Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Infrastruktura i środowisko

W ostatnich latach w Polsce obserwujemy ogromny postęp realizacji projektów w infrastrukturę. Dzięki temu możemy cieszyć się m.in. coraz lepszą siecią dróg, lotnisk, infrastruktury kolejowej oraz sieciami infrastruktury wodnokanalizacyjnej.

Znacząca poprawa infrastruktury w naszym kraju możliwa była w dużej mierze dzięki dotacjom w ramach obecnej perspektywy unijnej. Większość inwestycji realizowane było przy udziale środków unijnych pozyskiwanych z programów regionalnych i krajowych. Dotacje przeznaczane są na projekty z następujących obszarów:

 • infrastruktura drogowa
 • infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna
 • infrastruktura edukacyjna
 • infrastruktura kultury
 • infrastruktura turystyczna
 • rewitalizacja miast

W nowej perspektywie finansowej najistotniejszym źródłem finansowania inwestycji w infrastrukturę będzie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Beneficjentami będą mogły zostać zarówno podmioty publiczne, jak i przedsiębiorstwa. Wartość środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 wyniesie 24,16 mld €. Możliwe będzie sfinansowanie projektów w ramach następujących obszarów:

Oś 2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

PRIORYTET INWESTYCYJNY 5.2 Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami

 • opracowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych wymaganych prawem unijnym lub krajowym lub przewidzianych w Strategicznym planie adaptacji dla obszarów i sektorów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020, w tym opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców;
 • poprawa bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie suszy;
 • zabezpieczenie przed skutkami zmian klimatu obszarów szczególnie wrażliwych.

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe
W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparcie przewidziane jest dla administracji rządowej oraz nadzorowanych lub podległych jej organów i jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych, jednostek naukowych, a także podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego. Główną grupą docelową są indywidualni użytkownicy korzystający z zasobów środowiska.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.1 Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie.

 • infrastruktura w zakresie systemów selektywnego zbierania odpadów;
 • instalacje do recyklingu i odzysku poszczególnych frakcji materiałowych odpadów;
 • instalacje do mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów;
 • instalacje do termicznego przekształcania odpadów komunalnych wraz z odzyskiem energii.

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe
W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparcie przewidziane jest dla jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych, a także podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.2. Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie.

 • infrastrukturę zagospodarowania ścieków komunalnych (systemy odbioru, oczyszczalnie ścieków);
 • infrastrukturę zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych.

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe
W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparcie przewidziane jest dla jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych, a także podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego. Główną grupą docelową są indywidualni użytkownicy korzystający z zasobów środowiska, w tym przede wszystkim mieszkańcy miast wojewódzkich (i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie) oraz regionalnych i subregionalnych.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.III. Ochrona i przywrócenie różnorodnościBiologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług Ekosystemowych, także poprzez program „natura 2000” i zieloną Infrastrukturę.

 • ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, w tym w ramach kompleksowych projektów ponadregionalnych;
 • rozwój zielonej infrastruktury, w tym zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych;
 • opracowanie dokumentów planistycznych zgodnie z kierunkami określonymi w dokumentach strategicznych m.in. plany zadań ochronnych i plany ochrony;
 • wdrażanie instrumentów zarządczych w ochronie przyrody w tym opracowanie zasad kontroli i zwalczania gatunków obcych oraz wykonywanie wielkoobszarowych inwentaryzacji przyrodniczych;
 • doposażenie ośrodków edukacji ekologicznej (podlegających Parkom Narodowym);
 • prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych55 w zakresie ochrony środowiska.

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe
W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparcie przewidziane jest dla administracji rządowej oraz nadzorowanych lub podległych jej organów i jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych, jednostek naukowych, a także podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.IV Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu.

 • rekultywacja na cele środowiskowe zanieczyszczonych zdegradowanych terenów;
 • rozwój miejskich terenów zieleni.

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe
W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparcie przewidziane jest dla administracji rządowej oraz podległych jej organów i jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych, a także podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorząd terytorialnego.

Oś 3. Rozwój sieci drogowej i transportu multimodalnego:

PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.I. Wspieranie multimodalnego jednolitego europejskiego obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T.

 • rozwój drogowej i kolejowej infrastruktury w sieci TEN -T, połączeń kolejowych poza tą siecią oraz w aglomeracjach;
 • niskoemisyjny transport miejski, transport śródlądowy, morski i intermodalny;
 • poprawa bezpieczeństwa w ruchu lotniczym);

POTENCJALNI BENEFICJENCI ORAZ GRUPY DOCELOWE
W sektorze drogowym w przypadku projektów inwestycyjnych beneficjentami będą zarządcy dróg krajowych, natomiast dla pozostałych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego beneficjentami będą służby ratownicze (ratownictwo techniczne) oraz organy administracji rządowej, podległe im urzędy i jednostki organizacyjne oraz instytuty badawcze. W obszarze transportu lotniczego beneficjentami będą podmioty zarządzające portami lotniczymi leżącymi w sieci bazowej TEN-T oraz krajowy organ zarządzania przestrzenią powietrzną.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.II. Rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku (w tym o obniżonej emisji hałasu) i niskoemisyjnych systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej.

Rezultatem realizacji projektów w priorytecie inwestycyjnym będzie większe wykorzystanie przyjaznego środowisku transportu w przewozie towarów dzięki poprawie konkurencyjności portów morskich, transportu intermodalnego i podniesieniu parametrów śródlądowych dróg wodnych.

POTENCJALNI BENEFICJENCI ORAZ GRUPY DOCELOWE
W sektorze intermodalnym beneficjentami będą operatorzy terminali intermodalnych i przedsiębiorcy ,świadczący lub zamierzający świadczyć działalność gospodarczą w zakresie transportu intermodalnego oraz podmioty zajmujące się wynajmowaniem/leasingiem taboru kolejowego, a także Zarządy Portów Morskich. W przypadku transportu wodnego śródlądowego beneficjentami będą organy administracji właściwe w sprawach gospodarowania wodami oraz żeglugi na śródlądowych drogach wodnych, a morskiego – zarządy portów: Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście oraz ww. miasta portowe (jednostki samorządu terytorialnego), urzędy morskie, służby ratownictwa morskiego oraz zarządcy kolejowej lub drogowej infrastruktury dostępu do portów morskich. Ponadto dla działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu w ww. gałęziach transportu beneficjentami będą służby ratownicze (ratownictwo techniczne), a także organy administracji rządowej, podległe im urzędy i jednostki organizacyjne, działające w tym obszarze.

Oś 4. Infrastruktura drogowa dla miast:

PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.A. Wspieranie multimodalnego jednolitego europejskiego obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T.

W ramach priorytetu inwestycyjnego realizowane będą inwestycje na krajowej sieci drogowej w TEN-T dotyczące powiązania infrastruktury miejskiej z pozamiejską siecią TEN-T (drogi krajowe w miastach będących węzłami miejskimi sieci bazowej TEN-T62), odciążenia miast od nadmiernego ruchu drogowego (obwodnice pozamiejskie na drogach krajowych i ekspresowych, drogi krajowe w miastach na prawach powiatu), a także poprawy ich dostępności (trasy wylotowe na drogach krajowych, odcinki dróg ekspresowych przy miastach). Projekty będą realizowane na drogach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, a także przez miasta na prawach powiatu. Będą one uzupełniane o inwestycje z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) obejmujące inwestycje infrastrukturalne (engineering).

Beneficjentami realizowanych projektów będzie zarządca sieci dróg krajowych, a także jednostki samorządu terytorialnego miast na prawach powiatu, w tym miast stanowiących węzły miejskie sieci bazowej TEN-T (jako zarządcy odcinków dróg krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu) oraz ich jednostki organizacyjne.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.B. Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi.

Rezultatem realizacji projektów w priorytecie inwestycyjnym będzie poprawa stanu infrastruktury drogowej wpływającej na dostępność transportową miast oraz zmniejszenie natężenia ruchu drogowego (tranzytowego) w miastach, które wpłynie korzystnie na stan bezpieczeństwa na drogach.

Oś 5. Rozwój transportu kolejowego w Polsce:

PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.I. Wspieranie multimodalnego jednolitego europejskiego obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T.

Wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju wymagać będzie skoncentrowania interwencji na uzupełnianiu luk na głównych liniach (magistralach) kolejowych w TEN-T, w tym objętych umową AGTC, odcinkach łączących ważne ośrodki przemysłowe i gospodarcze i liniach stanowiących elementy połączeń portów morskich z zapleczem gospodarczym w głębi kraju.

POTENCJALNI BENEFICJENCI ORAZ GRUPY DOCELOWE
W sektorze kolejowym beneficjentami będą zarządcy infrastruktury kolejowej (w tym dworcowej) oraz przedsiębiorstwa kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych, a także spółki powołane specjalnie w celu prowadzenia działalności polegającej na wynajmowaniu/leasingu taboru kolejowego (tzw. ROSCO – rolling stock leasing companies) oraz samorządy terytorialne (infrastruktura dworcowa i tabor kolejowy). Ponadto, dla działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, beneficjentami będą służby ratownicze (ratownictwo techniczne) oraz właściwe organy administracji rządowej, podległe im urzędy i jednostki organizacyjne.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.III. Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszaniu hałasu.

W ramach priorytetu inwestycyjnego dofinansowanie otrzymają projekty kolei poza TEN-T oraz systemu kolejowego w miastach (koleje miejskie). Wsparcie transportu kolejowego poza siecią TEN-T będzie dotyczyło połączeń do sieci TEN-T, odcinków łączących ważne ośrodki przemysłowe i gospodarcze (tzw. feeder lines), a także linii stanowiących element połączeń portów morskich i lotniczych z zapleczem gospodarczym w głębi kraju oraz połączeń platform multimodalnych. Realizacja wybranych odcinków linii kolejowych przyczyni się do poprawy spójności terytorialnej województw i dostępności do regionalnych ośrodków miejskich. Ze względu na znaczenie pasażerskich przewozów kolejowych w obszarze ciążenia metropolii (uznanych za perspektywiczne), realizowane będą inwestycje infrastrukturalne w rozwój systemu kolei miejskiej na tych obszarach.

POTENCJALNI BENEFICJENCI ORAZ GRUPY DOCELOWE
W obszarze kolei miejskiej beneficjentami będą jednostki samorządu terytorialnego (w tym ich związki i porozumienia) oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne i spółki specjalnego przeznaczenia, a także zarządcy infrastruktury oraz przewoźnicy świadczący usługi w zakresie kolejowego transportu pasażerskiego w miastach i na ich obszarach funkcjonalnych. W obszarze transportu kolejowego poza miastami (linie poza siecią TEN-T) beneficjentami będą zarządcy infrastruktury kolejowej (w tym dworcowej) oraz przedsiębiorstwa kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych, a także spółki powołane specjalnie w celu prowadzenia działalności polegającej na wynajmowaniu/leasingu taboru kolejowego (tzw. ROSCO – rolling stock leasing companies) oraz samorządy terytorialne (infrastruktura dworcowa i tabor kolejowy). Ponadto, dla działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa na kolei, beneficjentami będą służby ratownicze (ratownictwo techniczne).

Oś 8. Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury:

PRIORYTET INWESTYCYJNY 6 C) Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparciem objęte będą kompleksowe zadania związane z ochroną i udostępnieniem, w tym turystycznym, zabytków o znaczeniu ogólnopolskim i światowym, w tym znajdujących się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO i liście obiektów uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii.

Przewiduje się również realizację projektów dotyczących rozwoju zasobów kultury jako miejsc prezentacji dziedzictwa kulturowego, w tym poprzez poprawę standardów funkcjonowania instytucji kultury, pełniących rolę kulturotwórczą i rolę ośrodków życia kulturalnego w wielu miastach Polski. Wspierane będą również nowoczesne rozwiązania w zakresie dostępu do kultury.
Wsparciem objęte zostaną projekty dotyczące infrastruktury małej skali, dla których maksymalna wartość wynosi 5 mln euro kosztów całkowitych; w przypadku projektów dotyczących dziedzictwa kulturowego znajdujących się na liście UNESCO próg ten wynosi 10 mln euro.

Możliwa jest realizacja zintegrowanych działań łączących w sobie kilka elementów infrastruktury małej skali oraz możliwe są również działania komplementarne w zakresie inwestycji produkcyjnych (np. dotyczących przemysłów kultury i kreatywnych realizowanych przez MŚP, promowania rozwiązań innowacyjnych dla zachowania dziedzictwa kulturowego).

W ramach inwestycji odnoszących się do ochrony dziedzictwa kulturowego wspierane będą projekty z zakresu ochrony, zachowania i udostępnienia, w tym turystycznego, zabytkowych obiektów o znaczeniu ponadregionalnym, dotyczące renowacji zabytków nieruchomych wraz z otoczeniem, konserwacji zabytków ruchomych i ich digitalizacji (w przypadkach kiedy została ujęta jako element projektu).

W ramach przedsięwzięć odnoszących się do rozwoju zasobów kultury realizowane będą działania dotyczące zwiększenia dostępu do zasobów kultury, poprawy jakości funkcjonowania instytucji kultury, w tym poprzez podnoszenie standardów infrastruktury oraz zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej.

W ramach VIII osi priorytetowej wparcie nie będzie kierowane na budowę od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej.

POTENCJALNI BENEFICJENCI ORAZ GRUPY DOCELOWE
Beneficjentami w ramach priorytetu inwestycyjnego będą instytucje kultury, archiwa państwowe, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Dziedzictwa UNESCO. Wsparcie będą mogły uzyskać również partnerstwa projektowe zawiązane przez uprawnionych beneficjentów.

Oś 9. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, w tym:

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9 A) Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych.

Przewiduje się w szczególności następujące typy projektów:

Infrastruktura ratownictwa medycznego:
wsparcie istniejących oraz utworzenie nowych szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie);
modernizacja istniejących oraz utworzenie nowych centrów urazowych (roboty budowlane, doposażenie);
infrastruktura transportu medycznego, włącznie z całym niezbędnym, pomocniczym wyposażeniem i urządzeniami, konieczna dla zapewnienia usług ratownictwa medycznego przez 24 godziny na dobę/7 dni w tygodniu – przy SOR, jednostkach organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego (roboty budowlane, doposażenie) oraz innych jednostkach udzielających ratownictwa medycznego. Do wsparcia ze środków PO IŚ 2014-2020 nie kwalifikuje się zakup karetek pogotowia i helikopterów;

Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych:
wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu krążenia, nowotworowym, układu kostnostawowo- mięśniowego, układu oddechowego, psychicznym (roboty budowlane, doposażenie);
wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci (roboty budowlane, doposażenie);
wsparcie pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką, współpracujących z jednostkami wymienionymi powyżej.

POTENCJALNI BENEFICJENCI ORAZ GRUPY DOCELOWE
Beneficjentami realizowanych w ramach osi priorytetowej projektów będą:
podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego;
podmioty lecznicze (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształcenia) utworzone przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, uczestniczące w systemie ochrony zdrowia.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego będą wdrażane następujące osie priorytetowe::

Oś III Ochrona  Środowiska  i Adaptacja  do Zmian  Klimatu

3.1 Ochrona zasobów wodnych
1. Rozwój form małej retencji wodnej,
2. Budowa lub modernizacja urządzeń wodnych małej retencji,
3. Zwiększenie retencji jeziornej lub korytowej,
4. Rozwój lub odtworzenie naturalnych ekosystemów retencjonujących wodę.

Typy wnioskodawcy
Samorząd województwa – wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna,
3.2 Zarządzanie ryzykiem powodziowym
Projekty mające na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym, zgodnie z mapami ryzyka powodziowego:
1. Realizacja kompleksowych inwestycji na obszarach średniego ryzyka powodziowego,
2. Poprawa stanu technicznego istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej,
3. Budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych,
4. Dostosowanie koryta wód powodziowych do wielkości przepływu.

Typy wnioskodawcy
• Samorząd województwa – wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna
• RZGW
3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych

Inwestycje w zakresie zaopatrzenia w wodę będą dotyczyć m.in. budowy i modernizacji infrastruktury wodociągowej (ujęć wody, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych) a także zakupu sprzętu do wykrywania niekontrolowanych przecieków z sieci wodociągowej. Realizacja projektów związanych ze wsparciem systemów zaopatrzenia w wodę, będzie możliwa tylko w ramach kompleksowych projektów regulujących gospodarkę ściekową lub gdy na danym terenie odbiór ścieków jest zabezpieczony przez istniejące już sieci kanalizacyjne. Realizacja przedsięwzięć będzie możliwa w aglomeracjach od 2000 do 10 000 RLM. Na obszarze, na którym zapewniona została gospodarka ściekowa decydujące powinny być informacje zawarte w aglomeracji wyznaczonej zgodnie z KPOŚK, jednak w przypadku niewystarczających informacji zasadnym jest oparcie o dane dot. obszaru, przez który prowadzona będzie sieć wodociągowa. W ramach działania za przedsiębiorców uważa się podmioty zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków.
1. Budowa i modernizacja sieci wodociągowych,
2. Inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowymi

Typy wnioskodawcy
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne jst,
• przedsiębiorcy,
• partnerstwa wymienionych podmiotów.
3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków

Priorytetem wsparcia systemów oczyszczania ścieków są inwestycje niezbędne do osiągnięcia celów dyrektywy ściekowej przewidziane do realizacji w tzw. Master Planem dla wdrożenia dyrektywy 91/271/EWG. Premiowane będą inwestycje mające na celu dostosowanie oczyszczalni ścieków komunalnych do wymogów dyrektywy ściekowej dot. jakości oczyszczonych ścieków, natomiast, w dalszej kolejności mające na celu takie zadania jak: zwiększenie przepustowości oczyszczalni, udoskonalenie sposobów zagospodarowania odpadów pościelowych
1. Budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków,
2. Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków,
3. Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych.

Typy wnioskodawcy
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne jst,
• przedsiębiorcy,
• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
• partnerstwa wymienionych podmiotów.

Os IV NATURALNE OTOCZENIE CZŁOWIEKA

4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Typy projektów
1. Wsparcie projektów z zakresu infrastruktury turystyki aktywnej i uzdrowiskowej, bazującej na endogenicznych potencjałach obszaru, mającej charakter prozatrudnieniowy.
W ramach typu projektu możliwa jest realizacja m. in.:
• budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury turystyki aktywnej będącej produktem turystycznym lub jego częścią,
• budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury turystyki uzdrowiskowej,
• tworzenie i rozwój szlaków rowerowych.
Projekty realizowane w ramach priorytetu muszą mieć wpływ na tworzenie miejsc pracy i przedsiębiorczość.
Wsparcie w głównej mierze skierowane będzie na obszary o szczególnie niekorzystnej sytuacji w regionie stanowiące specjalną strefę włączenia w ścisłym powiązaniu z programem działań dla tej strefy.

Typy wnioskodawcy
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• przedsiębiorcy.

 

OŚ V ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT

5.1 Budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich)

Działanie nastawione jest na realizację zadań na drogach wojewódzkich. Inwestycje odbywać się będą w oparciu o plan inwestycji transportowych, który wiąże ze sobą wszystkie rodzaje transportu. Wiąże również planowane inwestycje z siecią TEN-T. Inwestycje przyczyniać się będą do rozwoju wspólnej przestrzeni transportowej.

Wspierane będą przedsięwzięcia polegające na budowie, przebudowie i rozbudowie układów drogowych i obiektów inżynierskich (wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym służącą obsłudze ruchu pieszego, rowerowego, komunikacji publicznej oraz zmniejszeniu oddziaływania na środowisko, oświetlenie, sieci uzbrojenia itp.), w tym na likwidacji „wąskich gardeł”, wyprowadzeniu ruchu tranzytowego z obszarów centralnych miast i miejscowości poprzez budowę obwodnic lub obejść miejscowości. W ramach realizowanych przedsięwzięć przewiduje się także działania dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wspierane mogą być również przedsięwzięcia związane z organizacją ruchu, poprawiające przepustowość i sprawność dróg (w tym Inteligentne Systemy Transportowe).

Typy wnioskodawcy
Województwo zachodniopomorskie – Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
5.2 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Działanie skupi się na dofinansowaniu zadań drogowych, na drogach gminnych i powiatowych, wskazanych w strategii ZIT Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Działanie służyło będzie realizacji strategii ZIT, poprzez poprawę połączeń wewnątrz obszaru ZIT SOM.

Wspierane będą przedsięwzięcia polegające na budowie, przebudowie i rozbudowie układów drogowych i obiektów inżynierskich (wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym służącą obsłudze ruchu pieszego, rowerowego, komunikacji publicznej oraz zmniejszeniu oddziaływania na środowisko, oświetlenie, sieci uzbrojenia itp.), w tym na likwidacji „wąskich gardeł”, wyprowadzeniu ruchu tranzytowego z obszarów centralnych miast i miejscowości. W ramach realizowanych przedsięwzięć przewiduje się także działania dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wspierane mogą być również przedsięwzięcia związane z organizacją ruchu, poprawiające przepustowość i sprawność dróg (w tym Inteligentne Systemy Transportowe). Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa Inwestycji w drogi gminne i powiatowe ze środków EFRR są możliwe jedynie wówczas, gdy zapewnią konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, morskimi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi.

Typy wnioskodawcy
Jednostki samorządu terytorialnego będące członkami SOM
5.3 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego

Działanie skupi się na dofinansowaniu zadań drogowych, na drogach gminnych i powiatowych, wskazanych w strategii ZIT Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Działanie służyło będzie realizacji strategii ZIT, poprzez poprawę połączeń wewnątrz obszaru ZIT KKBOF. Wspierane będą przedsięwzięcia polegające na budowie, przebudowie i rozbudowie układów drogowych i obiektów inżynierskich (wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym służącą obsłudze ruchu pieszego, rowerowego, komunikacji publicznej oraz zmniejszeniu oddziaływania na środowisko, oświetlenie, sieci uzbrojenia itp.), w tym na likwidacji „wąskich gardeł”, wyprowadzeniu ruchu tranzytowego z obszarów centralnych miast i miejscowości. W ramach realizowanych przedsięwzięć przewiduje się także działania dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wspierane mogą być również przedsięwzięcia związane z organizacją ruchu, poprawiające przepustowość i sprawność dróg (w tym Inteligentne Systemy Transportowe).
Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa Inwestycji w drogi gminne i powiatowe ze środków EFRR są możliwe jedynie wówczas, gdy zapewnią konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, morskimi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi.

Typy wnioskodawcy
Jednostki samorządu terytorialnego będące sygnatariuszami porozumienia w sprawie realizacji instrumentu ZIT na terenie KKBOF
5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych

Działanie ma na celu poprawę dostępności ośrodków wzrostu gospodarczego, na obszarach, także poza głównymi centrami rozwoju jakimi są oba wyznaczone w województwie ZIT. Projekty będą realizowane w zgodzie z planem inwestycji transportowych, przygotowanym w oparciu o koncepcję rozwoju dróg powiatowych wypracowaną przez Konwent Starostów Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. Wspierane będą przedsięwzięcia polegające na budowie, przebudowie i rozbudowie układów drogowych i obiektów inżynierskich (wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym służącą obsłudze ruchu pieszego, rowerowego, komunikacji publicznej oraz zmniejszeniu oddziaływania na środowisko, oświetlenie, sieci uzbrojenia itp.), w tym na likwidacji „wąskich gardeł”, wyprowadzeniu ruchu tranzytowego z obszarów centralnych miast i miejscowości poprzez budowę
obwodnic lub obejść miejscowości. W ramach realizowanych przedsięwzięć przewiduje się także działania dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wspierane mogą być również przedsięwzięcia związane z organizacją ruchu, poprawiające przepustowość i sprawność dróg (w tym Inteligentne Systemy Transportowe). Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa Inwestycji w drogi gminne i powiatowe ze środków EFRR są możliwe jedynie wówczas, gdy zapewnią konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, morskimi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi.

Typy wnioskodawcy
– jednostki samorządu terytorialnego – powiaty, ich związki i stowarzyszenia,
– partnerstwa powiatów z gminami.
5.5 Budowa, przebudowa i rehabilitacja regionalnych linii kolejowych

Działanie nastawione będzie na inwestycje z zakresu rewitalizacji sieci kolejowej o znaczeniu regionalnym. W ramach rewitalizacji realizowane będą projekty kompleksowe, skutkujące długotrwałą poprawą stanu technicznego oraz dostosowujące infrastrukturę do potrzeb rynku przewoźników oraz pasażerów. Działanie ma na celu rozwój połączeń obszarów wykluczonych z siecią TEN-T. Kluczowym do realizacji projektem jest kompleksowa rewitalizacja linii 210 na odcinku Runowo Pomorskie – Szczecinek. W ramach działania nie będzie możliwości uzyskania wsparcia na bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej oraz prace remontowe. Infrastruktura do obsługi pasażerów (perony, dojścia) powinna spełniać wymogi TSI PRM i karty UIC-741-OR, w szczególności wysokość peronów musi być dostosowana do wysokości przewidywanego taboru (0,76 m dla taboru elektrycznego i 0,55 m dla spalinowego), a odległość krawędzi peronu 1650 mm od osi toru).

Typy wnioskodawcy
Zarządcy infrastruktury kolejowej
5.6 Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych

W ramach działania wsparcie zostanie przeznaczona na zakup nowoczesnego taboru kolejowego – elektrycznych i spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi ruchu regionalnego, międzywojewódzkiego oraz transgranicznego. Część środków zostanie także przeznaczona na kompleksową modernizację taboru pozostającego w zasobach województwa. W wyniku realizacji projektów poprawi się tempo i komfort podróży, co przełoży się na zwiększenie atrakcyjności kolei jako środka transportu. Inwestycje przyczynia się także do poprawy efektywności energetycznej taboru kolejowego wykorzystywanego do przewozów regionalnych.

Typy wnioskodawcy
Województwo zachodniopomorskie – Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
5.7 Budowa, rozbudowa lub modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury szlaków żeglownych, utrzymanie dróg wodnych prowadzących do portów, monitoring dróg wodnych, w tym związany z systemami zarządzania ruchem

Działanie skoncentrowane jest na ułatwianiu transportu wodnego w obszarze Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz toru wodnego Szczecin-Świnoujście. Projekty będą komplementarne do przewidzianych do realizacji w ramach POIŚ 2014-2020. Projekty dotyczyły będą m.in. poprawy podejść do portów takich jak: Police, Stepnica, Wolin, Kamień Pomorski, Trzebież, Nowe Warpno. Projekty nie dotyczą działań związanych wyłącznie z gospodarką rybacką. Efektem podejmowanych działań ma być ułatwiony wodny transport towarów szczególnie z obszarów inwestycyjnych.

Typy projektów
1. Budowa, rozbudowa lub modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury szlaków żeglownych,
2. Poprawa jakości dróg wodnych prowadzących do portów położonych wzdłuż Odrzańskiej Drogi Wodnej i toru wodnego Szczecin-Świnoujście,
3. Monitoring dróg wodnych.

Typy wnioskodawcy
– jednostki samorządu terytorialnego i ich związki i stowarzyszenia,
– urzędy Morskie,
– Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
– Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
– Urząd Żeglugi Śródlądowej.

 

OŚ  IX INFRASTRUKTURA PUBLICZNA

9.1 Infrastruktura zdrowia

Typy projektów
1. Budowa(w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach), przebudowa, modernizacja obiektów ochrony zdrowia,
2. Zakup aparatury medycznej i sprzętu medycznego.
Zakup systemów informatycznych poprawiających zarządzanie (w tym sprzętu komputerowego) możliwy jest wyłącznie jako element projektu.
Projekty powinny być :
– efektywne kosztowo i realizowane przez podmioty, które wskazują największą efektywność finansową,
– przewidujące zadania konsolidacyjne i inne formy współpracy podmiotów leczniczych, a także działania w zakresie reorganizacji i restrukturyzacji wewnątrz podmiotów leczniczych, w celu maksymalizacji wykorzystania infrastruktury, w tym sąsiadującej, oraz stopnia jej dostosowania do istniejących deficytów,
– przyczyniające się do racjonalizacji systemu opieki zdrowotnej w regionie.

Typy wnioskodawcy
– w przypadku projektów dotyczących wsparcia podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej – podmioty wykonujące działalność leczniczą, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
– w przypadku pozostałych projektów – podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorcy, jednostki budżetowe oraz lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej i udzielają świadczeń opieki zdrowotnej.
9.2 Infrastruktura społeczna

Typy projektów
1. Odbudowa, przebudowa, modernizacja i wyposażenie mieszkań chronionych,
2. Odbudowa, przebudowa, modernizacja i wyposażenie domów pomocy społecznej (DPS),
3. Budowa (w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach), odbudowa, przebudowa, modernizacja i wyposażenie zakładów aktywności zawodowej (ZAZ), w tym:
– zakupu sprzętu i wyposażenia pomagającego osobie niepełnosprawnej w samodzielnym życiu poza zakładem i uczestnictwie w życiu społecznym w środowisku lokalnym,
– przystosowanie pomieszczeń produkcyjnych i pomieszczeń rehabilitacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
4. Budowa (w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach), odbudowa, przebudowa, modernizacja i wyposażenie obiektów infrastruktury społecznej – nie dotyczy mieszkań chronionych, DPS-ów i ZAZ-ów.

Typy wnioskodawcy
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst,
– organizacje pozarządowe,
– spółdzielnie mieszkaniowe, TBS,
– podmioty ekonomii społecznej.
9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

Typy projektów
1. Kompleksowa realizacja działań na podstawie planów rewitalizacji obszarów zdegradowanych jako zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru W ramach projektu wspierane będą m. in:
– przebudowa lub adaptacja zdegradowanych budynków i obiektów, zwłaszcza związanych z byłymi PGR-ami,
– zagospodarowanie lub zmiana zagospodarowania terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych.

Typy wnioskodawcy
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst,
– przedsiębiorcy’,
– organizacje pozarządowe,
– jednostki sektora finansów publicznych,
– kościoły i związki wyznaniowe,
– spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS
– instytucje kultury,
– osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.
9.4 Inwestycje w infrastrukturę podmiotów prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym

Typy projektów
1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną.
W ramach typu projektu możliwa jest realizacja m. in.:
– rozbudowa, przebudowa, dostosowanie istniejącej infrastruktury przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym wyposażeniem,
– dostosowanie oraz wyposażenie sal dydaktycznych w zakresie kompetencji kluczowych(ICT, nauk przyrodniczo-matematycznych, języków obcych)– jedynie w sytuacji braku możliwości/wykorzystania wsparcia z EFS.

Typy wnioskodawcy
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst,
– podmioty prowadzące działalność oświatową.
9.6 Ośrodki popularyzujące naukę

Typy projektów
1. Budowa, rozbudowa, adaptacja infrastruktury instytucji popularyzujących naukę i innowacje.
W ramach typu projektów możliwa jest interwencja skierowana w głównej mierze na tworzenie specjalistycznych laboratoriów, pokojów doświadczalnych wraz z dostosowaniem infrastruktury, a w uzasadnionych przypadkach również na budowę niezbędnej infrastruktury.

Typy wnioskodawcy
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst
9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego

Typy projektów
1. Inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa zawodowego (w tym wyższego) służące dostosowaniu jej do potrzeb rynku pracy i regionalnych inteligentnych
specjalizacji.
W ramach typu projektu możliwa jest realizacja m. in.:
– rozbudowa, przebudowa i funkcjonalne dostosowanie placówek kształcenia zawodowego,
– inwestycje w infrastrukturę Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, z uwzględnieniem konieczności wsparcia działań wynikających z inteligentnych specjalizacji,
– tworzenie infrastruktury o zasięgu co najmniej regionalnym, na potrzeby kształcenia zawodowego,
– dostosowanie oraz wyposażenie sal dydaktycznych– jedynie w sytuacji braku możliwości/wykorzystania wsparcia z EFS.
Budowa nowych obiektów możliwa będzie jedynie w sytuacji, gdy nie ma możliwości adaptacji istniejącej infrastruktury.

Typy wnioskodawcy
– szkoły zawodowe,
– państwowe wyższe szkoły zawodowe,
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst,
– podmioty prowadzące działalność oświatową.

Zobacz nasze projekty z zakresu infrastruktury:

Budowa infrastruktury turystyczno – kulturalnej nad jeziorem Miedwie – Gmina Kobylanka

Połączenie mostowo-drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park

Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach

Budowa hali sportowej w Resku

Przebudowa ulicy dojazdowej im. B. Prusa do Gimnazjum w Resku

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim

Turystyczne zagospodarowanie nabrzeża jeziora Raduń w Wałczu