Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Aktualne dofinansowania dla przedsiębiorców: program krajowy Inteligentny Rozwój – ochrona własności przemysłowej lub design

 

Przedstawiamy aktualnie dostępne dla przedsiębiorców konkursy na dofinansowanie projektów na poziomie krajowym.

Dofinansowanie możemy otrzymać z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na ochronę własności przemysłowej lub design.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – działanie 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”

Otwarcie naboru wniosków: 06.03.2018

Zamknięcie naboru wniosków: 29.11.2018

 

Dostępna alokacja środków w ramach konkursu: 45 560  000 PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 50% wartości kosztów kwalifikowanych

Typ beneficjenta mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa

 

Warunki:

 1. Dofinansowanie mogą otrzymać  projekty dotyczące:
 • uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej.

albo

 • realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z  rejestracji wzoru przemysłowego

 

Co możemy dofinansować?

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie uzyskania ochrony własności przemysłowej zalicza się koszty:

 1. uzyskania i walidacji patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych tj.:

– opłaty urzędowe związane z uzyskaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemysłowego;

– pokrycie kosztów usług zawodowego pełnomocnika obejmujących przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz reprezentację przed organem ochrony własności przemysłowej;

– pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej;

 1. usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji związanych
  z przygotowaniem do procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia, tj.:
 2. pokrycie kosztów zakupu analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej, których dotyczy projekt, a dodatkowo dotyczą obszarów, na których wnioskodawca zamierza uzyskać ochronę;
 3. pokrycie zakupu usług doradczych w zakresie poszukiwania, określenia, wyselekcjonowania i sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów biznesowych zainteresowanych wdrożeniem przedmiotu zgłoszenia, z obszaru na którym obowiązywać ma ochrona danego przedmiotu oraz przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych;
 4. pokrycie zakupu analizy czystości patentowej (freedom-to-operate) związanej z procesem komercjalizacji przedmiotu objętego zgłoszeniem.
 5. Pokrycie kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego
  o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego
 6. Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie realizacji ochrony własności przemysłowej zalicza się koszty obrony patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych, tj.:
 • pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem postępowania w danej instancji przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony;
 • opłaty urzędowe za wniesienie pism w postępowaniu;
 • pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do prowadzenia postępowania w danej instancji.

 

Kryteria punktowane:

 1. Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach działania
 2. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia
 3. Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
 4. Projekt jest zgodny z zakresem i celem działania, a cel projektu jest uzasadniony i racjonalny
 5. Projekt wpisuje się w Krajową  Inteligentną  Specjalizację
 6. Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne
 7. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne do projektu
 8. Wnioskodawca posiada udokumentowane prawo do uzyskania ochrony własności przemysłowej

 

 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – działanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Otwarcie naboru wniosków: 03.07.2018

Zamknięcie naboru wniosków: 31.10.2018

 

Dostępna alokacja środków w ramach konkursu: 63 811  000 PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 500 000 zł

 

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowanych

 

Typ beneficjenta mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa

 

Warunki:

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące realizacji następujących działań:

1) uzyskania doradztwa polegającego na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt,

2) uzyskania niezbędnego doradztwa w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu,

3) realizacji inwestycji początkowej niezbędnej do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

 

Co możemy dofinansować?

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy de minimis zalicza się koszty następujących usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi lub nowego projektu wzorniczego:

1) usługi doradcze polegające na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt:

 1. a) przeprowadzenie wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego;
 2. b) stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego w tym, opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych;
 3. c) opracowanie projektów oraz prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

2) usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

 

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie inwestycji początkowej objętej regionalną pomocą inwestycyjną zalicza się koszty:

1) nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności nieruchomości ;

2) nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

 1. a) będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,
 2. b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 3. c) będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
 4. d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu

 

Kryteria punktowane:

 1. Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach działania
 2. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia
 3. Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
 4. Projekt jest zgodny z zakresem i celem poddziałania, a cel projektu jest uzasadniony i racjonalny
 5. Projekt wpisuje się w Krajową  Inteligentną  Specjalizację
 6. Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne oraz zgodne z obowiązującymi limitami
 7. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne do projektu
 8. Wnioskodawca posiada potencjał do realizacji projektu
 9. Projekt dotyczy formy inwestycji początkowej dopuszczalnej w ramach poddziałania (jeśli dotyczy)

 

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski