie mostowo – drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.3 Schemat B Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów postoczniowych (Szczecin)39 068 550.0032 299 617,50
12Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskiepdf_icon

Referencje

 „Budowa infrastruktury drogowej dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś 1. Gospodarka – Innowacje -Technologie – działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej.28 693 217,0310 839 146,61
13Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Stargardzie Szczecińskim, woj. zachodniopomorskiepdf_icon

Referencje

 “Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim”.Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś 1. Gospodarka – Innowacje -Technologie – działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej.35 756 815,8614 468 159,14
14Gmina Rewal, woj. zachodniopomorskiepdf_icon

Referencje

 „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pobierowie – Gmina Rewal”Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko28 925 613,2417 526 651,80
15Gmina Golczewo, woj. zachodniopomorskiepdf_icon

Referencje

 „Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Golczewo”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków7 420 567,334 715 071,53
16Gmina Wierzchowo, woj. zachodniopomorskiepdf_icon

Referencje

 „Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości Żabinek i Wierzchowo oraz przebudowa stacji uzdatniania wody dla miejscowości Wierzchowo w gminie Wierzchowo”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków9 845 089,147 676 930,94
17Gmina Miejska Wałcz, woj. zachodniopomorskiepdf_icon

Referencje

 „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej jeziora Raduń oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę sieci ścieżek rowerowych w mieście Wałcz”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013Działanie 5.3 Ścieszki rowerowe2 047 883,491 317 020,10
18Gmina Miejska Wałcz, woj. zachodniopomorskiepdf_icon

Referencje

 „Modernizacja infrastruktury kulturalnej Wału Pomorskiego w Mieście Wałczu”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Poddziałanie 5.2.1 Rozwój o odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej2 877 720,932 120 790,69
19Gmina Bielice, woj. zachodniopomorskiepdf_icon

Referencje

 „Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowe Chrapowo, rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielice oraz budowa sieci wodociągowej w Będgoszczy i sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej w obrębach Bielice i Parsów”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie 3.2.1 podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.5 359 786,253 261 200,00
20 Gmina Goleniów, woj. zachodniopomorskie „Otwarte bramy – szlak turystyczny w Mieście Goleniów – etap I”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013Poddziałanie 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym 5 545 185,31 2 600 559,01
21Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie pdf_iconReferencje„Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Resko”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią2 688 840,082 000 000,00
22Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Resko wraz ze zjazdem z drogi gminnej”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 3.2.1 podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej328 000,08197 972,00
23Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie„Budowa oświetlenia hybrydowego w miejscowościach Policko, Łabuń Mały, Łosośniczka, Słowikowo oraz na skrzyżowaniu Starogard-Sosnowo w Gminie Resko”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 3.2.1 podstawowe usługi dla gospodarki wiejskiej640 531,70390 568,00
24Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie“Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Resko”Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion1 061 100,001 061 100,00
25Gmina Resko, Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. woj. zachodniopomorskie„Budowa instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków w Resku i stacji uzdatniania wody w Resku”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 3.2.1 podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej1 654 133,37985 240,00
26Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie„Ochrona zasobów naturalnych i podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń w Gminie Resko”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom3 130 660,372 541 425,69
27Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Resko”Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion1 061 100,001 061 100,00
28Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Resko oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Policko w Gminie Resko”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie 321Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w zakresie gospodarki wodno – ściekowej1 631 062,60982 973,00
29/td>Gmina Międzyzdroje,woj. zachodniopomorskie„Przebudowa i remont drogi gminnej ul. Polnej wraz z remontem i przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej i linii kablowej oraz wymiana lamp oświetleniowych w miejscowości Międzyzdroje – etap I”Program Wieloletni pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój Województwo Zachodniopomorskie Lista B Drogi Gminne”3 007 819,91989 673,06
30Wspólnota Mieszkaniowa „Zabytek” w Lipianach woj. zachodniopomorskie„Renowacja obiektu zabytkowego – budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 29-31 w Lipianach”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych1 000 000,00500 000,00
31Wspólnota Mieszkaniowa „Wenecja” w Lipianach woj. zachodniopomorskie„Remont dachu budynku wielorodzinnego położonego w Lipianach przy ul. Sikorskiego 9, oraz termomodernizacja budynku wielorodzinnego położonego w Lipianach przy ul. Sikorskiego 7b”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych241 019,00120 509,50
32Wspólnota Mieszkaniowa „Ratusz” w Lipianach, woj. zachodniopomorskie„Renowacja części wspólnych budynków mieszkalnych położonych w Lipianach przy ul. Plac Wolności 5, 6, 18 i 19, Jedności Narodowej 44 i 46, Mickiewicza 15, Szkolna 15”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych755 138,79344 419,43
33Gmina Gryfice, woj. zachodniopomorskie„Przygotowanie do uzbrojenia strefy inwestycyjnej w Gryficach”Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych1 112 535,00945 654,75
34Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie„Przebudowa i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę oraz odbudowa małego budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu, przyłączami i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Łagiewniki”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi752 697,86462 724,00
35Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie„Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Iglice”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi391 575,05230 447,00
36Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie„Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych miejscowości letniskowej Stara Dobrzyca wraz z remontem pomostu oraz budynku „Stanica” przy jeziorze Dobrzyca”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi296 151,20175 310,00
37Gmina Resko, woj. zachodniopomorskiepdf_iconReferencje„Budowa ścieżki edukacji ekologicznej wzdłuż obszaru Natura 2000 „Dorzecze Regi” w Gminie Resko”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013Poddziałanie 4.5.1 Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody (w tym NATURA 2000)1 172 560,30979 842,00
38Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie„Zagospodarowanie centrum miasta Resko poprzez budowę i modernizację oświetlenia”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi295 803,98150 287,00
39Gmina Bielice, woj. zachodniopomorskie„Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowe Chrapowo oraz modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Bielice”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi861 467,39500 000,00
40Gmina Międzyzdroje ,woj. zachodniopomorskiepdf_iconReferencje„Budowa drogi ul. Ludowa i ul. 1000-lecia Państwa Polskiego do ul. Turystycznej do ul. Pomorskiej, w tym budowa kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego w Międzyzdrojach”Program Wieloletni pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Województwo Zachodniopomorskie Lista B Drogi Gminne”2 670 600,001 335 300,00
33Gmina Miejska Wałcz, woj. zachodniopomorskiepdf_iconReferencje„Modernizacja infrastruktury kulturalnej Wału Pomorskiego w Mieście Wałczu”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Poddziałanie 5.2.1 Rozwój o odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej2 877 720,932 120 790,69
34Gmina Miejska Wałcz, woj. zachodniopomorskiepdf_iconReferencje„Budowa drogi łącznik ul. Południowa-Budowlanych oraz przebudowa skrzyżowania ul. Budowlanych-Wojska Polskiego w Wałczu”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa4 390 148,66914 608,33
35Gmina Rewal, woj. zachodniopomorskiepdf_iconReferencje„Budowa ścieżki rowerowej Niechorze – Pogorzelica w Gminie Rewal”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 5.3 Ścieszki rowerowe2 662 199,001 951 997,25
36Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie„ Budowa zespołu boisk przy gimnazjum w Resku”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 7.2 Infrastruktura sportowa3 286 419,241 777 103,25
40Gmina Wierzchowo, woj. zachodniopomorskiepdf_iconReferencje„Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości Żabinek i Wierzchowo oraz przebudowa stacji uzdatniania wody dla miejscowości Wierzchowo w gminie Wierzchowo”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków9 845 089,147 676 930,94
41Gmina Resko, woj. zachodniopomorskiepdf_iconReferencje„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Resko –obszar C i D”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków12 596 577,009 312 062,93
43Gmina Międzyzdroje,woj. zachodniopomorskiepdf_iconReferencje„Przebudowa ulicy Kolejowej C.K. Norwida i Stromej wraz z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej, oświetlenia grodowego”Program Wieloletni pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Województwo Zachodniopomorskie Lista B Drogi Gminne”8 450 100,003 000 000,00
44Gmina Miasto Świnoujście, woj. zachodniopomorskiepdf_iconReferencje„Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu – szkoła nowoczesna i bezpieczna”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Poddziałanie 7.1.2 Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo ponadgimnazjalne1 202 237.35512 028,03
45Gmina Bielice, woj. zachodniopomorskiepdf_iconReferencje„Przebudowa placu na cele rekreacyjne w miejscowości Chabowo oraz budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Linie”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie „Odnowa i rozwój wsi”842 621,75500 000,00
46Gmina Wierzchowo, woj. zachodniopomorskie„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Osieku Drawskim wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie „Odnowa i rozwój wsi”650 185,09399 703,00
47Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie,woj. zachodniopomorskie„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowych Laskach wraz z wyposażeniem”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie „Odnowa i rozwój wsi”587 023,05360 874,00
48Gmina Resko, woj. zachodniopomorskiepdf_iconReferencje„Budowa przystani kajakowych nad rzeką Regą w Resku”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie „Odnowa i rozwój wsi”709 872,74436 397,00
49Centrum Kultury w Resku, woj. zachodniopomorskiepdf_iconReferencje„Remont świetlicy wiejskiej oraz budowa placu zabaw dla dzieci w Lubieniu Dolnym”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie „Odnowa i rozwój wsi”479 233,76294 610,00
50Gmina Międzyzdroje, woj. zachodniopomorskiepdf_iconReferencje„Budowa i przebudowa ulicy Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa7 375 360,001 500 000,00
51Gmina Miejska Wałcz, woj. zachodniopomorskie„Przebudowa ulic: Kolejowej (na odcinku ul. Południowa-Wojska Polskiego) i Południowej (od torów PKP do byłej cegielni) w Wałczu”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa3 410 444,311 152 382,59
52Gmina Choszczno, woj. zachodniopomorskiepdf_iconReferencje„Turystyczno – rekreacyjne zagospodarowanie terenów wokół jeziora Klukom oraz na Miejskiej Górze w miejscowości Choszczno”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013Poddziałanie 5.1.1. Infrastruktura turystyki6 909 780.243 422 198,68
53Gmina Miejska Wałcz, woj. zachodniopomorskie„Turystyczne zagospodarowanie nabrzeża jeziora Raduń w Wałczu”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Poddziałanie 5.1.1. Infrastruktura turystyki7 451 112.433 696 886.21
54Gmina Międzyzdroje, woj. zachodniopomorskiepdf_iconReferencje„Budowa i przebudowa ulicy Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach”Program Wieloletni pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Województwo Zachodniopomorskie Lista B Drogi Gminne”7 347 300,002 600 000,00
55Gmina Miejska Wałcz, woj. zachodniopomorskie“Platforma cyfrowa e-W@łcz”Dofinansowanie projektów informatycznych ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji1 168 000,00865 500,00
56Miasto i Gmina Wolin, woj. zachodniopomorskie„Budowa i wyposażenie Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wolinie”Projekt dofinansowany w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2005 – 2006 w roku budżetowym 26, w wysokości 100 000 zł.1 279 565,80 100 000, 00
57Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie„Budowa hali sportowej w Resku”Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu5 741 745,101 500 000, 00
58Gmina Stare Czarnowo woj. zachodniopomorskie„I etap modernizacji boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kołbaczu”Projekt dofinansowany w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2005 – 2006 w roku budżetowym 2006272 565,47100 000, 00
59Gmina Stare Czarnowo woj. zachodniopomorskie„Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kołbaczu”Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu5 671 946,981 500 000, 00
60Gmina Kalisz Pomorski, woj. zachodniopomorskie„Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Poźrzadło Wielkie”Sektorowy Program Operacyjny “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”- działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.325 695, 00213 570, 00
61Gmina Kalisz Pomorski, woj. zachodniopomorskie“Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Cybowo”.”Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Studnia”.Sektorowy Program Operacyjny “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”- działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.1) 248 442, 00 2) 369 613, 001) 162 912, 00 2) 130 504, 00
62Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie“Modernizacja świetlicy z kawiarenką internetową w Ługowinie”,”Modernizacja świetlicy z kawiarenką internetową oraz budowa placu zabaw dla dzieci w Gardzinie”,”Modernizacja świetlicy z kawiarenką internetową oraz budowa placu zabaw dla dzieci w Dorowie”.Sektorowy Program Operacyjny “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”- działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.1) 400 616, 00 2) 286 072, 00 3) 456 730, 001) 262 777,00 2) 178 240,00 3) 299 572,00
63Gmina Bielice, woj. zachodniopomorskie„Budowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół w Bielicach”.Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – działanie 3.5.1 Lokalna Infrastruktura Społeczna.606 798, 55455 097,00
64Gmina Kobylanka, woj. zachodniopomorskiepdf_iconReferencje„Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym, wykonanie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, c.o, wentylacją mechaniczną w szkole podstawowej w Kunowie gmina Kobylanka”.SAPARD- działanie 4.3- publiczna infrastruktura turystyczna na obszarach wiejskich.698 603, 20130.000,00
65Gmina Kobylanka, woj. zachodniopomorskiepdf_iconReferencje„Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej w Reptowie i Kobylance gmina Kobylanka”.SAPARD- działanie 3 – rozwój obszarów wiejskich.2 660 000, 001 330 000,00
66Gmina Kalisz Pomorski, woj. zachodniopomorskiepdf_iconReferencje„Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bralin”.Sektorowy Program operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” – działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie o ochrona dziedzictwa kulturowego.323 722, 00227 756,00
67Gmina Resko, woj. zachodniopomorskiepdf_iconReferencje„Budowa przystani kajakowej na rzece Redze oraz modernizacja biblioteki publicznej w Resku”.Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” – działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.521 273,00 417 018,00
68Miasto i Gmina Resko, woj. zachodniopomorskiepdf_iconReferencje„Przebudowa ulicy dojazdowej im. B. Prusa do Gimnazjum w Resku”Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – działanie 3.1 Obszary Wiejskie.706 736, 38577 011,97
69Miasto i Gmina Słubice, Miasto i Gmina Cybinka, Miasto i Gmina Rzepin, Miasto i Gmina Ośno Lubuskie, Gmina Górzyca, woj. Lubuskiepdf_iconReferencje“Wrota Słubickie – wdrożenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w powiecie słubickim”.Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.1 771 290, 001 328 467,50
70Gmina Kobylanka, woj. zachodniopomorskiepdf_iconReferencje“Budowa infrastruktury turystyczno – kulturalnej nad jeziorem Miedwie – Gmina Kobylanka”.Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – działanie 3.2 Obszary Podlegające Restrukturyzacji.14 030 000, 0010 522 500,00