Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Fundusze Unijne na lata 2014 – 2020

  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 – program wspierał będzie inwestycje infrastrukturalne, ochronę środowiska, współpracę B+R, edukację, inwestycje w nowe technologie, szkolenia.
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 – będzie wspierał rozwój infrastruktury transportowej, ochrona środowiska, ochrona dziedzictwa kulturowego, odnawialne źródła energii, ochronę zdrowia.
  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 – będzie wspierał prowadzenie badań naukowych, rozwój nowych, innowacyjnych technologii oraz działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Jego głównym celem będzie zwiększenie nakładów prywatnych na B+R oraz kreowanie popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe.
  • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – będzie finansował zatrudnienie i mobilność pracowników, włączenie społeczne i walkę z ubóstwem, inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie, wzmacnianie sprawności i efektywności państwa.
  • Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – w ramach programu wspierane będą inwestycje w zakresie poszerzania dostępu do sieci szerokopasmowych, rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, zwiększenie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych w usługach, np. e-administracja, e-integracja, e-kultura, e-zdrowie.
  • Europejska Współpraca Terytorialna i Europejski Instrument Sąsiedztwa – projekty realizowane w ramach partnerstwa przygranicznego
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – w ramach programu wsparcie uzyskają inwestycje w zakresie restrukturyzacji gospodarstw rolnych, rozwój przedsiębiorczości, tworzenie grup producenckich, przetwórstwo produktów rolnych, rolnictwo ekologiczne.