Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Aktualne dofinansowania dla przedsiębiorców: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego – wsparcie dotacyjne do 1 mln zł

1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, Typ projektu: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw na terenie Kontraktu Samorządowego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił konkurs dla przedsiębiorców z sektora MŚP chcących zrealizować zadania w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Warunkami uzyskania dotacji jest realizowanie pomysłów na terenie Kontraktów Samorządowych (patrz: mapa poniżej) oraz wyłącznie w obszarze kluczowych branż gospodarczych wskazanych w Koncepcji Kontraktu Samorządowego.

Rozpoczęcie naboru wniosków:

1 października 2019r.

Zakończenie naboru wniosków:

2 grudnia 2019r

Pula środków w konkursie:

19 310 400,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

1 000 000,00 zł

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:

200 000,00 zł

Obszar terytorialny dla konkursu:

 1. Zakres geograficzny Kontraktu Samorządowego dla powiatu szczecineckiego pokrywa się bezpośrednio z granicami administracyjnymi powiatu szczecineckiego;
 2. Zakres geograficzny Kontraktu Samorządowego  „Lider   pojezierzy”  obejmuje  gminy Barlinek, Choszczno, Dębno, Myślibórz, Pełczyce, Trzcińsko Zdrój;
 3. Zakres geograficzny Kontraktu Samorządowego „Inwestycja w rozwój gospodarczy gmin Nowogard,   Maszewo,   Osina   i   Powiatu   Goleniowskiego – drogą  do  efektywnego kształcenia  zawodowego“ obejmuje obszar  trzech  gmin  położonych  w  powiecie goleniowskim: Nowogard, Osina i Maszewo;
 4. Zakres geograficzny Kontraktu Samorządowego „Rozwój  społeczno – gospodarczy obszaru  „Pyrzyce+” obejmujący  Gminy:  Banie,  Bielice,  Kozielice,  Lipiany,  Przelewice, Pyrzyce, Warnice oraz Powiat  Pyrzycki” obejmuje obszar  gmin: Banie, Bielice,  Kozielice, Lipiany, Pyrzyce, Przelewice, Warnice;
 5. Zakres geograficzny Kontraktu Samorządowego „Strefa  Centralna” obejmuje  obszar trzech powiatów: drawskiego, łobeskiego oraz świdwińskiego;
 6. Zakres geograficzny Kontraktu Samorządowego „Metalowa  dźwignia  regionu – rozwój gospodarczy obszaru powiatu wałeckiego poprzez realizację Kontraktu Samorządowego” obejmuje obszar powiatu wałeckiego.

Na co można aplikować?

Dofinansowaniu będą podlegały projekty obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:

 • budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,
 • wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu,
 • zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
 • zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Warunki:

Realizacja projektu musi prowadzić do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej co najmniej na poziomie firmy. Warunek ten jest warunkiem dopuszczającym.

Warunkiem  koniecznym jest, aby realizacja projektu prowadziła do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa co najmniej na poziomie ponadregionalnym, tzn. zrealizowana inwestycja i jej rezultaty będą przekładać się na poprawę pozycji przedsiębiorstwa wobec konkurencji (w działalności, której projekt dotyczy) w skali co najmniej ponadregionalnej.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu:

 • 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,
 • 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Typ beneficjenta:

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa

Premiowane (poprzez przyznanie punktacji) będą w szczególności:

 1.  projekty, prowadzące do:
  wdrożenia innowacji produktowej, tzn. projekt zakłada wprowadzenie produktu (lub usługi) charakteryzującego się nowością – w kontekście posiadanych przez niego nowych cech, funkcjonalności -w porównaniu do produktów dostępnych na docelowym rynku regionalnym, krajowym lub światowym;
  wdrożenia do praktyki przedsiębiorstwa innowacji procesowej, tj.  wdrożenia nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy co najmniej w skali rynku regionalnego lub polskiego;
 2. projekty wpływające na podniesienie stopnia innowacyjności gospodarki regionu;
 3. projekty, których realizacja będzie prowadziła do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa na poziomie krajowym lub światowym;
 4. projekty zakładające wykorzystanie elementów wyników prac B+R prowadzonych samodzielnie przez przedsiębiorcę lub na jego zlecenie, bądź wyników zaplanowanych do zakupu w ramach  projektu;
 5. projekty przyczyniające się do utworzenia nowych miejsc pracy;
 6. projekty charakteryzujące się gotowością do realizacji;
 7. projekty przyczyniające się do rozwoju współpracy wnioskodawcy z podmiotami edukacyjnymi (np. projekt stworzy miejsca pracy dla absolwentów szkół zawodowych, przedsiębiorca podpisał umowę z Cechem Rzemiosł/Izbą Rzemieślniczą/szkołą/uczelnią na realizowanie  praktycznej  nauki  zawodu/staży/praktyk);
 8. projekty realizowane przez podmioty odprowadzające podatki na terenie województwa zachodniopomorskiego wg właściwości miejscowej odpowiednich urzędów (Urząd Skarbowy, Urząd      Gminy – znajdujące się na terenie województwa zachodniopomorskiego).

#NajdaConsulting #PotęgujemyRozwój

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski