Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Aktualne dofinansowania dla przedsiębiorców: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 1.8

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił konkurs dla przedsiębiorców z sektora MŚP z Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Przedsięwzięcia biorące udział w naborze muszą koncentrować się na wprowadzeniu innowacji procesowej lub produktowej w skali co najmniej regionalnej. Wsparcie mogą uzyskać wyłącznie projekty, których lokalizacja znajduje się na obszarze ZIT KKBOF (patrz: mapka). Informacje o Strategii ZIT KKBOF są dostępne na stronie internetowej www.koszalin.pl/zit.

Rozpoczęcie naboru wniosków:

1 października 2019r.

Zakończenie naboru wniosków:

2 grudnia 2019r

Pula środków w konkursie:

8 110 368,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

1 000 000,00 zł

Na co można aplikować?

Wsparcie w konkursie kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia, których realizacja prowadzi do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali regionalnej, obejmujące inwestycje w:

 • grunty,
 • budynki,
 • budowle,
 • nowoczesne maszyny i urządzenia,
 • wartości niematerialne i prawne,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych prowadzące do:
 • budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,
 • wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi,
 • zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
 • zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu:

 • 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,
 • 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Typ beneficjenta:

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa

Warunki:

 1. Realizacja projektu musi prowadzić do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali regionalnej, tj. w skali województwa zachodniopomorskiego. Warunek ten jest warunkiem dopuszczającym.
 2. Warunkiem koniecznym jest, aby realizacja projektu prowadziła do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa co najmniej na poziomie regionalnym, co oznacza, że zrealizowana inwestycja i jej rezultaty będą przekładać się na poprawę pozycji przedsiębiorstwa wobec konkurencji (w działalności, której dotyczy projekt) w skali województwa zachodniopomorskiego.
 3. Każdy projekt musi być zgodny z celami, założeniami i kierunkami rozwoju przyjętymi w Strategii ZIT KKBOF  w zakresie Działania 2.2.1 „Wsparcie innowacyjności przedsiębiorstw” w następującym zakresie:
 • − projekt bezpośrednio przyczyni się do realizacji adekwatnego celu/działania Strategii ZIT KKBOF (Cel 2 „Innowacyjna gospodarka, czerpiąca z endogenicznych potencjałów”, Priorytet 2.2 „Wysoki potencjał i konkurencyjność przedsiębiorstw, oparte o innowacje”, Działanie 2.2.1 „Wsparcie innowacyjności przedsiębiorstw”);
 • − realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika, adekwatnego dla danego typu projektu/działania Strategii ZIT KKBOF, tj. „Udział liczby przedsiębiorstw wdrażających innowacje w ogólnej liczbie przedsiębiorstw na obszarze KKBOF”;
 • − projekt przyczyni się do wzmocnienia integralności i funkcjonalności KKBOF.
 1. W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać wyłącznie projekty, których lokalizacja znajduje się na obszarze ZITKKBOF.
 2. Dofinansowanie udzielane  będzie  wyłącznie projektom  o  charakterze
 3. Wnioskodawca na   dzień   złożenia   wniosku   o dofinansowanie   musi   posiadać   prawo   do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu.

Premiowane (poprzez przyznanie punktacji) będą w szczególności projekty, które:

 1. a) w największym  stopniu  przyczynią  się  do  realizacji  Strategii  ZIT  KKBOF,  w  szczególności poprzez:

− lokalizację   projektu   na   obszarze   terenu   inwestycyjnego   zlokalizowanego   na obszarze KKBOF;

− będą  kontynuacją  lub  uzupełnieniem  zrealizowanych/trwających  przedsięwzięć, bądź zaplanowanych przedsięwzięć w ramach Strategii ZIT KKBOF;

− charakteryzować    się    będą    przynależnością    do    regionalnych    specjalizacji, wymienionych w Strategii ZIT KKBOF;

− prowadzić  będą  do  rozwoju  kooperacji  z  lokalnymi  i  ponadlokalnymi  partnerami gospodarczymi;

− wpływają na innowacyjność lokalnej branży gospodarczej;

 1. b) prowadzić będą  do  wprowadzenia  innowacji  na  poziomie  wyższym  niż  minimalny  (tj.  na poziomie  ponadregionalnym/krajowym/światowym  w  przypadku  innowacji  produktowej  lub na poziomie ponadregionalnym/krajowym w przypadku innowacji procesowej);
 2. c) prowadzić będą   do   podniesienia   konkurencyjności   przedsiębiorstwa   co   najmniej   na poziomie ponadregionalnym, krajowym lub światowym.

 

#NajdaConsulting #PotęgujemyRozwój

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski