Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Resko – obszar C i D

Opis projektu związanego z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Resko – województwo zachodniopomorskie.

Może zainteresuje cię: Stworzenie zintegrowanego niskoemisyjnego systemu publicznej komunikacji miejskiej na obszarze Strefy Centralnej

Beneficjent:

Gmina Resko

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków.

Opis projektu:

Dzięki realizacji projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Resko – obszar C i D” wybudowano system rozdzielczy, który obejmuje wydzielenie z kanalizacji ogólnospławnej kanalizacji deszczowej poprzez zaprojektowanie nowych krótkich odcinków kanalizacji deszczowej, zmodernizowano 1 i wybudowano 5 pompowni. Istniejące wcześniej obiekty zostały poddane modernizacji – wymiana pomp, instalacji, wprowadzenie centralnego sterowania i monitoringu drogą radiową, całego systemu pompowni.
Realizacja projektu miała na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Resko.
Przyczyniła się do poprawy jakości środowiska, podniesienia standardu życia mieszkańców i zwiększenia możliwości inwestycyjnych, w tym również proekologicznych (rozwój turystyki kwalifikowanej, krajoznawczej i wypoczynkowej opartej o gospodarstwa agroturystyczne, istniejącą bazę noclegową oraz osiedla domków letniskowych).

Wartość projektu 12 596 577,00 zł

Dofinansowanie 9 312 062,93 zł

 

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski