Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

W związku z pandemią – korzystne zmiany w dofinansowaniu w ramach kredytu na innowacje technologiczne – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

1 czerwca 2020 wystartuje nabór na szósty konkurs w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.  

🔴 W dniu dzisiejszym w obliczu COVID-19,  Bank Gospodarstwa Krajowego wprowadził znaczące i korzystne zmiany w zasadach udzielania dofinansowania. 18 maja zostanie opublikowana pełna nowa dokumentacja konkursowa. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące konkursu wraz z ogłoszonymi zmianami. 18 maja poinformujemy o wszystkich szczegółach, bowiem wówczas BGK opublikuje nowy regulamin konkursu.

fot. Scott Graham–unsplash.com

➡️ Zakończenie naboru Wniosków:

24 czerwca 2020

➡️ Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2020 r.

➡️ Podstawowe wymogi konkursu

Wsparcie kierowane będzie na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców, lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Mogą one mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań aplikacyjnych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, które umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

O dofinansowanie ubiegać się mogą projekty finansowane kredytem na innowacje technologiczne. Kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Lista banków kredytujących jest dostępna na stronie internetowej IOK (www.bgk.pl).

Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego. Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne przeznaczone na inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją.

Warunkiem koniecznym do wystąpienia przedsiębiorcy do BGK z wnioskiem o dofinansowanie jest posiadanie przez niego zdolności kredytowej, ocenionej przez bank kredytujący, potwierdzonej w treści warunkowej umowy kredytu technologicznego lub promesy kredytu technologicznego zawartej lub wystawionej najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie w BGK.

Istotne zmiany ogłoszone 07.05.2020:

🔴 Możliwość sfinansowania kredytem 100 proc. kosztów kwalifikowalnych. W poprzednich naborach wnioskodawca musiał pokryć wkładem własnym min. 25 % kosztów kwalifikowalnych projektowanej inwestycji.

🔴 Zniesiony został wymóg innowacyjności w skali kraju. Wystarczające będzie, jeśli wnioskodawca wykaże, że przedstawione produkty lub usługi są innowacją w skali prowadzonej firmy.  Innowacje o wyższej skali  będą dodatkowo punktowane.

“Zniesienie wymogu innowacyjności w skali kraju to ogromne ułatwienie w dostępie do premii technologicznej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Są one bez wątpienia najbardziej zagrożone skutkami gospodarczymi pandemii i to właśnie z myślą o nich wspólnie z BGK zaprojektowaliśmy zmiany, które ułatwią dostęp do bezzwrotnego finansowania działalności przedsiębiorstwa z unijnego programu Inteligentny Rozwój. Funduszowy Pakiet Antywirusowy pomaga też innowatorom. Liczymy, że innowacje wprowadzone najpierw na poziomie firmy, w przyszłości zaprocentują nowatorskimi rozwiązaniami na szerszą skalę” – powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

➡️ Koszty kwalifikowalne podlegające dofinansowaniu

Rodzaje wydatków podlegające dofinansowaniu – czyli koszty, które można sfinansować premią technologiczną. 

  1. zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej (w tym zakup prawa użytkowania wieczystego),
  2. zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,
  3. zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,
  4. zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części,
  5. zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,
  6. pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej,
  7. wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

Istotne zmiany ogłoszone 07.05.2020:

🔴 Rozszerzono katalog wydatków kwalifikowalnych. Poza zakupem i montażem środków trwałych możliwe będzie doliczenie kosztu ich transportu. Wydatkiem kwalifikowalnym będą także koszty niezbędnych do realizacji projektu  ekspertyz  zleconych zewnętrznym doradcom. Wnioskodawca będzie mógł sfinansować również koszty m.in. z uzyskania, walidacji i obrony patentów związanych z inwestycją technologiczną. Przedsiębiorca uzyskuje także możliwość pokrycia z premii technologicznej wydatków przebudowy i adaptacji budynków.

➡️ Alokacja przeznaczona na dofinansowanie w konkursie

Alokacja środków w konkursie  wynosi 350 mln zł

➡️ Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

W tym punkcie doszło do istotnej dla przedsiębiorców zmiany dotyczącej wysokości dotacji

Istotne zmiany ogłoszone 07.05.2020:

🔴 Zniesiony został limit 6 mln zł przy wnioskowaniu o wysokość dotacji (tzw. premię technologiczną).

➡️Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi równowartość 50 mln euro

➡️ Maksymalny poziom dofinansowania

Dofinansowanie w formie premii technologicznej stanowi regionalną pomoc inwestycyjną.

Wielkość  pomocy zależna jest od województwa, w którym zrealizowany będzie projekt i wacha się w przedziale od 10 % dla projektów zlokalizowanych na obszarze miasta stołecznego Warszawa do 50 % dla województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego.

Ponadto pomoc ulega podwyższeniu o 20 punktów procentowych brutto w przypadku małych przedsiębiorców oraz o 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców.  Ogółem Pomoc ta maksymalnie może wynieść zatem  70 %

➡️ Typ Beneficjenta:

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

źródło dot. zmian w kredycie:   https://media.bgk.pl/95460-duze-zmiany-w-kredycie-na-innowacje-technologiczne

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski