Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Inwestycje w nowe technologie

W perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020, będzie realizowany program operacyjny dotyczący innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą przedsiębiorstw – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 (PO IR).

Punktem wyjścia dla określenia zakresu interwencji PO IR są doświadczenia wynikające z realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Zmiany w programie

Istotna zmiana nastąpi w zakresie finansowania wdrożeń nowych technologii. W ramach PO IG etap komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań wspierany był w formie dotacyjnej, podczas gdy w PO IR przewiduje się wykorzystanie instrumentów zwrotnych w finansowaniu tego typu projektów. Wynika to z faktu, iż dalsze etapy opracowania innowacyjnego rozwiązania (po etapie prac B+R) są obciążone dużo mniejszym ryzykiem oraz uwarunkowane czynnikami o charakterze rynkowym.

W ramach PO IR inwestycje w nowe technologie planuje się realizować w szczególności w ramach dwóch osi priorytetowych:

1. II OŚ Priorytetowa Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Cel szczegółowy II osi priorytetowej (PI 3.1)- Rozwój rynku kapitału podwyższonego ryzyka

Przykładowe typy projektów realizowane w II osi PO IR:

 • Rozwój projektów przedsiębiorstw o wysokim potencjale innowacyjnym,
 • Kredyt technologiczny na wdrożenie B+R,
 • Wsparcie funduszy typu venture capital, sieci aniołów biznesu, inkubatorów technologicznych,
 • Fundusz gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw

Typy beneficjentów: fundusze venture capital, sieci aniołów biznesu oraz ich spółki (wehikuły inwestycyjne), MŚP, inkubatory technologiczne, koordynator funduszu gwarancyjnego.

2. III OŚ Priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw

Cel szczegółowy III osi priorytetowej (PI 1.2)- Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności innowacyjnej
Cel szczegółowy III osi priorytetowej (PI 3.2)- Wzrost umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw
Cel szczegółowy III osi priorytetowej (PI 3.4)- Rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w celu tworzenia rozwiązań innowacyjnych

Przykładowe typy projektów realizowane w III osi PO IR:

 • Tworzenie warunków infrastrukturalnych umożliwiających prowadzenie działalności B+R przez przedsiębiorstwa (laboratoria, CBR),
 • Wsparcie rozwoju otwartych innowacji (współpraca firm dużych i MŚP na rzecz dzielenia się wiedzą i realizacji innowacyjnych projektów),
 • Wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw,
 • Stymulowanie współpracy nauki z biznesem – bony na innowacje,
 • Rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług IOB,
 • Wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw,
 • Wsparcie przedsiębiorstw i jednostek naukowych w przygotowaniu do udziału w programach międzynarodowych,
 • Wsparcie współpracy nauki i biznesu.

Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa, w tym MŚP, konsorcja przedsiębiorstw, jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu, klastry, jednostki administracji publicznej, w tym ich jednostki organizacyjne, lub wyłonione podmioty odpowiadające za realizację działań o charakterze systemowym.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 dofinansowanie na B+R dostępne będą w szczególności w I Osi Priorytetowej Gospodarka-Innowacje-Technologie.

1.1 Projekty badawczo–rozwojowe przedsiębiorstw

Typy projektów
1. Małe projekty B+R
2. Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej

Typy wnioskodawcy
Typ projektu 1:
• mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa;
Typ projektu 2:
• mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa;
• partnerstwa przedsiębiorstw;
• partnerstwa naukowo-przemysłowe, w których liderem jest przedsiębiorstwo

1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

Typy projektów
Działanie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą rozwijać swoją działalność w obszarach regionalnych specjalizacji lub inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego.
W ramach działania wspierane będą projekty polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych przez przedsiębiorstwa prowadzące inwestycje we wskazanych specjalizacjach lub w obszarach ściśle z tymi specjalizacjami powiązanymi. Wsparcie zostanie ukierunkowane na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez inwestycje w maszyny, urządzenia, sprzęt produkcyjny i wartości niematerialne i prawne prowadzące do:
• wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/ usługi,
• zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
• zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Planuje się organizację odrębnych konkursów dedykowanych poszczególnym specjalizacjom, jak również wybranym obszarom specjalizacji, a także konkursów celowanych, tj. ukierunkowanych na określoną specjalizację i jednocześnie ukierunkowanych terytorialnie.

Typy wnioskodawcy
• Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Warunkiem wzięcia udziału w tym konkursie jest wpisywanie się w jeden z pięciu obszarów regionalnych specjalizacji wymienionych poniżej:
•biogospodarka
•działalność morska i logistyka
•przemysł metalowo-maszynowy
•usługi przyszłości (dynamicznie rozwijająca się branża ICT, IT, KPO, czy przemysły kreatywne),
•turystyka i zdrowie

Szczegółowy wykaz kodów PKD wpisujących się w powyższe specjalizacje znajduje się w linku poniżej:
http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/pliki/zalozenia_do_identyfikacji_iswzp_27012014.pdf

1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego (SOM)

Typy projektów
W ramach działania wspierane będą projekty polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wsparcie zostanie ukierunkowane na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez inwestycje w maszyny, urządzenia, sprzęt produkcyjny i wartości niematerialne i prawne prowadzące do:
• wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/ usługi,
• zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
• zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.
Priorytetowo będą traktowane projekty realizowane w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku. Wsparcie wynikać musi z założeń strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Typy wnioskodawcy
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa realizujące inwestycje na obszarze SOM

Zobacz nasze projekty