Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Aktualne dofinansowania dla przedsiębiorców: program krajowy Inteligentny Rozwój (realizacja prac B+R, wdrożenie wyników B+R)

Przedstawiamy aktualnie dostępne dla przedsiębiorców konkursy na dofinansowanie projektów na poziomie krajowym. Dofinansowanie możemy otrzymać z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na realizację prac B+R,  wdrożenie wyników B+R

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – działanie  1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” 

Data publikacji ogłoszenia: 16.07.2018

Otwarcie naboru wniosków: 16.08.2018

Zamknięcie naboru wniosków: 14.12.2018

 

Dostępna alokacja środków w ramach konkursu: 700 mln PLN

Maksymalna kwota dofinansowania:

1) 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe;

2) 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe;

3) 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);

4) 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP

 

Maksymalny poziom dofinansowania:

1) w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych:

– dla mikro- i małego przedsiębiorcy:

 • 70% – 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 45% – 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;

– dla średniego przedsiębiorcy:

 • 60% – 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 35% – 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

2) na realizację prac przedwdrożeniowych:  de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;

3) na realizację prac przedwdrożeniowych: usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac

 

Typ beneficjenta: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

 

Warunki:

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe.

 •  badania przemysłowe” oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych;

 

 • eksperymentalne prace rozwojowe” oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług.

Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony.

 

 1. Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS):

 •  Zdrowe społeczeństwo:

-KIS 1. Zdrowe społeczeństwo

-Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa:

-KIS 2. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego w leśno-drzewnego

-KIS 3. Biotchnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska

 • Zrównoważona energetyka:

-KIS 4. Wysokosporawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii

-KIS 5. Inteligentne i energooszczędne budownictwo

-KIS 6. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku

 

 • Surowce naturalnie i gospodarka odpadami

-KIS 7. Nowoczesne technologie pozyskiwania przetwórstwa i wykorzystywania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów

-KIS 8. Minimalizacja wytwarzanie odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)

-KIS 9. Innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce wodno-ściekowej

 • Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe

-KIS 10. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty

-KIS 11. Sensory ( w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe

-KIS 12. Inteligentne sieci i technologiwe informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne

-KIS 13. Elektronika drukowana, organiczna i elastyczna

-KIS 14. automatyzacja i robotyka procesów technologicznych

-KIS 15. Fotonika

-KIS 16. Inteligentne technologie kreacyjne

-KIS 17. Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy

 

 1. Dofinansowanie na realizację projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych (jeśli projekt przewiduje tylko te drugie), w terminie 3 lat od zakończenia projektu. Wdrożenie należy rozumieć jako:

1) wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników lub

2) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących praw do wyników w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę, lub

3) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych nie uznaje się zbycia tych wyników w celu ich dalszej odsprzedaży.

 1. Miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w województwie innym niż mazowieckie.

 

Co możemy dofinansować?

– Wynagrodzenia

– Podwykonawstwo

– Pozostałe koszty bezpośrednie w tym: – koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych – koszty budynków i gruntów – inne koszty operacyjne

 

Kryteria punktowane:

 1. Zaplanowane prace B+R są adekwatne do osiągnięcia celu projektu, a ryzyka z nimi związane zostały zdefiniowane
 2. Zespół badawczy zapewnia prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R
 3. Zasoby techniczne Wnioskodawcy zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R
 4. Nowość rezultatów projektu
 5. Zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia
 6. Wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski