Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Gospodarka odpadami

Pomimo postępu jaki został dokonany w ostatnich latach w obszarze gospodarki odpadami, także w zakresie świadomości ekologicznej mieszkańców, konieczny jest wzmożony rozwój infrastruktury umożliwiającej usystematyzowanie gospodarki odpadami.

Dofinansowanie w ramach środków UE na projekty związane z gospodarką odpadami będzie można uzyskać przede wszystkim z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także z Programów Regionalnych.

W ramach PO IŚ, dofinansowanie będzie dostępne w ramach II Osi Priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, szczególnie w Priorytecie inwestycyjnym 6.1 Inwestycje w sektorze gospodarki odpadami w celu wypełnienia wymogów wynikających z prawa unijnego oraz zaspokojenia wykraczających poza te wymogi potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie.

W ramach priorytetu inwestycyjnego będzie wspierany przede wszystkim rozwój systemu gospodarki odpadami komunalnymi mający na celu zastąpienie przeważającego obecnie sposobu zagospodarowania tych odpadów (tj. poprzez składowanie) innymi bardziej zrównoważonymi metodami. Realizowane będą projekty, w zakresie rozwoju infrastruktury pozwalającej na wykorzystywanie właściwości materiałowych odpadów oraz projekty, w ramach których będą wykorzystywane energetyczne właściwości odpadów poprzez termiczne ich przekształcanie z odzyskiem energii. Ponadto wdrażane będą niskoodpadowe technologie produkcji w celu zrównoważonego wykorzystania zasobów w produkcji przemysłowej.

Przewiduje się wsparcie w szczególności następujących obszarów:

  • infrastruktura niezbędna do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami w regionie, w tym w zakresie systemów selektywnego zbierania odpadów;
  • instalacje do termicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz frakcji palnej wydzielonej z odpadów komunalnych z odzyskiem energii;
  • absorbcja technologii, w tym innowacyjnych, w zakresie zmniejszania materiałochłonności procesów produkcji;
  • racjonalizacja gospodarki odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi, przez przedsiębiorców.

W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparcie przewidziane jest głównie dla jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych, przedsiębiorców, a także podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będących przedsiębiorcami. Główną grupą docelową są indywidualni użytkownicy korzystający z zasobów środowiska.

Zobacz nasze projekty za zakresu gospodarki odpadami